Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece yapım işleri (900.000 m2 soğuk yol çizgi) mal alımı ve hizmet alımı (sürücülü yakıtlı araç kiralama, 13 adet personel hizmet alımı) işlerinin bir arada ihale edilemeyeceği hk.

Yayın Tarih: 08.06.2022 10:06
Özet

Teknik Şartname’nin “Her Türlü Trafik Güvenliği İşlerinin Yapılması” başlıklı 2’nci maddesinde ise yüklenici tarafından Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü yollarındaki sinyalizasyon bakım, onarım ve arızalarına müdahale, değişken mesaj sistemlerinin bakım, onarım ve arızalarına müdahale, ulaşım etütleri çalışmaları vb. işlerin en az 13 personel ile idarenin tarif ettiği şekilde yapılacağının belirtildiği, kişisel koruyucu donanım listesi ve 4 ad. 2018 model ve üzeri çift kabin kamyonet (sürücü ve yakıt dahil, 6+1 taşıma kapasiteli, K1 yetki belgesine sahip) şeklinde olmak üzere bu iş için gerekli asgari makine parkı ve ekipmanlara yer verildiği görülmüş olup, niteliği gereği hizmet alımı niteliğinde olduğu tespit edilen bahse konu işlerin Teknik Şartname’nin “Malzeme idareden soğuk yol çizgi boyası ile yol çizgilerinin çizilmesi (Makine ile)” başlıklı 1’inci maddesinde yer verilen yapım konusu ana işlerin tamamlayıcısı işlerinden olmadığı ve bir bütünlük oluşturmasına yardım edecek işler kapsamında bulunmadığı anlaşılmıştır.   Bu kapsamda, söz konusu ihale kapsamında yer verilen her bir iş kaleminin tek basına ihale konusu edilebilecek nitelikte olup, birbirine benzerlik göstermeyen, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilmeyen işler olduğu, bu çerçevede anılan işler arasında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 5’inci maddesi uyarınca olması gereken “kabul edilebilir doğal bağlantı”nın bulunmadığı ve  bir arada ihale edilmesinin mevzuata uygun  olmadığı, aralarında doğal bir bağlantının bulunmamasına rağmen bir arada ihale edilen ihale konusu işlerin ihaleye katılımı ve rekabeti engelleyebileceği ve bu sebeple ihalenin iptal edilmesi gerektiği değerlendirilmiş olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com
Toplantı No : 2022/021
Gündem No : 50
Karar Tarihi : 06.04.2022
Karar No : 2022/UY.II-470

 

BAŞVURU SAHİBİ:

… Tem. Oto. İnş. Hay. A.Ş.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2022/50719 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 18 Bölge Müdürlüğüne Bağlı Devlet ve İl Yollarında Yatay İşaretleme Yapılması ve Her Türlü Trafik Güvenliği İşlerinin Yapılması Yapım İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü tarafından 23.02.2022 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Karayolları 18 Bölge Müdürlüğüne Bağlı Devlet ve İl Yollarında Yatay İşaretleme Yapılması ve Her Türlü Trafik Güvenliği İşlerinin Yapılması Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak … Tem. Oto. İnş. Hay. A.Ş.nin 17.02.2022 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 18.02.2022 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 25.02.2022 tarih ve 9218 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.02.2022 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2022/205 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

