ihale-soru-cevap-logo.png

" KİK8217in " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesinin 18.10.2010 tarih ve E:2009/1799 K:2010/7102 sayılı kararı ile; Dosyanın incelenmesinden, … Valiliği İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından 15.10.2007 tarihinde açık ihale usulü ile "… Entegre Hastane Binası Yapım İşi" ihalesinin yapıldığı, ihaleye 9 isteklinin katıldığı, 6 firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, kalan teklifler arasında C… A… adlı şahsın en avantajlı teklif […] << Devamını Oku>> [711]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13 üncü Dairesince verilen 21.01.2011 tarih ve E:2008/3065, K:2011/194 sayılı Karar ile; “Anılan hükümlerin birlikte incelenip değerlendirilmesinden; Kamu İhale Kurumunun esasen,  ihalenin tarafı durumunda bulunan yapım müteahhidi, tedarikçi ve hizmet sunucusunun, yapılan ihalenin Kanuna ve ilgili mevzuata aykırı olduğu yolunda yaptıkları itirazen şikâyet başvurularını inceleyeceği ve bunun sonucunda da 56. maddenin ikinci fıkrasında beli << Devamını Oku>> [347]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesinin 10.07.2007 tarih ve E:2007/667,K:2007/4469 sayılı kararı ile, “…4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 53 üncü maddesinin (b) fıkrasının 1 inci ve 2 nci bentlerinde, “İhalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan işlemlerde bu kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ilişkin şikâyetleri inceleyerek sonuçlandırmak”; “Bu kanuna ve Kamu << Devamını Oku>> [356]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesinin 25.12.2006 tarih E:2006/4874, K:2006/4917 sayılı bozma gerekçesinde; “Dosyanın incelenmesinden, Kamu İhale Kurulu'nun itirazen şikâyet başvurusu üzerine verdiği 04.01.2005 tarih ve 2005/UM.Z-02 sayılı kararda, mevzuata aykırı olduğu tespit edilen ihale işlemlerinin saptanmasından sonra başvurunun reddine, mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek, gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere davacı idareye << Devamını Oku>> [384]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

KİK'in itirazen şikâyetin zamanında yapılmaması sonucu mahkemenin nasıl karar vermesi gerektiği hk. << Devamını Oku>> [397]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Esas incelemeyi gerçekleştiren daireden alınan görüş doğrultusunda başvuru sahibinin 1, 2, ve 3’üncü iddiaların iddialarının Kurul kararına itiraz niteliğinde olduğu ve 4734 sayılı Kanun’un 57’nci maddesinde yer alan Kurul kararlarının ancak yargı mercilerinde dava konusu yapılabileceği hükmü dikkate alındığında, başvuru sahibinin 1, 2, ve 3’üncü iddiaları bakımından Kurum tarafından yapılacak bir işlem bulunmadığı sonucuna varılmaktadır. Yapılan tespitler çerçevesinde, 4734 sayılı Kanun’un 54’ü << Devamını Oku>> [655]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kanun’un 18’inci maddesi kapsamında sayılmaması nedeniyle, bir ihale usulü olmayan doğrudan temin ile ilgili olarak Kurumun inceleme görev ve yetkisi bulunmadığı hk. << Devamını Oku>> [726]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

KİK istekli frimanın itirazını reddetmiştir. Bundan sonraki süreçte hemen sözleşmeye davet gönderilebilir mi? << Devamını Oku>> [588]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İtirazen şikayet başvurusunda bulunduğumuz bir ihalede kik düzeltici işlem kararı verdi.İdare bu konuda ne kadar süre içinde işlem yapabilir?Kik in kararını uygulamak zorunda mı?Uygulamazsa ne yapabiliriz? << Devamını Oku>> [1448]