ihale-soru-cevap-logo.png

" İhaleleri " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

“İş Deneyim Belgesi Düzenlenemeyen Hallerde İş Deneyimini Gösteren Diğer Belgeler”in sunulmasının istenildiği, başvuru sahibi tarafından sözleşme ve bu sözleşmeye ilişkin faturaların sunulduğu, bu bağlamda gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde sözleşme, fatura örnekleri ile sözleşmeye ait damga vergisinin ih << Devamını Oku>> [75]


Yukarıda alıntılanan Sözleşme Tasarısı düzenlemeleri incelendiğinde; 12.1.1’inci maddede hakediş raporunun yüklenici veya vekili tarafından imzalandığı tarihten başlamak üzere 30 gün içinde tahakkuka bağlanacağı ve bu tarihten başlamak üzere 30 gün içinde de ödemenin yapılacağı düzenlenmiş olmakla beraber; her ay veya hakedişin düzenlenmesine müteakip en geç 120 (yüzyirmi) gün içerisinde ödeneceği düzenlemesine de yer verildiği, dolayısıyla Sözleşme Tasarısı’nın bahse konu maddesinde hakediş öde << Devamını Oku>> [99]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden,4734 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinde - ihaleye katılım aşamasında aranan belgelerden kurum tarafından taahhütname sunulmasına imkân tanınanlara ilişkin olarak kanıtlayıcı belgeler ile yine Kanun’un bahse konu maddesi kapsamında sayılan diğer belgelerin ihale üzerinde kalan istekli tarafından sözleşme imzalanmadan önce idareye sunulacağı, - söz konusu belgelerin sözleşme imzalanmadan önce idareye verilmemesi veya sunulan bilgi ve/veya belgelerin taahhüt << Devamını Oku>> [171]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yapılan incelemeler neticesinde ihale konusu işin personel çalıştırmasına dayalı olmayan hizmet alımı olduğu anlaşılmıştır. İhale dokümanı kapsamında yer verilen Sözleşme Tasarısı’nın 22’nci maddesinde yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlü olduğu düzenlenmiş olup personel çalıştırmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde, kıdem tazminatının ödenmesinde öncelikli muhatabın ilgili kamu kurum ve kuruluşları olmaya << Devamını Oku>> [1069]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bulunduğum kurumda yılda 1 kez ihaleye çıkarak yıllık tüketime denk mal alımı yapıyoruz. Stok seviyemizi ve maliyetlerini düşürmek adına yıl içerisinde 2 defa ihaleye çıkabilir miyim. Enflasyon sebebi ile ilk ihaleden sonra oluşabilecek fiyat artışı sayıştay tarafından nasıl değerlendirilir. << Devamını Oku>> [139]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bu çerçevede; ihale konusu işin mahiyetinin süreklilik arz ettiği, ancak ihaleye ilişkin hazırlanan Sözleşme Tasarısı’nın 20’nci maddesinde Tip Sözleşme’nin 20.2’nci maddesine ilişkin 31 numaralı dipnotta bulunan “İş süreklilik gösteren bir mahiyette ise maddeye “Kontrol Teşkilatı ile Yüklenicinin, işin yapılmasına ilişkin olarak hizmetin ifa edildiği dönemler itibariyle birlikte tutacakları kayıtlar, işin o dönem içerisinde yapılan kısmının teslimi anlamına gelir. Ancak Yüklenici kayıt tutmakta << Devamını Oku>> [235]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

ihale dokümanında çalıştırılacak işçilerin seçilmesi, işten çıkarılması ve daha önceki sözleşmelerde çalıştırılan personelin yeniden istihdam edilmesi yönünde düzenlemelere yer verilemeyeceği,  idarelerin sözleşme sürecinde çalışmasında engel gördüğü, uygunsuz davrandığını tespit ettiği veya yetersiz gördüğü personeli yükleniciye yazılı olarak bildireceği ve yüklenici tarafından anılan personel ile ilgili gerekli işlemlerin yapılacağı anlaşılmaktadır.   Bu çerçevede, işe alınacak veya işten << Devamını Oku>> [166]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Teknik Şartname’nin “Her Türlü Trafik Güvenliği İşlerinin Yapılması” başlıklı 2’nci maddesinde ise yüklenici tarafından Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü yollarındaki sinyalizasyon bakım, onarım ve arızalarına müdahale, değişken mesaj sistemlerinin bakım, onarım ve arızalarına müdahale, ulaşım etütleri çalışmaları vb. işlerin en az 13 personel ile idarenin tarif ettiği şekilde yapılacağının belirtildiği, kişisel koruyucu donanım listesi ve 4 ad. 2018 model ve üzeri çift kabin kamyonet (sürücü ve y << Devamını Oku>> [199]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yapılan incelemede, İdari Şartname’nin şikâyete konu edilen 47’nci maddesinde ; İşin yürütümü esnasında yemek çıkartmaya engel olabilecek anılan maddede sayılan beklenmedik birtakım durumların oluşması halinde hizmetin aksamadan yürümesini sağlamak amacıyla, yüklenici tarafından Ordu ili sınırları içerisinde yer alan kendi yemek fabrikası/yemek üretim merkezine ait belge veya Ordu il sınırları içerisinde yer alan bir yemek fabrikası/yemek üretim merkezi ile yapılmış sözleşmenin sunulmasının iste << Devamını Oku>> [367]


Özel Güvenlik Hizmet Alımı İşinde tüm personelin işe başlama tarihinde 36 yaşından gün almamış olması gerektiği yönünde yapılan düzenlemenin işin mahiyetine uygun ve ölçülü bir kriter olmadığı ve hizmetin niteliği kapsamında herhangi bir makul gerekçe ortaya konulmaksızın belirlendiği, bu surette idarenin takdir yetkisi sınırının aşıldığı ve söz konusu düzenlemenin, 5188 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinde yer alan niteliklere sahip kişilerin çalışma hak ve imkânlarını ortadan kaldırdığı, bu kaps << Devamını Oku>> [223]