ihale-soru-cevap-logo.png

" ihalede " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, isteklilerin iş deneyimini tevsik etmek üzere ihale konusu iş veya İdari Şartname’de belirtilen benzer işe uygun iş deneyimini gösteren belgeleri sunması gerektiği; ihalelerde ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, kısmi teklif verilebilmesinin mümkün olduğu, ancak kısmi teklif verilebilen ihalelerde isteklilerce her bir iş kısmına ayrı ayrı teklif vermek suretiyle işin tamamına teklif verilebileceği gibi, ihale dokümanında belirtilen kısımlarda << Devamını Oku>> [28]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhaleye ait İdari Şartname’nin 25.3.1’inci maddesinde ihale konusu iş kapsamında çalıştırılacak araçlara zorunlu mali mesuliyet (trafik) sigortası yapılacağının belirtildiği, ancak Sözleşme Tasarısı’nda sigorta türleri ile teminat kapsamı ve limitlerine ilişkin bir belirlemenin yapılmadığı görülmekle birlikte Kamu İhale Genel Tebliği’nin 76.4’üncü maddesinde yapılan açıklamaya istinaden idare tarafından bahse konu sigortalama işlerinin asgari limitler dahilinde istenildiği, dolayısıyla isteklile << Devamını Oku>> [55]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

  İhale üzerinde bırakılan iş ortaklığı ile anılan isteklilerin mevcut şirket ortakları ve yöneticileri ile güncel şirket adreslerinin birbirinden farklı olduğu, kaldı ki mevcut ortak veya yöneticilerin geçmişte diğer firmalarda ortak olması veyahut yöneticilik yapması ya da firmaların geçmişte aynı adreslerde ikamet etmesinin şikayete konu ihalede birlikte hareket ettikleri anlamına gelmeyeceği ve inceleme tarihi itibariyle bir organik bağlarının bulunmadığı hk. << Devamını Oku>> [46]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kik kararına göre düzeltici işlem yapıldı ve tekrar ihale sonucu gönderildi. İhale sonucunda itiraz süresi 10 gün olarak belirtilmiş. KİK’e gitmiş bir ihale düzeltici işlem çıkmış bir ihalede tekrar itiraz süreci beklenir mi? Katılımcı firmaların itiraz süreleri zaten geçmiş değil mi ? << Devamını Oku>> [110]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

E-teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen ihalede, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda, ortaklık tespit belgesinin idarenin talebi halinde sunulacağı yönünde beyanda bulunulduğu, anılan istekli tarafından beyan edilen iş deneyim belgesinin, tüzel kişiliğin ortağına ait olduğu, dolayısıyla idarece yukarıda yer verilen mevzuat çerçevesinde, ihalede en avantajlı teklif olması öngörülen isteklilerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu n << Devamını Oku>> [74]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yukarıda aktarılan doküman düzenlemelerinde, bilanço veya eşdeğer belgelerde, cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması gerektiği düzenlemesine yer verildiği görülmüştür. Anılan istekli tarafından sunulmayacak belgeler tablosunda 2021 ve 2020 yıllarına ilişkin bilanço bilgilerinin beyan edildiği, EKAP üzerinden yapılan sorgulamada << Devamını Oku>> [72]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

36 aylık hizmet alımı sözleşmelerinde, aylık 22 gün üzerinden nakdi olarak yol yemek ücreti ödeneceği belirtilmiş ve ihale dosyasında yol yemek ücreti belirlenmiş ise, asgari ücret fiyat farkı hesaplarken yol yemek ücretlerindeki artış uygulanabilir mi? << Devamını Oku>> [91]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale dokümanı düzenlemeleri incelendiğinde Teknik Şartname’ye cevabın yeterlik kriteri olarak belirlendiği ve İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde “İstekli Teknik Şartname maddelerine ayrı ayrı cevap vereceği belgeyi yeterlilik bilgileri tablosunda beyan etmesi gerekmektedir.” düzenlemesine yer verildiği, bu çerçevede isteklilerin yeterlik bilgileri tablosunda söz konusu hususa yer vermeleri ve daha sonra idarece talep edilen bilgi ve belgeleri sunmaları gerektiği, Teknik Şartname’ye cevabını be << Devamını Oku>> [133]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba 2022 Yılı kasım ayında yapılması planlanan kurumumuza ait 5 adet hizmet binasının doğalgaz dönüşüm işi için ilgili birimimizin 2022 ödeneği bittiğinden yapılacak olan ihalemizi idari şartnamede belirtilmek üzere 2023 yılı ocak ayında ödeme şartı ihale yapılabilir mi? << Devamını Oku>> [97]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Anahtar teslim götürü bedel olarak sözleme imzaladığımız iş ile ilgili; 1-proje ve mahal listesinde imalatın yapılacağı alanlar arasında uyuşmazlık mevcuttur. Verilen projede hiç bir imalata ait poz numarası belirtilmemiş olup poz numaraları mahal listesinde belirtilmiştir. Projede binanın mimari projesi altında yapılacak işler notu düşülerek tüm mahallerin boyanacağı belirtilmiştir fakat mahalde ise mahaller tek tek belirtilerek […] << Devamını Oku>> [120]