Mal alım ihalesinde kapasite raporu, yerli malı belgesi yerine kullanılabilir mi?

Özet

Başvuru sahibi G… Tan.Org. Prom. Teks. Matb. lth. lhr. San.ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan yerli malı belgesi incelendiğinde, söz konusu belgenin Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası’nca 15.03.2016 tarihinde düzenlendiği, belgenin ürün adı bölümünde, “T-Shırt, forma imalatı, bere-kep-şapka, eşofman takımı, şort, tayt-kapri içlik sporcu atleti” ibaresinin yer aldığı, ancak söz konusu belgenin içeriğinde yağmurluk; panço giyim kalemlerinin bulunmadığı görülmüş olup, bu itibarla anılan istekliye ait yerli malı belgesinde yer alan ürün adının söz konusu ihalede alım konusu ürünler için uygun olmadığı anlaşılmıştır. Yapılan bu tespit çerçevesinde; başvuru sahibi istekli G… Tan. Org. Prom. Teks. Matb. lth. lhr. San.ve Tic. Ltd. Şti. tarafından tarafından sunulan söz konusu belgenin ihale konusu işin 1’inci kısmı olan “50.000 Adet K-Ank-16/22 Yağmurluk; Panço” için istenen kriteri karşılamadığı anlaşılmış olup, idare tarafından başvuru sahibinin teklifinin yerli istekli olarak değerlendirilmemesi işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Diğer yandan başvuru sahibinin idareye yapmış oldukları şikâyet dilekçesinin ekinde yer alan kapasite raporunda yağmurluk, panço üretimlerinin olduğu iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede, söz konusu kapasite raporunun idareye şikâyet dilekçesi ekinde sunulduğu, İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde yeterlik belgesi olarak yerli malı belgesinin düzenlendiği, dolayısıyla söz konusu raporun yerli malı belgesi yerine kullanılamayacağı anlaşılmış olup, idarece tesis edilen işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Toplantı No            : 2016/035

Gündem No            : 19

Karar Tarihi            : 15.06.2016

Karar No : 2016/UM.III-1567

Şikayetçi:

 

G… Tanıtım Organizasyon Promosyon Teks.Matbaa İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi.

 

İhaleyi Yapan Daire:

 

Ankara Ted.Blg.Bşk (Msb) Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay Başkanlığı Bağlıları Ve Müsteşarlık

 

Başvuru Tarih ve Sayısı:

 

26.05.2016 / 31977

 

Başvuruya Konu İhale:

 

2016/93586 İhale Kayıt Numaralı "Muhtelif Dış Giyim (4 Kısım)" İhalesi

 

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

 

 

Karar:

 

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:   

Başkan: Hamdi GÜLEÇ

Üyeler: II. Başkan Şinasi CANDAN, Osman DURU, Erol ÖZ, Köksal SARINCA, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Hasan KOCAGÖZ, Mehmet ATASEVER, Oğuzhan YILDIZ

 

BAŞVURU SAHİBİ:

G… Tanıtım Organizasyon Promosyon Teks. Matbaa İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi.

Bahçelievler Mah. Pınarlı Sok. Pınar Vapt. No: 1/21 Bahçelievler/İSTANBUL

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Milli Savunma Bakanlığı Ankara Tedarik Bölge Başkanlığı,

MSB Ankara Tedarik Bölge Başkanlığı Etlik Cad. 06010 Keçiören/ANKARA

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2016/93586 İhale Kayıt Numaralı “Muhtelif Dış Giyim (4 Kısım)” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Milli Savunma Bakanlığı Ankara Tedarik Bölge Başkanlığı tarafından 28.04.2016 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Muhtelif Dış Giyim (4 Kısım)” ihalesine ilişkin olarak G… Tanıtım Organizasyon Promosyon Teks. Matbaa İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi.nin 09.05.2016 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 16.05.2016 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 26.05.2016 tarih ve 31977 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.05.2016 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2016/1277 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

28.04.2016 tarihinde yapılan bahse konu ihalenin 1’inci kısmına teklif verdikleri, 02.05.2016 tarihli kesinleşen ihale komisyonu kararında sundukları yerli malı belgesinin idare tarafından ihale konusu işi kapsamadığı gerekçesiyle uygun bulunmadığından İdari Şartnamede yer alan %5 oranında fiyat avantajından yararlanamadıkları, halbuki idareye yapmış oldukları şikâyet dilekçesinin ekinde yer alan Sakarya Ticaret Odası tarafından verilen kapasite raporunda 14.13.21.10.00 kodu ile yağmurluk imalatı yapabileceklerinin anlaşıldığı, sundukları yerli malı belgesi ve kapasite raporuna göre üretimlerinin yerli üretim olduğu, yerli malı belgelerinin geçersizliği ileri sürülerek daha yüksek fiyat ile alım yapılmasının ihale mevzuatına aykırı olduğu, iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Yerli istekliler ile ilgili düzenlemeler” başlıklı 63’üncü maddesinde “…İhalelere sadece yerli isteklilerin katılması ile yerli istekliler ve yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı tanınmasına ilişkin olarak aşağıdaki düzenlemeler esas alınır:

c) Mal alımı ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanabilir. Ancak, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri arasından belirlenen ve her yıl ocak ayında Kurum tarafından ilan edilen listede yer alan malların ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması zorunludur.

d) Yerli malı belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak belirlenir. İsteklilerce teklif edilen malın yerli malı olduğu, bu usul ve esaslara uygun olarak düzenlenen yerli malı belgesi   ile belgelendirilir…” hükmü,

 

Aynı Kanun’un “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde ihale komisyonunun isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerinin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığını değerlendireceği hükmü yer almaktadır.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 26’ncı maddesinin ikinci fıkrasında “Yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirmesinde aranılacak kriterlerin, ihale veya ön yeterlik ilanı ile idari şartnamede veya ön yeterlik şartnamesinde ya da davet yazısında belirtilmesi zorunludur.” hükmüne yer verilmek suretiyle, ihalelerde tekliflerle birlikte sunulması istenilen yeterlik belgelerinin İdari Şartname’nin “ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” bölümünde belirtilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

 

Anılan Yönetmelik’in “Mal alımı ihalelerinde aday veya isteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisini gösteren belgeler” başlıklı 58’inci maddesinde“ 58.1 Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde, adayın veya isteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığının, ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak düzenlenebileceği hüküm altına alınmıştır. Yönetmelikte, idarelerin aşağıdaki üç belgeyi birlikte istemesinin zorunlu olduğu; aday veya isteklinin ise kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunacağı öngörülmüştür.

 

58.2. Bu belgeler şunlardır:

 

58.3. Adayın veya isteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

 

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

 

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

 

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

 

ç) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,

 

 

ğ) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

 

58.4. İdare tarafından adayın veya isteklinin imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik edeceği belirtilecektir… Aday ve istekli tarafından sunulan belgelerin üretim konusu veya belge konusu mamul itibarıyla adayın veya isteklinin alım konusu malların üretimini gerçekleştirebileceklerini göstermesi gerekmektedir…” hükmü bulunmaktadır.

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yerli Malı Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Uygulama Esaslarına ilişkin Kamu ihalelerinde talep edilen ve firmalara %15’ e kadar fiyat avantajı sağlayan Yerli Malı Belgesi Tebliği 13.09.2014 tarih, 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

 Anılan Tebliğ’in, ”Yerli Malı Belgesi” başlıklı 9’uncu maddesinde, “9.1) Sanayi ürünlerinin yerli malı olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki şartlar

a) Bakanlık tarafından düzenlenen Sanayi Sicil Belgesine sahip sanayi işletmeleri tarafından üretilmesi ve Sanayi Sicil Belgesindeki “Üretim Konusu” içeriğinde yer alması.

 b) Tamamen Türkiye’de üretilen veya elde edilen ürünler ile üretim sürecinin önemli aşamalarının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış olması.

c) Ürünün yerli katkı oranının en az %51 olması. Bu üç şartın bulunması halinde “Yerli Malı Belgesi”, ilgili oda tarafından düzenlenir…” açıklaması bulunmaktadır.

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin

a) Adı: MUHTELİF DIŞ GİYİM (4 KISIM)

b) Varsa Kodu:

c) Miktarı ve Türü: 4 KISIM MUHTELİF DIŞ GİYİM

Ayrıntılı Bilgi İdari Şartnamenin Ekinde Yer Almaktadır.

ç) Teslim Edileceği Yer: 1'inci Kısım Malzemeler 11'inci İkmal Merkez Komutanlığı Yenikent/Ankara'ya 2'nci, 3ncü Ve 4'üncü Kısım Malzemeler MSB Ankara Tedarik Bölge Başkanlığı Lojistik Destek Komutanlığı Depoları Etlik/Ankara'ya teslim edilecektir.” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

7.1.ğ. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi,

8. İhalenin yabancı isteklilere açıklığı ve yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı uygulanması

8.1. İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 5 (beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur. “ düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 19’uncu maddesinde “19.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

19.2.1. Bu ihaledeki kısım sayısı 4 dir. İhale kısımlarına ilişkin koşullar altta düzenlenmiştir…” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi” başlıklı 35’inci maddesinde “35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

35.3. Yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:

35.3.1.Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 61 inci maddesi esas alınarak hesaplanacaktır.