c) Teknik Şartname’de “Her Türlü Trafik Güvenliği İşlerinin Yapılması Yüklenici firma Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü yollarında ki sinyalizasyon bakım, onarım ve arızalarına müdahale, değişen mesai sistemlerinin bakım, onarım ve arızalarına müdahale, ulaşım etütleri çalışmaları vb. işler yapılacaktır. Bu işler en az 13 personel ile 12 ay boyunca idarenin tarif ettiği şekilde yapılacaktır.” düzenlemesinin bulunduğu, ihale konusu işte çalıştırılacak personelin 12 ay süreyle idarenin belirlediği şekilde ve mesainin tamamını idarede geçireceğinin düzenlendiği, anılan düzenlemeden 13 adet personelin 12 ay boyunca idarenin belirlediği iş programı doğrultusunda çalıştırılacağının anlaşıldığı, Şartnamelerden anlaşılacağı üzere 900.000 m2 soğuk yol çizgi yapım işi olarak ihaleye çıkıldığı, bölgenin hava şartları da göz önünde bulundurulduğunda 5 veya 6 ay içinde bitmesi gereken bir yapım işi olduğunun görüldüğü, ancak 3 adet c segment sürücülü ve 12 ay süreli yakıt istekliye ait ve 2 adet çift kabin pikap sürücülü yakıt istekliye ait 12 ay süreli araç kiralamanın hizmet alımı olduğu, ayrıca her türlü trafik güvenliğini sağlamak, bakım onarım ve arızalara müdahale işlerini yapmak için 13 adet personelin 12 ay süreyle çalıştırılacağının belirtildiği, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Temel İlkeler” başlıklı 4’üncü maddesine göre aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece yapım işleri (900.000 msoğuk yol çizgi) mal alımı ve hizmet alımı (sürücülü yakıtlı araç kiralama, 13 adet personel hizmet alımı) işlerinin bir arada ihale edilemeyeceği, söz konusu ihaleye araç kiralama ve personel çalıştırılması işlerinde faaliyet gösteren firmaların, iş tanımı ve iş bitirme belgelerinden dolayı katılamadıkları, rekabet ortamının engellendiği, ihale konusu işte çalıştırılacak personelin ihale dokümanında belirlendiği ve bu personellerin çalışma saatlerinin tamamım idare için kullanılacağının anlaşıldığı, söz konusu durumun Kamu İhale Genel Tebliği’nin 69’uncu maddesinde yer verilen açıklamasına aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

Başvuru sahibinin (c) bendinde yer verilen iddiasına ilişkin olarak,

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 4’üncü maddesinde yer alan tanımlar arasında “hizmet” ve “yapım” tanımına yer verildiği görülmüştür. Anılan kanun hükmünde yer alan hizmet tanımının lafzından; bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, (…), tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetler olarak sayıldığı, yapım tanımının lafzından ise; yapım işlerinin bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat işleri olarak sayıldığı, ayrıca sayılan inşaat işleri ile ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerinin de, Kanun’un yapım işleri kapsamında sayıldığı, Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Bakım onarım işleri” başlıklı 63’üncü maddesinde ise “4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde, büyük onarım yapım tanımı içinde, bakım ve onarım ise hizmet tanımı içinde sayılmıştır. Bu çerçevede, bütçe tertiplerine bakılmaksızın makine ve ekipmanın bakım ve onarımının hizmet alımı olarak ihale edilmesi gerekmektedir. Küçük onarımlar da dâhil olmak üzere yapıma ilişkin onarımların ise hizmet alımı olarak ihale edilmesi mümkün değildir.” açıklamasına yer verildiği görülmüştür.

 

Başvuruya konu ihalenin “Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne Bağlı Devlet ve İl Yollarında Yatay İşaretleme Yapılması ve Her Türlü Trafik Güvenliği İşlerinin Yapılması Yapım İşi” olduğu, ihale dokümanı incelendiğinde malzeme idareden soğuk yol çizgi boyası ile yol çizgilerinin çizilmesi (Makine ile) ve yollardaki sinyalizasyon bakım, onarım ve arızalarına müdahale, değişken mesaj sistemlerinin bakım, onarım ve arızalarına müdahale, ulaşım etütleri çalışmaları vb işler dahil her türlü trafik güvenliği işlerinin yapılması işlerini içerdiği,  ihaleye ait birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde anılan cetvelin 2 kalemden oluştuğu, (1- Malzeme idareden soğuk yol çizgi boyası ile yol çizgilerinin çizilmesi (Makine ile) 900.000 m2, 2- Her türlü Trafik Güvenliği işlerinin yapılması 12 ay),  ihaleye yapım işleri ihalelerinde uygulanacak esas ve usullere göre çıkıldığı görülmüştür.

İhale konusu işin ayrılmaz parçası niteliğindeki iş ve ihtiyaçlar, belirli ölçüde farklı nitelik arz etseler dahi, ana işin bünyesine dahil edilerek bir bütünlük içerisinde ihale edilebilmeleri mümkündür.

Bu çerçevede, ihale konusu iş kapsamında yer alan ve birlikte ihale edilmesi öngörülen iş kalemlerinin birbirlerini tamamlayıcı özellik taşıması, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması ile hizmetin gereği gibi ifasına yönelik olması ve bu işlerin bir arada yapılmasının ihale konusu işin mahiyeti itibariyle gereklilik arz etmesi gerekmektedir.

 

Yukarıda yer verilen ihale dokümanı düzenlemeleri dikkate alındığında, ihale konusu iş kapsamında, yapım işi (malzeme idareden soğuk yol çizgi boyası ile yol çizgilerinin çizilmesi (Makine ile)) ve hizmet alımı işlerinin (yollardaki sinyalizasyon bakım, onarım ve arızalarına müdahale, değişken mesaj sistemlerinin bakım, onarım ve arızalarına müdahale, ulaşım etütleri çalışmaları vb işler dahil her türlü trafik güvenliği işlerinin yapılması) birlikte gerçekleştirileceğinin öngörüldüğü anlaşılmıştır.

 

İtirazen şikayete konu işler incelendiğinde, Teknik Şartname’ninMalzeme idareden soğuk yol çizgi boyası ile yol çizgilerinin çizilmesi (Makine ile)” başlıklı 1’inci maddesinde Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı devlet ve il yollarında yapılacak yatay işaretleme çalışmaları için gerekli olan soğuk yol çizgi boyası vb. malzemelerin idare tarafından verileceği, 2 adet soğuk yol çizgi makinasının yüklenici tarafından temin edileceği, çalışma yapılacak yolun güvenliğini sağlayacak şekilde Karayolları İşaretleme Standartlarına uygun olarak öncelikle trafik işaretlemesi, etüt ön aplikasyon ile teknik hizmetlerin şantiye şefi tarafından erbab işçilere yaptırılacağının belirtildiği ve anılan işin çalışma şekline ilişkin detaylara yer verildiği,

 

Teknik Şartname’nin “Her Türlü Trafik Güvenliği İşlerinin Yapılması” başlıklı 2’nci maddesinde ise yüklenici tarafından Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü yollarındaki sinyalizasyon bakım, onarım ve arızalarına müdahale, değişken mesaj sistemlerinin bakım, onarım ve arızalarına müdahale, ulaşım etütleri çalışmaları vb. işlerin en az 13 personel ile idarenin tarif ettiği şekilde yapılacağının belirtildiği, kişisel koruyucu donanım listesi ve 4 ad. 2018 model ve üzeri çift kabin kamyonet (sürücü ve yakıt dahil, 6+1 taşıma kapasiteli, K1 yetki belgesine sahip) şeklinde olmak üzere bu iş için gerekli asgari makine parkı ve ekipmanlara yer verildiği görülmüş olup, niteliği gereği hizmet alımı niteliğinde olduğu tespit edilen bahse konu işlerin Teknik Şartname’nin “Malzeme idareden soğuk yol çizgi boyası ile yol çizgilerinin çizilmesi (Makine ile)” başlıklı 1’inci maddesinde yer verilen yapım konusu ana işlerin tamamlayıcısı işlerinden olmadığı ve bir bütünlük oluşturmasına yardım edecek işler kapsamında bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Bu kapsamda, söz konusu ihale kapsamında yer verilen her bir iş kaleminin tek basına ihale konusu edilebilecek nitelikte olup, birbirine benzerlik göstermeyen, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilmeyen işler olduğu, bu çerçevede anılan işler arasında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesi uyarınca olması gereken “kabul edilebilir doğal bağlantı”nın bulunmadığı ve  bir arada ihale edilmesinin mevzuata uygun  olmadığı, aralarında doğal bir bağlantının bulunmamasına rağmen bir arada ihale edilen ihale konusu işlerin ihaleye katılımı ve rekabeti engelleyebileceği ve bu sebeple ihalenin iptal edilmesi gerektiği değerlendirilmiş olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır

 


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap