ihale-soru-cevap-logo.png

" ihaleye " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Mevzuat gereği idarelerin açık ihale usulü ile gerçekleştirilen ihalelerde  kesinleşen ihale kararını aldıktan sonra, ihaleye katılan tüm isteklilere kararı tebliğ etmeleri, tebliğ tarihini izleyen 10 gün içerisinde herhangi bir şikayet başvurusu olmaz ise ihale üzerinde bırakılan isteklinin 3 gün içerisinde sözleşmeye davet edilmesi gerektiği, isteklinin söz konusu davet yazısının tebliğini izleyen günden itibaren 10 gün içerisinde de yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalamas << Devamını Oku>> [116]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yukarıda aktarılan mevzuat düzenlemelerinden, ihale konusu işin yürütülmesi için işyerinde bulundurulması öngörülen tesise ilişkin bilgilere sözleşme tasarısında yer verileceği, ancak, söz konusu tesise ilişkin şartların yeterlik kriteri olarak belirlenemeyeceği, işin niteliğinin gerektirdiği hallerde, ihale konusu işin yürütülebilmesi için kendi malı olması gerekli görülen tesise ilişkin düzenlemelerin ancak fiyat dışı unsurlar kapsamında belirlenebileceği, ihale konusu işte kullanılacak tesisi << Devamını Oku>> [91]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yapılan incelemede, TEDAŞ tarafından birim fiyatların yayımlandığı “2022 yılı TEDAŞ birim fiyat kitabı” ve “2022 yılı tüm yıl geçerli birim fiyat kitabı” adı altında iki kitabın bulunduğu, 2022 yılı TEDAŞ birim fiyat kitabının “Genel Açıklamalar” kısmının 2’nci maddesinde “Bu kitapta yer alan birim fiyatlar 01 Ocak 2022 tarihi itibariyle geçerli olup, kullanıcılar TÜİK tarafından yayınlanan Yurt içi üretici fiyat endeksi ve değişim oranlarını (Yİ-ÜFE) kullanarak güncelleme yapabileceklerdir.” if << Devamını Oku>> [136]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhalelerde idarenin temel hizmet gereksinimlerinin karşılanmasının esas olduğu, ilaç paketleme hizmetinde, isteklilerin arasındaki rekabetin teklif fiyatını oluşturan birim hizmet maliyeti üzerinden gerçekleşeceği, ödemelerin teklif edilen birim fiyatlar üzerinden yapılacağı, isteklilerin daha yüksek kapasiteli cihaz kullanımından kaynaklı olarak ilave bir maliyet/ödeme talebinde bulunamayacağı hususları birlikte göz önünde bulundurulduğunda, şikayete konu doküman düzenlemesi ile İdare’nin ilaç << Devamını Oku>> [97]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

  Yukarıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının düzenlemiş olduğu taşıma ihalelerinde, ihaleye iştirak edecek firmalardan; ihaleye konu taşıma faaliyetinin niteliği, mahiyeti, büyüklüğü (taşıması yapılacak eşyanın ağırlığı) ve gerekli taşıt sayısı göz önünde bulundurularak, Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde düzenlenen C2, K1, L1, L2, M1, M2, N1, N2, P1, P2 yetki belgelerinden, uygun türdeki yetki belgesinin istenilmesi gerekmekte << Devamını Oku>> [146]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhabalar 2 ortaklı – ortaklığımız olan 4 şirketimiz bulunmakta, Şirketlerden 1 tanesinin ihale girme yasağı alması durumunda - ortağı olduğumuz diğer 3 şirketlerde ihaleye girme yasağından etkilenir mi? << Devamını Oku>> [194]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Teknik Şartname’nin 4.12’nci maddesinde “Araçlarda rehinli ruhsat bulunmayacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır. Yukarıda anılan Teknik Şartname maddesinde yer alan düzenleme gereği, idare ihale konusu işte çalıştırılacak olan araçların üzerinde rehin bulunmaması şartının talep edildiği,  anılan düzenleme aracın teknik özelliğinden veya durumundan ziyade, araç sahibinin aracı ne şekilde finanse ettiği ile alakalı bir durum olduğu,  4735 sayılı Kanun ile Sözleşme Tasarısı’nın ilgili maddelerinde i << Devamını Oku>> [145]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

  4857 sayılı İş Kanunu’nun “Bazı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların kıdem tazminatı” başlıklı 112’nci maddesinde, - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 62’nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında alt işverenler tarafından çalıştırılan işçilerin kıdem tazminatlarının ilgili kamu kurum veya kuruluşları tarafından ödeneceği, -farklı kamu kurum veya kuruluşlarına ait işyerlerinde geçen hizmet sürelerinin toplamı üzerinden kıdem tazminatı ödenmesi hâlinde, kıdem tazminatı öde << Devamını Oku>> [221]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bulunduğum kurumda yılda 1 kez ihaleye çıkarak yıllık tüketime denk mal alımı yapıyoruz. Stok seviyemizi ve maliyetlerini düşürmek adına yıl içerisinde 2 defa ihaleye çıkabilir miyim. Enflasyon sebebi ile ilk ihaleden sonra oluşabilecek fiyat artışı sayıştay tarafından nasıl değerlendirilir. << Devamını Oku>> [148]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İncelemeye konu ihalede ihaleye vekaleten katılma halinde teklif veren vekile ilişkin imza beyannamesine ilişkin bilgilere yeterlik bilgileri tablosunda yer verilmesinin  yeterlik kriteri olduğu, ancak başvuru sahibi istekli tarafından mevzuat gereğince Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda, İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesinin (d) bendinde vekilin imza beyannamesine ilişkin kritere yönelik olarak bilgi girişinde bulunulmadığı, ilgili kısmın boş bırakıldığı, dolayısıyla söz konusu ihalede yeterlik kr << Devamını Oku>> [278]