35.4.1. Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, ihale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına göre belirlenecektir.” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “Diğer hususlar” başlıklı 47’nci maddesinde “47.1. Alım İle İlgili Diğer Bilgiler :

Bu İdari şartnameye,

1?inci Kısım 50.000 Adet K-Ank-16/22 Yağmurluk; Panço için Aralık 2013 tarihli ve TEK.H.:05-264 sayılı (Ek-1 Kasım 2014 ve Ek-2 Ocak 2015 değişiklikleri kapsar.) PANÇO YAĞMURLUK teknik şartnamesi

Mallar bu teknik şartnamelere göre alınacaktır. Her Kısım malzeme için ALIM ESAS NUMUNELERİ TUTULMUŞTUR. Alım esas numunesi teknik şartnamelerinde kendisine atıf yapılan hususlar yönünden geçerli olacaktır…” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

           İhale konusu mal alımının 1’inci kısmını tanımlayan “Ceket, Gocuk ve Er yağmurluğu” Teknik Şartnamesi’nde “Bu teknik şartname, Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyacı için satın alınacak Ceket, Gocuk ve Er Yağmurluğu teknik özelliklerini, denetim ve muayene metotlarını ve ilgili diğer hususları konu alır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

             29.04.2016 onay tarihli ihale komisyonu kararına göre 28.04.2016 tarihinde gerçekleştirilen inceleme konusu ihalenin itirazen şikayet konusu edilen “Muhtelif dış giyim” isimli ihalenin 1 no’lu kısmına 5 isteklinin teklif sunduğu, isteklilerden başvuru sahibi G… Tan. Org. Prom. Teks. Matb. lth. lhr. San.ve Tic. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olduğu ancak sundukları yerli malı belgesinin idare tarafından ihale konusu işi kapsamadığı gerekçesiyle geçersiz bulunduğu, anılan kalemde ekonomik açıdan en avantajlı fiyat teklifini veren istekli T… Turizm İnş. San. Tic. Ltd. Şti. nin üzerinde bırakıldığı görülmüştür.

 

 Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri çerçevesinde, isteklilerce yerli malı belgesi sunularak fiyat avantajından yararlanılabilmesi için alım konusu malın anılan belge üzerinde bulunması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Başvuru sahibi G… Tan.Org. Prom. Teks. Matb. lth. lhr. San.ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan yerli malı belgesi incelendiğinde, söz konusu belgenin Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası’nca 15.03.2016 tarihinde düzenlendiği, belgenin ürün adı bölümünde, “T-Shırt, forma imalatı, bere-kep-şapka, eşofman takımı, şort, tayt-kapri içlik sporcu atleti” ibaresinin yer aldığı, ancak söz konusu belgenin içeriğinde yağmurluk; panço giyim kalemlerinin bulunmadığı görülmüş olup, bu itibarla anılan istekliye ait yerli malı belgesinde yer alan ürün adının söz konusu ihalede alım konusu ürünler için uygun olmadığı anlaşılmıştır. Yapılan bu tespit çerçevesinde; başvuru sahibi istekli G… Tan. Org. Prom. Teks. Matb. lth. lhr. San.ve Tic. Ltd. Şti. tarafından tarafından sunulan söz konusu belgenin ihale konusu işin 1’inci kısmı olan “50.000 Adet K-Ank-16/22 Yağmurluk; Panço” için istenen kriteri karşılamadığı anlaşılmış olup, idare tarafından başvuru sahibinin teklifinin yerli istekli olarak değerlendirilmemesi işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Diğer yandan başvuru sahibinin idareye yapmış oldukları şikâyet dilekçesinin ekinde yer alan kapasite raporunda yağmurluk, panço üretimlerinin olduğu iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede, söz konusu kapasite raporunun idareye şikâyet dilekçesi ekinde sunulduğu, İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7'nci maddesinde yeterlik belgesi olarak yerli malı belgesinin düzenlendiği, dolayısıyla söz konusu raporun yerli malı belgesi yerine kullanılamayacağı anlaşılmış olup, idarece tesis edilen işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

 

   Oybirliği ile karar verildi.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap