KİK’in itirazen şikâyetin zamanında yapılmaması sonucu mahkemenin nasıl karar vermesi gerektiği hk.

Yayın Tarih: 31.07.2019 03:07
Özet

Danıştay 13. Dairesinin 18.10.2010 tarih ve E:2009/1799 K:2010/7102 sayılı kararı ile; Dosyanın incelenmesinden, … Valiliği İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından 15.10.2007 tarihinde açık ihale usulü ile "… Entegre Hastane Binası Yapım İşi" ihalesinin yapıldığı, ihaleye 9 isteklinin katıldığı, 6 firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, kalan teklifler arasında C… A… adlı şahsın en avantajlı teklif […]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesinin 18.10.2010 tarih ve E:2009/1799 K:2010/7102 sayılı kararı ile;

Dosyanın incelenmesinden, … Valiliği İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından 15.10.2007 tarihinde açık ihale usulü ile "… Entegre Hastane Binası Yapım İşi" ihalesinin yapıldığı, ihaleye 9 isteklinin katıldığı, 6 firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, kalan teklifler arasında C… A… adlı şahsın en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği, 31.10.2007'de ihale kararının onaylandığı, davacı firmanın bilanço, iş deneyim belgesi ve anahtar teknik personel belgelerinin uygun olmaması nedeniyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması üzerine 08.11.2007 tarihinde tebellüğ ettiği ihale kararına ilişkin olarak 10.11.2007 tarihinde (12.11.2007'de idare kaydına alınan dilekçeyle) idareden açıklama talebinde bulunduğu, 21.11.2007 tarihinde davacıya tebliğ edilen 16.11.2007 tarihli idare yazısında bilançodaki evrakın yetersiz olduğu, iş deneyim belgesinin güncelleştirildiği ancak yeterli gelmediği, anahtar teknik personellerin sigortalarının yetersiz olduğu bildirilerek – teklifin değerlendirmeye alınmadığı açıklamasının yapıldığı, idarece 30.11.2007 tarihinde ihale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalandığı, davacı tarafından 04.12.2007 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu, şikâyetin 12.12.2007 tarihli yazıyla reddi üzerine 25.12.2007 tarihinde (28.12.2007 tarihinde kayda alınan dilekçeyle) itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu, Kamu İhale Kurulu tarafından ise sözleşme imzalanmadan önce usulüne uygun olarak idareye şikâyet başvurusunda bulunulmadığı gerekçesiyle başvurunun uygun bulunmadığına karar verildiği anlaşılmıştır.

Bu durumda, 4734 sayılı Kanun'un 41. ve 42. maddelerine uygun olarak 30.11.2007 tarihinde sözleşmenin imzalanmasından sonra 04.12.2007 tarihinde idareye yapılan şikâyet başvurusunun ve 28.12.2007 tarihinde yapılan itirazen şikâyet başvurusunun 4734 sayılı Kanun'un 55. ve 56. maddeleri uyarınca incelenmesi mümkün olmadığından Kamu ihale Kurulu'nun başvurunun uygun bulunmadığına ilişkin kararına karşı açılan davanın reddi gerekirken, dava konusu işlemin iptali yolunda verilen idare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.” gerekçesi ile “temyiz isteminin kabulü ile …Ankara 8. idare Mahkemesi'nin 19.11.2008 tarih ve E:2008/626, K:2008/1618 sayılı kararının bozulmasına, yeniden karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkeme'ye gönderilmesine,” karar verilmiştir.

Üst Konuları: Yargısal İnceleme

Benzer Yazılar


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap