ihale-soru-cevap-logo.png

" konu " ile Etiketlenmiş İçerikler


kararlar ihale soru cevap ihalesorucevap.com

Aktarılan mevzuatın değerlendirilmesinden, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 4734 sayılı Kanun'un 21. maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hâllerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye şikâyet başvurusunda bulunulacağı; öte yandan, 4734 sayılı Kanun'un 56. maddesinin lafzından, ba << Devamını Oku>> [52]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

  İhale üzerinde bırakılan iş ortaklığı ile anılan isteklilerin mevcut şirket ortakları ve yöneticileri ile güncel şirket adreslerinin birbirinden farklı olduğu, kaldı ki mevcut ortak veya yöneticilerin geçmişte diğer firmalarda ortak olması veyahut yöneticilik yapması ya da firmaların geçmişte aynı adreslerde ikamet etmesinin şikayete konu ihalede birlikte hareket ettikleri anlamına gelmeyeceği ve inceleme tarihi itibariyle bir organik bağlarının bulunmadığı hk. << Devamını Oku>> [72]


kararlar ihale soru cevap ihalesorucevap.com

Başvuru sahibi olan davacı şirketin itirazen şikayet aşamasında ileri sürmüş olduğu iddialarından sadece şikayet aşamasında yer alan iddiaların incelenmesi gerektiğine ilişkin mevzuatta sınırlandırıcı bir hükme yer verilmediği, yine davacı şirketin itiraz başvurusunun reddi üzerine şikayet aşamasında ileri sürmemiş olduğu iddiayı da belirtilerek itirazen şikayet başvurusunu nihayetinde süresi içerisinde gerçekleşmiş olduğu hususları bir arada değerlendirildiğinde, davacı şirketin iddiasının süre << Devamını Oku>> [134]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İsteklilere 06.09.2022 tarihinde tebliğ edilen ilk ihale komisyonu kararında teklifleri değerlendirme dışı bırakılan isteklilerin değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerine açıkça yer verilmemekle birlikte geçici teminatın uygun olmaması gerekçesiyle 1 isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığının anlaşılabileceği, e-ihale yöntemiyle gerçekleştirilen başvuruya konu ihalede birim fiyat teklif mektubunun uygunsuzluğu imkânı bulunmamakla birlikte idare tarafından şikayete cevap yazısında << Devamını Oku>> [117]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Başvuru sahibinin yaklaşık maliyetin pursantajına yönelik iddialarında şikâyete konu hususun farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihin ihalenin ilk oturumunun yapıldığı tarih olan 09.08.2022 olarak esas alınması gerektiği, bu açıdan şikâyete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen 10 gün içerisinde idareye şikâyet başvurusunun yapılması gerektiği anlaşılmaktadır. Ancak başvuru sahibinin yaklaşık maliyetin pursantajına yönelik idd << Devamını Oku>> [118]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Aktarılan mevzuat hükmü uyarınca, ihale komisyonlarının teklif kapsamında yer alan belgelerin doğrulunu teyit için gerekli gördüğü belge ve bilgileri isteyebileceği, bu bağlamda idarece gerekli araştırmaların yapılmasının mevzuata aykırılık taşımadığı değerlendirilmiş olup, başvuru sahibinin söz konusu hususa yönelik iddiasının ise yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır. << Devamını Oku>> [318]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Aktarılan mevzuat hükümleri, doküman düzenlemeleri, yapılan tespit ve açıklamalar bir arada değerlendirildiğinde; başvuru sahibi tarafından kamyon ve pick-up giderinin kiralanmasına ilişkin fiyat teklifi alınarak açıklama yapıldığı, söz konusu araçların bakım onarım giderlerinin de fiyat teklifi alınmak suretiyle açıklandığı, fiyat teklifinin dayanağı olan satış tutarı tespit tutanağının sunulduğu, söz konusu satış tutarı tespit tutanağına konu faturanın idarenin talebi üzerine sunulduğu anlaşıl << Devamını Oku>> [296]


2886 sayılı Devlet İhale Kanununda geçen "Devletin özel mülkiyetindeki" ve "Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler" ifadeleri ile Hazine taşınmazları tarif edilmekte olup belediye, il özel idaresi, üniversite gibi kamu idarelerinin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazların bu kapsamda değerlendirilmediğinden bu idarelere ait taşınmazların 2886 sayılı Kanun'un 51'inci maddesinin (g) bendi kapsamında pazarlık usulüyle kiraya verilmesi mümkün değildir. << Devamını Oku>> [184]


Sayıştay tarafından yapılan denetimlerde, bazı kamu idareleri arasındaki taşınmaz tahsis işlemlerinin muhasebeleştirilmediği ya da hatalı muhasebeleştirildiği ve bu sebeple söz konusu taşınmazların mülkiyet ve kullanım durumlarına ilişkin sağlıklı bilgiye ulaşılamadığı ve taşınmazların değerine ilişkin çalışmaların tamamlanmadığı tespit edilmiştir. << Devamını Oku>> [167]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale konusu işte kullanılacak araçların tamamının işin yapılacağı Kocaeli ilinde tescilli olması şartının getirildiği, bu kapsamda kiralanacak araçların tamamının 41 plaka numaralı olması kriterinin, başka il plaka numarasına tescilli araçları ile araç sahibi veya kiralayan kişilerin, yerleşim yeri veya merkez ya da şubesinin yeri Kocaeli ili olanlar karşısında dezavantajlı konuma düşeceği, sözleşmenin uygulanması aşamasında araçların Kocaeli iline tescil edilebilmesi için yüklenicilerin yerleş << Devamını Oku>> [287]