Geçici mezuniyet belgesi iş deneyimi belgesi yerine kullanılabilir mi?

Yayın Tarih: 31.07.2019 03:07
Özet

Anılan Kanun hükmünde belirtilen “mezuniyetten sonra geçen her yıl” ifadesi doğrultusunda yapılacak hesaplamalarda, mezuniyet tarih yılının esas alınması ve mezuniyet yılı ile ihalenin yapıldığı yıl arasındaki fark değerince iş deneyim miktarı olarak kabul edilmesi, diğer taraftan madde gerekçesinden de amacın Mühendis ve mimarların yapım müteahhitliği sektörüne girişlerini kolaylaştırmak olduğu, nitekim konu hakkında Kurulun istikrar kazanmış kararları uyarınca kıst olarak ay ve gün hesabı yapılmadan ihalenin yapıldığı yıldan mezuniyet belgesinin yılı çıkarılmak suretiyle değerlendirmenin yapılması gerektiği anlaşılmıştır. Başvuru sahibi K...em Emrah N...şvat- Ken Yapı Plan Proje Mühendislik tarafından iş deneyimini tevsik için sunulan belgeler incelendiğinde, Niğde Üniversitesi tarafından düzenlenen inşaat mühendisliği geçici mezuniyet belgesinin sunulduğu ve mezuniyet tarihinin 01.06.2012 olduğu tespit edilmiştir. İdarenin şikâyet başvurusu üzerine aldığı kararda, mezuniyet yılının 2012 olduğu, hesaplama yapılırken 2013 den itibaren 2016 yılına kadar 3 yıl mezuniyetlerinden sonra geçen sürenin hesaplandığı, bu nedenle anılan isteklinin iş deneyim oranını karşılamadığı belirtilmiştir. Hal böyle iken, ilan tarihinin 19.02.2016, ihale tarihinin 11.03.2016 olduğu, başvuru sahibi K...em Emrah N...şvat- Ken Yapı Plan Proje Mühendislik tarafından sunulan diplomada mezuniyet tarihinin 01.06.2012 olduğu hususu ile yukarıda açıklanan mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde mezuniyet yılı ile ihalenin yapıldığı yıl arasındaki farkın 4 yıl olduğu ve yukarıda aktarılan Kanun hükmündeki tutara göre yapılan hesaplama neticesinde 788.364,00 TL tutarındaki iş deneyim elde edileceği anlaşılmıştır. Söz konusu bedelin anılan isteklinin 803.240,00 TL olan teklif bedelinin %80’i olan 642.592,00 TL asgari iş deneyim tutarını karşıladığı hususu da göz önüne alındığında idarece tesis edilen teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata uyarlılık bulunmadığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Toplantı No

: 2016/025

Gündem No

: 27

Karar Tarihi

: 18.04.2016

Karar No

: 2016/UY.I-1105

 

Şikayetçi: 

K…rem Emrah N..şvat Ken Yapı Plan Proje Mühendislik 

İhaleyi Yapan Daire: 

Döşemealtı Belediye Başkanlığı (Fen İşleri Müdürlüğü) 

Başvuru Tarih ve Sayısı: 

31.03.2016 / 20077 

Başvuruya Konu İhale: 

2016/42127 İhale Kayıt Numaralı "Döşemealtı Pazar Yeri Tadilat, Onarım, Wc Yapımı Ve Kömürcüler Pazar Yeri Ve Mutfak Wc" İhalesi 

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: 

Karar: 

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:     

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Dr. Mehmet AKSOY

 BAŞVURU SAHİBİ:

K…em Emrah N…şvat- Ken Yapı Plan Proje Mühendislik,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Döşemealtı Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü,

Yeniköy Mah. Atatürk Cad. No: 521 07190 Döşemealtı/ANTALYA

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2016/42127İhale Kayıt Numaralı “Döşemealtı Pazar Yeri Tadilat, Onarım, WC Yapımı ve Kömürcüler Pazar Yeri ve Mutfak WC” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

            Döşemealtı Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 11.03.2016 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Döşemealtı Pazar Yeri Tadilat, Onarım, WC Yapımı ve Kömürcüler Pazar Yeri ve Mutfak WC” ihalesine ilişkin olarak Kerem Emrah Neşvat-Ken Yapı Plan Proje Mühendislik’nin18.03.2016 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 21.03.2016 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 31.03.2016 tarih ve 20077 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.03.2016 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2016/823 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, iş deneyimini tevsik için sunmuş olduğu mezuniyet belgesinin Kamu İhale Kanunu’nun 62’nci maddesinin (h) bendine göre yeterli olduğu halde idare tarafından iş deneyim tutarının yeterli olmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 İdari şartnamenin 2’nci maddesinde ihale konusu işin adı “Döşemealtı Pazar yeri tadilat, onarım, WC yapımı ve Kömürcüler Pazar yeri ve mutfak WC”olarak belirtildiği, aynı Şartnamenin 7’nci maddesinde ihaleye katılan istekliler tarafından teklif edilen bedelin %80'inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerektiği, Yapım işleri benzer iş grupları listesinde yer alan B üst yapı işleri III. Grup İşlerin benzer işler kapsamında kabul edileceği, ayrıca inşaat mühendisliğine ilişkin mezuniyet belgelerinin de iş deneyimini tevsik için kullanılabileceği belirtilmiştir.

 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar” başlıklı 62’nci maddesinde “Bu Kanun kapsamındaki idarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işleri için ihaleye çıkılmadan önce aşağıda belirtilen hususlara uyulması zorunludur:

h) İş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların, aldıkları lisans eğitimine uygun yapım işi ihalelerine başvurularında, toplam süresi onbeş yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl, 197.091,00 TL olarak hesaplanmak üzere 10 uncu madde kapsamındaki benzer iş deneyimi olarak dikkate alınır. Bu süre iş deneyimi bulunan mimar ve mühendisler için uygulanmaz. Bu bent kapsamında elde edilen deneyim mühendis ve mimarın beş yıldır en az % 51 hissesine sahip olduğu tüzel kişiler tarafından da kullanılabilir.” hükmü yer almaktadır.

                Ayrıca 4734 sayılı Kanun’un 62’nci maddenin 20.11.2008 tarihli ve 5812 sayılı Kanun’un 24’üncü maddesi ile değiştirilen (h) bendinin değişiklik gerekçesinde “Mühendis ve mimarların yapım müteahhitliği sektörüne girişlerini kolaylaştırmak için getirilmiş olan düzenlemenin, madde hükmünün yeterince açık olmamasından da kaynaklanan sebeplerle, uygulamada amacı dışına taştığı görüldüğünden mühendis veya mimarların aldıkları lisans eğitimini uygun yapım işi ihalelerine başvurularında, mezuniyetten sonra geçen onbeş yıllık sürenin sadece benzer iş deneyimi olarak dikkate alınması öngörülmektedir.” ifadelerine yer verilmiştir.

Yukarıda aktarılan Kanun hükmü ve madde gerekçesi incelendiğinde, mühendis ve mimarların ihalelerde mezuniyet belgelerini iş deneyimini tevsik için kullanabilecekleri, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında bu belgelerin mezuniyetten sonra geçen her yıl için 197.091,00 TL değerinde benzer iş deneyimi olarak ele alınabileceği, iş deneyimi bulunmayan mühendis ve mimarlar için toplam sürenin 15 yılı aşamayacağının hüküm altına alındığı anlaşılmıştır.

 Anılan Kanun hükmünde belirtilen “mezuniyetten sonra geçen her yıl” ifadesi doğrultusunda yapılacak hesaplamalarda, mezuniyet tarih yılının esas alınması ve mezuniyet yılı ile ihalenin yapıldığı yıl arasındaki fark değerince iş deneyim miktarı olarak kabul edilmesi, diğer taraftan madde gerekçesinden de amacın Mühendis ve mimarların yapım müteahhitliği sektörüne girişlerini kolaylaştırmak olduğu, nitekim konu hakkında Kurulun istikrar kazanmış kararları uyarınca kıst olarak ay ve gün hesabı yapılmadan ihalenin yapıldığı yıldan mezuniyet belgesinin yılı çıkarılmak suretiyle değerlendirmenin yapılması gerektiği anlaşılmıştır.  

 Başvuru sahibi K…em Emrah N…şvat- Ken Yapı Plan Proje Mühendislik tarafından iş deneyimini tevsik için sunulan belgeler incelendiğinde, Niğde Üniversitesi tarafından düzenlenen inşaat mühendisliği geçici mezuniyet belgesinin sunulduğu ve mezuniyet tarihinin 01.06.2012 olduğu tespit edilmiştir.

 İdarenin şikâyet başvurusu üzerine aldığı kararda, mezuniyet yılının 2012 olduğu, hesaplama yapılırken 2013 den itibaren 2016 yılına kadar 3 yıl mezuniyetlerinden sonra geçen sürenin hesaplandığı, bu nedenle anılan isteklinin iş deneyim oranını karşılamadığı belirtilmiştir.  

