idareye şikayet başvurusunda dile getirilmeyen hususların itirazen şikayet başvurusuna konu edilebileceği hk.

Yayın Tarih: 14.12.2022 10:12
Özet

Başvuru sahibi olan davacı şirketin itirazen şikayet aşamasında ileri sürmüş olduğu iddialarından sadece şikayet aşamasında yer alan iddiaların incelenmesi gerektiğine ilişkin mevzuatta sınırlandırıcı bir hükme yer verilmediği, yine davacı şirketin itiraz başvurusunun reddi üzerine şikayet aşamasında ileri sürmemiş olduğu iddiayı da belirtilerek itirazen şikayet başvurusunu nihayetinde süresi içerisinde gerçekleşmiş olduğu hususları bir arada değerlendirildiğinde, davacı şirketin iddiasının süre yönünden reddine yönelik kısmında da hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Bu itibarla, yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinde öngörülen şekil ve usul kurallarına uygun olarak itirazen şikayet başvurusunda bulunan davacı şirketin şikayet dilekçesinde yer vermediği üçüncü iddianın esasının incelenmesi gerekirken, söz konusu iddianın süre yönünden reddine karar verilmesi yolundaki Kamu İhale Kurulu kararının bu kısmında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.


Ankara 5. İdare Mahkemesinin 27.10.2022 tarihli ve E:2022/1178, K:2022/2067 sayılı kararında “…Teknik Şartname’de “Yüklenici hastanede meydana gelebilecek yangın olaylarına karşı yangın sigortası ile zehirlenme ve kaza olaylarına karşı üçüncü şahıs mali mesuliyet sigortası poliçesini sözleşme esnasında idareye verecektir.” düzenlemesine yer verildiği, ancak yapılması istenilen sigorta poliçeleri için limitlere yer verilmediği, bu durumun istekliler arası fırsat eşitliğini ortadan kaldırdığı ve sağlıklı teklif verilmesine engel teşkil ettiği” iddiasında bulunulduğu, bunun üzerine davalı idarece yapılan değerlendirmede idareye şikayet başvurusunda dile getirilmeyen hususları itirazen şikayet başvurusuna konu edilemeyeceği belirtilerek bahse konu iddianın şekil yönünden reddine karar verildiği, yine bahse konu iddianın uyuşmazlığa konu hususun öğrenildiği 23.03.2022 tarihini izleyen günden itibaren on gün içerisinde ve her durumda ihale gününden 3 iş günü öncesine kadar yazılı bir şekilde ileri sürülmesi gerekirken, bu süre geçtikten sonra 04.04.2022 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğundan davacı şirketin başvurusunun süre yönünden reddine karar verildiği anlaşıldığından her iki yönden uyuşmazlığın irdelenmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda aktarılan 4734 sayılı Kanunun 56. maddesinin birinci fıkrasında idareye şikayet başvurusunda bulunan veya idarece alınan kararı uygun bulmayan aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından 55. maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen hallerde ve sürede, sözleşme imzalanmadan önce itirazen şikayet başvurusunda bulunabilecekleri ve Kurumun itirazen şikayet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirlenen hususlar ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceleyeceğinin hüküm altına alındığı, yine İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8. maddesinin onuncu fıkrasında ise, idarenin şikâyet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar hariç, şikâyet başvurusunda belirtilmeyen hususlar itirazen şikâyet başvurusuna konu edilemeyeceğinin düzenlendiği, belirtilen mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden, her ne kadar Yönetmeliğin 8. maddesinin onuncu fıkrasında, idarenin şikâyet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar hariç, şikâyet başvurusunda belirtilmeyen hususların itirazen şikâyet başvurusuna konu edilemeyeceği belirtilmekte ise de, Danıştay’ın yerleşik içtihatlarında da belirtildiği üzere 4734 sayılı Kanunun 56. maddesinin lafzından, başvuru sahibinin iddialarından sadece şikayette yer alan iddiaların anlaşılamayacağı, Kanunda böyle bir sınırlama yapılmadığı, Kamu İhale Kurulu tarafından başvuru sahibinin itirazen şikayet başvurusundaki iddiaların, şikayet aşamasında öne sürülüp sürülmediğine bakılmaksızın incelenmesi gerektiği, hal böyle olunca, davacı şirketin  (3) numaralı iddiasının süre yönünden reddinde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Ayrıca, başvuru sahibi olan davacı şirketin itirazen şikayet aşamasında ileri sürmüş olduğu iddialarından sadece şikayet aşamasında yer alan iddiaların incelenmesi gerektiğine ilişkin mevzuatta sınırlandırıcı bir hükme yer verilmediği, yine davacı şirketin itiraz başvurusunun reddi üzerine şikayet aşamasında ileri sürmemiş olduğu iddiayı da belirtilerek itirazen şikayet başvurusunu nihayetinde süresi içerisinde gerçekleşmiş olduğu hususları bir arada değerlendirildiğinde, davacı şirketin iddiasının süre yönünden reddine yönelik kısmında da hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Bu itibarla, yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinde öngörülen şekil ve usul kurallarına uygun olarak itirazen şikayet başvurusunda bulunan davacı şirketin şikayet dilekçesinde yer vermediği üçüncü iddianın esasının incelenmesi gerekirken, söz konusu iddianın süre yönünden reddine karar verilmesi yolundaki Kamu İhale Kurulu kararının bu kısmında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Bu durumda, yukarıda yer verilen gerekçelerle dava konusu kurul kararının, davacı şirketin (3) numaralı iddiasının reddine ilişkin kısmında hukuka uygunluk, (1) ve (2) numaralı iddialarının reddine ilişkin kısmında ise hukuka aykırılık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin davacının (3) numaralı iddiasına yönelik kısmının iptaline, (1) ve (2) numaralı iddialarına yönelik kısmı yönünden ise davanın reddine…” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.


Benzer Yazılar


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap