ihale-soru-cevap-logo.png

" ihalede " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2008/UY.Z-2158 Sayılı Kararında: Alt yüklenici beyannamesinin sunulmaması olarak belirtilmiştir. Söz konusu husus ile ilgili olarak idari şartnamenin 7 nci maddesinin (j) bendinde şartnamenin 19 uncu maddesinde istenmesi halinde isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri listeyi teklifleri ile birlikte sunacakları belirtilmiştir. Anılan şartnamenin 19 uncu maddesinde ise; “ İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt << Devamını Oku>> [1072]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İş Deneyim belgesi olarak mezuniyet belgesi sunulan ihalede sunulması gereken iş deneyim tutarının en az teklifi kadar olması gerektiği hk. << Devamını Oku>> [705]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale komisyonunca Tebliğ’in 16.3.1’inci maddesi çerçevesinde yaklaşık maliyetin düzeltilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir. << Devamını Oku>> [641]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Geçici teminat mektubunda işin adının, “Yukarıçanlı Köyü” yerine “Yukarı Çamlı Köyü” olarak yazılmış olmasının, geçici teminat mektubunun tazminine engel olmayacağı, ihaleye referans niteliği taşıyan ihale kayıt numarasının doğru olarak yazılmış olduğu da dikkate alındığında, teminat mektubunun teklif verilen ihaleye ait olduğunun açık olduğu ve dolayısıyla teklifin bu nedenle değerlendirme dışı bırakılması yönünde tesis edilen işlemin yerinde olmadığı hk << Devamını Oku>> [1338]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Tebliğ maddesi gereğince birim fiyat üzerinden teklif alınan tüm ihalelerde istekliler, hizmet alımı ihalelerinde işçi sayısı üzerinden teklif alınan işçilik kalemleri hariç, birim fiyatları ve birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarları, virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde verebileceği, yuvarlama işleminde yarım kuruş ve üzerindeki değerlerin bir kuruşa tamamlanacağı, ihale üzerine bırakılan isteklinin 6 adet iş kalemi için öngördüğü birim fiyat top << Devamını Oku>> [877]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2011/UH.I-953 Sayılı Kararında: İsteklinin teklifinde, idari şartnamenin 7.5.2 nci maddesinde ve birim fiyat teklif cetvelinin beşinci sırasında yer verilen “konteynır yıkama aracı ( geri dönüşümlü) (kombi tipi)” yerine “konteynır yıkama aracı (kombi tipi)” teklif ettiği, konteynır yıkama aracının geri dönüşümlü olma kriterini taşıyan herhangi bir belge ve bilgiyi teklif dosyasında sunmadığı, bu […] << Devamını Oku>> [505]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Mevzuat düzenlemeleri uyarınca, 31/8/2014 tarihinden sonra iş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenmesi gerekmekte olup ilanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden sonra yapılan Kanun kapsamındaki ihalelere ilişkin olup EKAP’a kayıt edilmeden 1/9/2014 tarihine kadar düzenlenmiş bulunan iş bitirme belgelerinin asıllarının (Değişik ibare: 27/06/2015-29399 R.G./1. md.) 1/7/2016 tarihine kadar belgeyi düzenleyen idareye teslim edilmesi ve EKAP üzerinden yeniden düzenlenerek kayıt edilmesi zorunl << Devamını Oku>> [2058]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Teklif zarfının üzerinde idare adresinin “T.C.K. 12. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyon Başkanlığı Erzurum” olarak yer aldığı, İdari Şartname’de tekliflerin sunulacağı adresin “Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu Erzurum” belirlendiği, Erzurum ili içerisinde ihaleyi gerçekleştiren idare ile aynı ada sahip başka kurum bulunmayacağı ve başvuru sahibi tarafından teklif zarfının idareye elden teslim edildiği dikkate alındığında, teklif zarfı üzerinde yer alan adresin idareyi tarif edecek düzeyd << Devamını Oku>> [589]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunun 83 üncü maddesi uyarınca; İlköğretimin bütün gelirleri ve söz konusu Kanunun 78 inci maddesinde belirtilen giderleri "personel masrafları hariç" her türlü resim ve vergiden ve dışarıdan ithal edilecek ders alet ve levazımatından muaf olduğu hususunu ileri sürerek, damga vergisi karar pulu tutarının işçilik kalemleri üzerinden hesaplanan bu kalemlerin % 3 tutarındaki bedelden düşülerek teklif verdikleri, bu şekilde hesaplama yapıldığı takdirde tekliflerinin << Devamını Oku>> [674]