Hal böyle iken, ilan tarihinin 19.02.2016, ihale tarihinin 11.03.2016 olduğu, başvuru sahibi K…em Emrah N…şvat- Ken Yapı Plan Proje Mühendislik tarafından sunulan diplomada mezuniyet tarihinin 01.06.2012 olduğu hususu ile yukarıda açıklanan mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde mezuniyet yılı ile ihalenin yapıldığı yıl arasındaki farkın 4 yıl olduğu ve yukarıda aktarılan Kanun hükmündeki tutara göre yapılan hesaplama neticesinde 788.364,00 TL tutarındaki iş deneyim elde edileceği anlaşılmıştır. Söz konusu bedelin anılan isteklinin 803.240,00 TL olan teklif bedelinin %80’i olan 642.592,00 TL asgari iş deneyim tutarını karşıladığı hususu da göz önüne alındığında idarece tesis edilen teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata uyarlılık bulunmadığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

                Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, K…em Emrah N…şvat- Ken Yapı Plan Proje Mühendislik teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 Esasta 

   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

Mahmut GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ahmet ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki ADLI

Kurul Üyesi

 

Hamdi GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Dr. Mehmet AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

FARKLI GEREKÇE

 

İnceleme konusu ihalede,

 

            Başvuru sahibinin itirazen şikayet dilekçesinde yer alan iddianın incelenmesi neticesinde, Kurul çoğunluğunca başvuru sahibi K…em Emrah N…şvat- Ken Yapı Plan Proje Mühendislikin teklifinin değerlendirmeye alınması yönünde “düzeltici işlem belirlenmesine  karar verilmiştir.

 

Anılan kararda, başvuruya konu ihalede, başvuru sahibinin iş deneyimini tevsik etmek üzere Niğde Üniversitesi tarafından düzenlenen inşaat mühendisliği geçici mezuniyet belgesini sunduğu, mezuniyet tarihinin 01.06.2012 olduğu, başvuruya konu ihalenin tarihinin ise 11.03.2016 olduğu göz önüne alındığında, mezuniyet tarihinden sonraki sürenin, 4 yıl olduğu ve ilgilinin iş deneyim tutarının 788.364,00 TL’ye tekabül ettiği, bu tutarın da anılan istekli tarafından sağlanması gereken 642.592,00 TL tutarından fazla olduğu anlaşıldığından, idarece yapılan değerlendirmenin yerinde olmadığı ifade edilmektedir.

           

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar” başlıklı 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde, iş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların, aldıkları lisans eğitimine uygun yapım işi ihalelerine başvurularında, mezuniyetlerinden sonra geçen her yılın, belirlenmiş olan tutar üzerinden hesaplanmak üzere 10 uncu madde kapsamındaki benzer iş deneyimi olarak dikkate alınacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Uyuşmazlık konusu ihalede, başvuru sahibinin iş deneyimini tevsik etmek üzere sunduğu İnşaat Mühendisliği lisans diplomasında mezuniyet tarihinin 01.06.2012 olarak belirtildiği,  başvuruya konu ihalenin tarihinin 11.03.2016 olduğu, bu durumda mezuniyetten sonra ihale tarihine kadar  geçen sürenin 3 yıl 9 ay 10 gün olduğu  anlaşılmıştır.

 

Söz konusu bend gereğince, iş deneyimi bulunmayan mühendis ve mimarların yapım işi ihalelerine başvurularında, benzer iş deneyimi olarak dikkate alınacak süre için, mezuniyetlerinden sonra geçen her yılın hesaba katılacağı göz önüne alındığında, eşit muamele ilkesi açısından tam yıl dışında kalan sürenin kıst hesabı ile belirlenmesi gerektiği değerlendirilmektedir. Bu itibarla, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin iş deneyim tutarının 3 yıl 9 ay 10 gün olarak hesaplanması gerektiği, yapılan hesaplama sonucunda, [(3*197.091,00) + (9*16.424,25) + (10* 547,475)] söz konusu tutarın 744.566,00 TL olduğu, bu haliyle ihale dokümanında belirtilen iş deneyim tutarını karşıladığı ve söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirmeye alınması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle, uyuşmazlığa konu ihalede başvuru sahibinin teklifinin yukarıda belirtilen gerekçe ile değerlendirmeye alınması i gerektiği gerekçesi ile, Kurul çoğunluğunun “düzeltici işlem belirlenmesine” niteliğindeki kararına katılıyorum.

 

 

Hamdi GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap