ihale-soru-cevap-logo.png

" kullanılabilir " ile Etiketlenmiş İçerikler


Merhaba, İdaremizce yapım işinde 7161 sayılı Kanuna göre yüklenici tarafından başvurulan tasfiyeye idaremizce olumsuz cevap verilmiş ve yüklenici mali acz içinde bulunduğundan ortalama seviyesinde olan inşaatın tasfiye işlemleri gerçekleştirilme aşamasındadır. Tasfiyemiz bu hafta bitiyor ancak yüklenici tarafından yapılan all risk sigortasının süresi Şubat 2020 sonuna kadar devam ediyor. Bu aşamada idaremizce tasfiye sona erince […] << Devamını Oku>> [108]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Anılan Kanun hükmünde belirtilen “mezuniyetten sonra geçen her yıl” ifadesi doğrultusunda yapılacak hesaplamalarda, mezuniyet tarih yılının esas alınması ve mezuniyet yılı ile ihalenin yapıldığı yıl arasındaki fark değerince iş deneyim miktarı olarak kabul edilmesi, diğer taraftan madde gerekçesinden de amacın Mühendis ve mimarların yapım müteahhitliği sektörüne girişlerini kolaylaştırmak olduğu, nitekim konu hakkında Kurulun istikrar kazanmış kararları uyarınca kıst olarak ay ve gün hesabı yapı << Devamını Oku>> [1605]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde belirtildiği şekilde nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösterdiği, aynı veya benzer inşaat tekniği gerektirdiği, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikleri taşıdığı sonucuna varıldığından, davacı şirketin iş deneyim belgesine konu işin tutarının hepsinin kabul edilmesi gerektiği ve bu tutarlar dikkate alındığında asgari iş deneyi << Devamını Oku>> [959]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Genel Tebliğinin, esas ihale usulleri ile başlatılan ihale sürecinin belli bir zaman alacağı ve bu sürecin tamamlanmasına kadar geçecek sürenin de idare tarafından önceden öngörülemeyen olay kapsamında değerlendirilmesi ve bu geçiş aşamasında pazarlık usulü ile ihaleye çıkılabilmesine imkan tanıyan söz konusu düzenlemesinin, sadece süreklilik arz eden mal ve hizmet alımlarına münhasır olduğu dikkate alındığında yapım işi olarak ihalesi gerçekleştirilen inceleme konusu ihalede, 4734 sa << Devamını Oku>> [514]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Mülga 818 sayılı Borçlar Kanunu hükümlerine tabi bir adi ortaklık olduğu, adi ortaklıkların, mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 136. maddesinde sınırlı olarak sayılan ticaret ortaklıkları arasında yer almadığı ve aynı Kanun'un 152. maddesi kapsamında nev'i değişikliğinin sadece ticaret ortaklıkları arasında yapılabileceğinin düzenlendiği, bu anlamda devir işleminin yapıldığı tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre adi ortaklık limited şirkete dönüşemeyeceğinden, ... Enerji Ortak << Devamını Oku>> [1571]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yapılan inceleme sonucunda, ihale üzerinde bırakılan isteklinin açıklamaları kapsamında teminat mektubuna ait komisyon gideri dışında hangi bileşen için ne kadarlık maliyet öngörüldüğünün belirtilmediği, “minimum maliyetle hizmetin sağlanacağı” gibi muğlak ve varsayıma dayalı ifadelerin kullanıldığı, ayrıca en az 25 adet tahsilat noktasında hizmet verilmesi maliyetine ilişkin olarak hâlihazırda bayilik ağının mevcut olduğu ve ilave bir gider oluşmayacağı şeklindeki açıklamanın kabul edilebilir o << Devamını Oku>> [1111]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Başvuru sahibi G... Tan.Org. Prom. Teks. Matb. lth. lhr. San.ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan yerli malı belgesi incelendiğinde, söz konusu belgenin Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası’nca 15.03.2016 tarihinde düzenlendiği, belgenin ürün adı bölümünde, “T-Shırt, forma imalatı, bere-kep-şapka, eşofman takımı, şort, tayt-kapri içlik sporcu atleti” ibaresinin yer aldığı, ancak söz konusu belgenin içeriğinde yağmurluk; panço giyim kalemlerinin bulunmadığı görülmüş olup, bu itibarla anılan istekliye << Devamını Oku>> [1836]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale işlemleri bakımından takdir yetkisinin denetiminde, 4734 sayılı Kanun'un 5. maddesindeki temel ihale ilkelerinin gözetilmesi gerektiği gibi idare hukukuna hâkim olan hukukî güvenilirlik, idarî istikrar gibi ilkelerin de dikkate alınması zorunludur. Diğer yandan, kamu yararının gerçek-leşmesi bakımından idare tarafından, daha önce yapılan ihalelerde oluşan teklif bedelleri, kırım oranları ve katılımcı sayısı gibi kriterlerin dikkate alınarak takdir yetkisinin kullanılmasında hukukî bir enge << Devamını Oku>> [561]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2009/UH.III-1092 Sayılı Kararında: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde iş deneyiminin ne şekilde tevsik edileceği düzenlenmiş olup, anılan Yönetmelikte alt yüklenicilerin sorumlu oldukları işi başka alt yüklenicilere yaptırdıkları durumlarda, o işin iş deneyimin tevsiki için kullanılmasına engel bulunmamaktadır. Dolayısı ile harita yapımı için gerekli uçuşun başka kişilerce yapılmış olması isteklinin sunduğu << Devamını Oku>> [520]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Birinci sorum: şahıs firmasına sahip bir kişi yüklenici firma olarak bir çok hizmet alımı ihalesi alarak sözleşme imzalamıştır. işlerin sözleşmesi 31.12.2019 tarihinde sona ermektedir. kişi 01.06.2019 tarihinde 4b statüsünden memur olarak atanacaktır. yüklenici olarak almış olduğu işlerin sözleşmelerini devam ettirebilir mi veya işi tamamlayabilir mi veya sözleşmeleri devredebilir mi? << Devamını Oku>> [229]