İtirazen şikayet süreci sonuçlanmış ihaleye farklı gerekçelerle tekrar başvuru olduğundan sözleşmeye davet süresi olan 10 gün ne zaman başlar?

Yayın Tarih: 08.03.2023 03:03
Özet

Mevzuat gereği idarelerin açık ihale usulü ile gerçekleştirilen ihalelerde  kesinleşen ihale kararını aldıktan sonra, ihaleye katılan tüm isteklilere kararı tebliğ etmeleri, tebliğ tarihini izleyen 10 gün içerisinde herhangi bir şikayet başvurusu olmaz ise ihale üzerinde bırakılan isteklinin 3 gün içerisinde sözleşmeye davet edilmesi gerektiği, isteklinin söz konusu davet yazısının tebliğini izleyen günden itibaren 10 gün içerisinde de yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması gerektiği anlaşılmış olmakla birlikte eğer yukarıda belirtilen sürelerde ihaleye katılan istekliler tarafından şikayet başvurusu ve itirazen şikayet başvurusu yapılmışsa, Kamu İhale Kurumu tarafından yapılan inceleme sonlanmadan sözleşmeye davet ve sözleşmenin imzalanması işlemlerinin gerçekleştirilemeyeceği sonucuna ulaşılmıştır.


Toplantı No 2023/013
Gündem No 41
Karar Tarihi 15.02.2023
Karar No 2023/UH.I-365

BAŞVURU SAHİBİ:

Tim 1 Yemek Hizmetleri Gıda Temizlik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2022/1094938 İhale Kayıt Numaralı “Yemek Hazırlama ve Servisi Hizmet” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından 22.11.2022 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Yemek Hazırlama ve Servisi Hizmet” ihalesine ilişkin olarak Tim 1 Yemek Hizmetleri Gıda Temizlik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 07.02.2023 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 10.02.2023 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 10.02.2023 tarih ve 78644 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.02.2023 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2023/274 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 02.02.2023 tarihinde idare tarafından EKAP üzerinden gönderilen yazı ile 10 gün içerisinde sözleşme imzalanması gerektiğinin kendilerine bildirildiği, söz konusu yazı üzerine 07.02.2023 tarihinde idare nezdinde şikayet başvurusunda bulunulduğu, söz konusu başvuru üzerine idare tarafından 10.03.2023 tarihinde cevap verildiği, ihaleye katılan isteklilerden SMC Yem. Temz. Sportif Faal. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu, anılan başvuru nedeniyle ihale sürecinin durması ve sözleşme imzalanmaması gerektiği, söz konusu itrazen şikayet başvurusunun incelenmesi sonucunda Kurul tarafından alınan 08.02.2023 tarih ve 2023/UH.I-283 sayılı karar ile itirazen şikayet başvurusunun reddine karar verildiği, dolayısıyla itirazen şikayet başvurusu tarihi ile itirazen şikayet başvurusunun sonuçlandırılması arasında geçen sürenin göz önüne alınarak 10 günlük sürenin yeniden belirlenmesi gerektiği, Kurul kararı 08.02.2023 tarihinde verildiğinden Kurumun inceleme süresi kadar süre eklenerek 10 günlük sözleşme imzalama süresinin yeniden belirlenmesi gerektiği, bununla birlikte yaşanan deprem felaketinden dolayı YÖK tarafından bahar döneminin açılışının ikinci bir duyuruya kadar ertelendiği ve idarenin 10.02.2023 tarihli yazısında belirtilen öğün sayılarının geçerliliğinin yitirildiği, üniversite kampüsünde eğitimin ne zaman başlayacağı bilinemediğinden idarenin anılan yazısında belirtilen sözleşme bedelleri üzerinde sözleşme imzalanabilmesinin mümkün olmadığı, yazıda belirtilen sözleşme bedeli üzerinden ödenmesi istenilen sözleşme damga vergisi ve kesin teminat miktarının kendileri açısından hak kaybına uğramasına sebebiyet vereceği, idare tarafından sözleşmeye davet yazısının mevzuata uygun şekilde yeniden düzenlenerek EKAP üzerinden tebliğ edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi” başlıklı 41’inci maddesinde “İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir.

İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz.” hükmü,

Anılan Kanun’un “Sözleşmeye davet” başlıklı 42’nci maddesinde 41 inci maddede belirtilen sürelerin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilir. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri Kuruma gönderilmek suretiyle ihale üzerinde kalan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

43 üncü madde hükmü gereğince sözleşmeden önce kesin teminat alınmayan danışmanlık hizmet ihalelerinde sözleşmeye davet ise, kesin teminat istenilmeksizin birinci fıkra hükümlerine göre yapılır.” hükmü,

Anılan Kanun’un “Kesin teminat” başlıklı 43’üncü maddesinde “Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır.” hükmü,

Anılan Kanun’un “İdareye şikâyet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinin son fıkrasında, “İdareye şikâyet başvurusunda bulunulması halinde, başvuru üzerine alınan kararın son bildirim tarihini, süresi içerisinde bir karar alınmaması halinde ise bu sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren on gün geçmeden ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmadığı hususuna ilişkin sorgulama yapılmadan veya itirazen şikayet başvurusunda bulunulması halinde ise Kurum tarafından nihai karar verilmeden sözleşme imzalanamaz.” hükmü,

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 24’üncü maddesinde “Mal ve hizmet alımlarıyla yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan iş;

a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

Şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 10’una, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri sözleşmelerinde ise % 20 ‘sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir. 

 Birim fiyat sözleşme ile yürütülen yapım işlerinde, Cumhurbaşkanı bu oranı sözleşme bazında % 40 ‘a kadar artırmaya yetkilidir.

İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak bu durumda, işin tamamının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur.

Sözleşme bedelinin % 80’inden daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan işlerde, yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderleri ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80’i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5’i geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir.” hükmü,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Karar gereklerinin yerine getirilmesi” başlıklı 13’üncü maddesinin ikinci fıkrasında, “(2) İdareye şikayet başvurusunda bulunulması halinde, başvuru üzerine alınan kararın son bildirim tarihini, süresi içerisinde bir karar alınmaması halinde ise bu sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren on gün geçmeden ve itirazen şikayet başvurusunda bulunulmadığına ilişkin Kurumun internet sayfasından sorgulama yapılmadan, Kuruma itirazen şikayet başvurusu yapılan hallerde ise itirazen şikayet başvurusu nihai kararla sonuçlandırılmadan sözleşme imzalanamaz.” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “Bildirim ve Tebligat Esasları” başlıklı 24’üncü maddesinin birinci fıkrasında, (1) Kurul tarafından başvurular üzerine verilen bütün nihai kararlar ile nihai kararlara karşı açılan davalar sonucundaki mahkeme kararlarının uygulanması için Kurul tarafından alınan kararlar, karar tarihini izleyen beş iş günü içinde taraflara bildirime çıkarılır ve bu tarihi izleyen beş gün içinde Kurumun internet sayfasında yayımlanır.” hükmü,

İdari Şartname’nin 2.1’inci maddesinde “İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: Yemek Hazırlama ve Servisi Hizmet Alımı

e) Miktarı: Öğrenim Dönemi 2100 adet x 161 gün =338.100 adet

Öğrenim Dönemi Dışı 600 adet x 91 gün = 54.600 adet

TOPLAM 252 gün 392.700 adet

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin 40.1’inci maddesinde “İhale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, teklif fiyatının sınır değere eşit veya üzerinde olması halinde teklif fiyatının %6’sı, sınır değerin altında olması halinde ise yaklaşık maliyetin %9’u oranında kesin teminat alınır. Kısmi teklif verilmesine imkan tanınması halinde, tek bir sözleşmeye konu olacak kısımların herhangi birisi veya birkaçı için teklif edilen fiyatın, ilgili kısım için hesaplanan sınır değerin altında olması halinde alınacak kesin teminat tutarı, isteklinin sınır değerin altında teklif sunmuş olduğu kısma veya kısımlara ilişkin yaklaşık maliyetin %9’u, sözleşmeye konu diğer kısma veya kısımlara ilişkin teklif fiyatının ise %6’sı oranında hesaplanır ve bu tutarların toplamı kadar kesin teminat alınır.” düzenlemesi,

Anılan Şartnamen’nin 41.1’inci maddesinde “İhale üzerinde bırakılan istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihi itibariyle mesleki faaliyetini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğüne ve ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır.” düzenlemesi,  

Sözleşme Tasarısı’nın 9.1’inci maddesinde “İşe başlama tarihi 02.01.2023; işi bitirme tarihi 29.12.2023” düzenlemesi yer almaktadır.

İhale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde, şikayet konu ihalede 15.12.2022 tarihli ihale komisyonu kararının 16.12.2022 tarihinde ihale yetkilisi tarafından onaylandığı, söz konusu karara ilişkin olarak Smc Yemek Temizlik Sportif Faaliyetleri İnşaat İş Sağlığı ve Güvenliği Bilişim Yapımcılık Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi – Mur-Şah Yemek Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı’nın 26.12.2022 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarenin 27.12.2022 tarihli kararı ile başvuruyu uygun bulmadığı, bunun üzerine anılan istekli tarafından 06.01.2023 tarihinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, yapılan inceleme neticesinde Kurul tarafından alınan 01.02.2023 tarihli ve 2023/UH.I-266 sayılı karar ile itirazen şikayet başvurusunun reddine karar verildiği, süreç içerisinde anılan isteklinin 01.02.2023 tarihinde idareye ekonomik açıdan en avantajlı ve ikinci teklif sahipleri hakkında kamu davası açıldığına yönelik iddiaları içeren şikayet başvurusunda bulunduğu, idarenin 03.02.2023 tarihinde başvuruyu uygun bulmadığını anılan istekliye bildirdiği, söz konusu istekli tarafından 03.02.2023 tarihinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, söz konusu başvuru üzerine Kurul tarafından alınan 08.02.2023 tarihli ve 2023/UH.I-283 sayılı karar ile itirazen şikayet başvurusunun reddine karar verildiği anlaşılmıştır.

Süreç içerisinde idare tarafından ihale üzerinde bırakılan istekli olan Tim 1 Yemek Hizmetleri Gıda Temizlik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne 02.02.2023 tarihli yazısı ile teklif bedelinin %6 oranında kesin teminat ile Kanun’un 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile birlikte yazının tebliğini izleyen günden itibaren en geç 10 gün içerisinde sözleşmeyi imzalaması gerektiği belirtilmiştir.

Başvuru sahibi tarafından anılan yazıya ilişkin olarak 07.02.2023 tarihinde şikayet başvurusunda bulunarak, Smc Yemek Temizlik Sportif Faaliyetleri İnşaat İş Sağlığı ve Güvenliği Bilişim Yapımcılık Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi – Mur-Şah Yemek Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı’nın 03.02.2023 tarihli itrazen şikayet başvurusu sonuçlanmadan kendilerinin sözleşmeyi imzalamaya davet edilmesinin mevzuata uygun olmadığı, anılan itirazen şikayet başvurusunun sonuçlanması akabinde kendilerinin sözleşmeyi imzalamaya davet edilmeleri gerektiği ve 10 günlük sürenin bu şekilde başlaması gerektiği, ayrıca Sözleşme Tasarısı’nın 9.1’inci maddesinde belirtilen işe başlama tarihinin geçtiği ve işin bitiş tarihi sabit olduğundan tekliflerinin yeni durumda oluşan kısa sözleşme süresi dikkate alınarak ifade edilmiştir.

İdare tarafından söz konusu başvuruya ilişkin olarak 10.02.2023 tarihli cevabi yazısında, “Sözleşmeye davet yazımıza ilişkin ek açıklama02.02.2023 tarihinde tarafınıza iletilen sözleşmeye davet yazımıza ek olmak üzere sözleşme tarihinin 20.02.2023 tarihinde başlayacağından hareketle idaremizce yapılan hesaplamalar neticesinde yasal yükümlülüklerinizi aşağıda belirtilen şekilde yerine getirebilirsiniz. (20.02.2023-31.12.2023) Öğrenim Dönemi         146 * 2100 =306.600 Öğrenim Dönemi Dışı    71* 600   =  42.600 Toplam                                              =349.200 349.200 * 33,76= 11.788.992 TL On binde 5 KİK payı                      6.68,78 TL ( 13.257.992 ihale teklif bedeli üzerinden) İhale Damga Vergisi             75.435,47 TL (13.257.992 TL ihale teklif bedeli üzerinden) Kesin Teminat                              707.339,52 TL (Güncellenen 11.788.992 TL üzerinden) Sözleşme damga vergisi            111.759,64 TL (Güncellenen 11.788.992 TL üzerinden) Söz konusu yasal yükümlülüklerinizi yerine getirerek 12.02.2023 tarihine kadar, ilgili tarih hafta sonu tatiline denk gelmesi nedeniyle takip eden ilk iş günü mesai saati sonuna kadar sözleşme imzalamanız gerekmektedir.

Son olarak ifade etmek gerekir ki 4734 sayılı Kanundaki başvuru süreçleri, ihale dokümanına yönelik başvuru ve teklif değerlendirmesine yönelik başvuru olmak üzere ayrı yasal usul ve sürelere bağlanmış olup, her ikisi bakımından da yasal süreler dolmuştur. Keza Kanundaki başvuru yollarının ihale sürecini uzatmak, kamu hizmetinin aksamasına sebebiyet vermek gibi hukuka aykırı amaç ve beklentilerle, bir hakkın kötüye kullanılması sonucunu doğuracak şekilde kullanılmasını kanunun ve genel hukuk düzeninin koruması mümkün bulunmamaktadır. Nitekim bu tarihe kadar yapılan başvuruların haksız bulunması, soyut iddialara dayanması bu hakkın kötüye kullanıldığı kanaatini pekiştirmektedir. Dolayısıyla tarafınıza bildirilen süre içiresinde yasal yükümlülüklerinizin yerine getirilmemesi halinde Kanunda öngörülen tüm yaptırımların uygulanacağı hususunun bilinmesi gerekmektedir.” ifadelerine yer verildiği anlaşılmıştır.

Öncelikle, Kanun kapsamında yapılan ihalelerde, isteklilerin teklif geçerlilik süresi boyunca ihaleye sundukları teklif bedeli ile sorumlu oldukları, ihaleye sunulan tekliflerin zeyilname ve ihalenin ihale saatinden önce iptal edilmesi durumları haricinde geri çekilmesi veya revize edilmesi durumlarının mümkün olmadığı, isteklilerin teklif geçerlilik süresi içerisinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif veya ikinci teklif sahibi olarak sözleşmeye davet edilmesi halinde, ihaleye sunulan teklif bedeli üzerinden sözleşmenin imzalanması, sınır değerin üzerindeki teklif bedeli sahiplerinden teklif bedelinin %6’sı oranında kesin teminatın talep edilmesi ve ilgili mevzuat gereği karar pulu, sözleşme damga vergisi ve varsa KİK payının ihale üzerinden bırakılan isteklinin teklifi yani sözleşme bedeli üzerinden hesaplanarak yüklenici sıfatını kazanacak kişi tarafından ilgili ödemelerin yapılması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Sözleşme Tasarısı’nda işin başlama ve bitiş tarihleri belli olan işlerde, tekliflerin değerlendirilmesi veya şikayet süreçlerinden dolayı sözleşmenin imzalanamaması ve işe geç başlanması durumunda işin bitiş tarihi sabit kalacağından, yapılacak işin miktarının azalması durumu olabileceği, anılan durumda sözleşmenin teklif bedeli üzerinden imzalanması, işin ifası sırasında mevzuatta belirtilen şartlara uygun olarak iş eksilişi yapılması gerekeceği, bunun dışında idare veya istekli tarafından teklif bedelinin yeni iş süresine göre revize edilerek sözleşme bedelinin bu revize teklif bedeli üzerinden hesaplanması mevzuata uygun olmayacaktır.

Başvuru sahibi dilekçesinde gerek işin başlama tarihinin geçmesi gerekse yaşanan deprem dolayısıyla üniversitelerin ikinci bir karara kadar öğretime kapatılarak uzaktan öğrenime geçilmesi nedeniyle yemek ihtiyacının azalacağı ve sözleşme bedelinin revize edilmesi gerektiği ifade edilmiş olsa da, yukarıda yapılan hukuki yorum gereği isteklinin teklif bedeli ile sorumlu olduğu, sözleşme, kesin teminat bedelleri, karar pulu, sözleşme damga vergisi ve KİK payının bu teklif bedeli üzerinden hesaplanması gerektiği anlaşılmış olup başvuru sahibinin aksi yöndeki iddiası yerinde bulunmamıştır.

Bununla birlikte, mevzuat gereği idarelerin açık ihale usulü ile gerçekleştirilen ihalelerde  kesinleşen ihale kararını aldıktan sonra, ihaleye katılan tüm isteklilere kararı tebliğ etmeleri, tebliğ tarihini izleyen 10 gün içerisinde herhangi bir şikayet başvurusu olmaz ise ihale üzerinde bırakılan isteklinin 3 gün içerisinde sözleşmeye davet edilmesi gerektiği, isteklinin söz konusu davet yazısının tebliğini izleyen günden itibaren 10 gün içerisinde de yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması gerektiği anlaşılmış olmakla birlikte eğer yukarıda belirtilen sürelerde ihaleye katılan istekliler tarafından şikayet başvurusu ve itirazen şikayet başvurusu yapılmışsa, Kamu İhale Kurumu tarafından yapılan inceleme sonlanmadan sözleşmeye davet ve sözleşmenin imzalanması işlemlerinin gerçekleştirilemeyeceği sonucuna ulaşılmıştır.

Mevcut durumda,  idarenin Smc Yemek Temizlik Sportif Faaliyetleri İnşaat İş Sağlığı ve Güvenliği Bilişim Yapımcılık Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi – Mur-Şah Yemek Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı’nın 06.01.2023 tarihli itirazen şikayet başvurusunun 01.02.2023 tarihli ve 2023/UH.I-266 sayılı karar ile itirazen şikayet başvurusunun reddi şeklinde sonuçlanmasını 02.02.2023 tarihinde Kamu İhale Kurum’unun resmi internet sitesi üzerindeki kurul karar tutanaklarından öğrendiği, itirazen şikayet başvurusunun reddine karar verildiğinden ve mevcut durumda hukuki bir değişiklik yaratmayacağından tutanak esas alınarak ihale üzerinde bırakılan isteklinin sözleşmeye davet edilebileceği düşünülse de, 01.02.2023 tarihinde başka bir gerekçe ile Smc Yemek Temizlik Sportif Faaliyetleri İnşaat İş Sağlığı ve Güvenliği Bilişim Yapımcılık Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi – Mur-Şah Yemek Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı’nın yeniden şikayet başvurusunda bulunması, idarenin 03.02.2023 tarihinde şikayeti uygun bulmaması durumunun şikayet ve itirazen şikayet sürecini yeniden başlattığı, söz konusu isteklinin 03.02.2023 tarihinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu hususu ve Kurul tarafından anılan başvurunun 08.02.2023 tarihinde karara bağlandığı durumları göz önüne alındığında, idare tarafından gönderilen 02.02.2023 tarihli sözleşmeye davet yazısının mevzuatta belirlenen şartlara ve sürelere uygun olmadığı, idarenin mevzuata uygun şekilde sözleşmeye davet yazısını yeniden düzenlemesi ve ihale üzerinde bırakılan istekliye iletilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Sonuç olarak, idarenin ihale üzerinde bırakılan istekliye göndermiş olduğu 02.02.2023 ve 10.02.2023 tarihli yazıları iptal ederek, yukarıda yer alan gerekçeler doğrultusunda sözleşmeye davet yazısını yeniden hazırlaması ve mevzuata uygun şekilde yeniden ihale üzerinde bırakılan istekliye göndermesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, sözleşmeye davet yazısının mevzuata uygun şekilde yeniden düzenlenerek ihale üzerinde bırakılan istekliye gönderilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,   

Oybirliği ile karar verildi.

 


Benzer Yazılar


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap