KİK’in itirazen şikâyet başvurusundaki iddialarla ilgisi ve bağlantısı bulunmayan hususları incelemesi mümkün müdür?

Yayın Tarih: 31.07.2019 03:07
Özet

Danıştay 13. Dairesinin 10.07.2007 tarih ve E:2007/667,K:2007/4469 sayılı kararı ile, “…4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 53 üncü maddesinin (b) fıkrasının 1 inci ve 2 nci bentlerinde, “İhalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan işlemlerde bu kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ilişkin şikâyetleri inceleyerek sonuçlandırmak”; “Bu kanuna ve Kamu İhale Sözleşmeleri […]


Danıştay 13. Dairesinin 10.07.2007 tarih ve E:2007/667,K:2007/4469 sayılı kararı ile,

“…4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 53 üncü maddesinin (b) fıkrasının 1 inci ve 2 nci bentlerinde, “İhalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan işlemlerde bu kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ilişkin şikâyetleri inceleyerek sonuçlandırmak”; “Bu kanuna ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa ilişkin bütün mevzuatı, standart ihale dokümanlarını ve tip sözleşmeleri hazırlamak, geliştirmek ve uygulamayı yönlendirmek” Kamu İhale Kurumu’nun görev ve yetkileri arasında sayılmış; fıkranın 9 uncu bendinin 1 inci alt bendinde ise; Kurum’un gerekli gördüğü taktirde, bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğuna ilişkin iddiaları da inceleyip sonuçlandıracağı kurala bağlanmıştır.

Bu düzenleme uyarınca Kamu İhale Kurulu’nun uygulamayı yönlendirmek görevinin yanı sıra Kamu İhale Kanunu’nun temel ilkeleri olan saydamlığın, rekabetin, eşit muamelenin, güvenirliğin, gizliliğin, kamuoyu denetiminin, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli şekilde kullanılmasının da bir gereği olarak itirazen şikayet başvurularında, şikayetçinin iddiaları ile bağlı olmaksızın ihale işlemlerini ve kararını her yönüyle mevzuata aykırılıkları, başvuruyu Yasa’da belirtildiği şekilde sonuçlandırarak, Yasa’nın 56 ncı maddesinin 2 nci fıkrasındaki kararlardan birini alacağı aşikardır.

Bu durumda, şikâyetçinin dilekçesinde yer almamasına rağmen, resen inceleme yapılmak suretiyle tespit edilen mevzuata aykırılıklar nedeniyle ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptal edilmesine ilişkin Kamu İhale Kurulu kararında, bu yönü itibariyle hukuka aykırılık bulunmadığından, Kurum’un itirazen şikâyet başvurusundaki iddialarla ilgisi ve bağlantısı bulunmayan hususları incelemesinin mümkün olmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali yolunda verilen İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.”  gerekçesiyle, temyiz isteminin kabulü ile “İdare Mahkemesi kararının bozulmasına” karar verilmiştir.


Benzer Yazılar


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap