ihale-soru-cevap-logo.png

" Maliyeti " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Mevcut ihalenin 09.01.2020 tarihinde yapıldığı ve ihalenin yapıldığı tarihte 2020 yılı asgari işçilik tutarlarının ilan edilmiş olduğu, yaklaşık maliyetin 27.12.2019 tarihli Resmi Gazetede 2020 yılına ilişkin asgari ücret kararlarının yayınlanması sebebiyle ihale günü itibariyle güncelliğini kaybetmiş olduğu ve bu sebeple anılan Yönetmelik’in 9’uncu maddesinin beşinci fıkrası hükmü gereğince 2020 yılı asgari ücret tutarları dikkate alınarak güncellenmesi gerektiği 09.01. 2020 yılında ihalesi yap << Devamını Oku>> [48]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Uyuşmazlık konusu personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelesinde çalıştırılacak 1225 personele ilişkin ihalede teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti toplamının 123.029.395,32.-TL olduğu, davacının teklifinin ise 123.020.173,56.-TL olduğu anlaşıldığından, asgari işçilik maliyetinin altında olan teklifin Kamu İhale Genel Tebliğin 78.29’uncu maddesi uyarınca değerlendirme dışı bırakılması üzerine yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka << Devamını Oku>> [428]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesinin 15.02.2013 tarihli ve E:2012/1978, K:2013/354 sayılı kararı ile “…Dosyanın incelenmesinden, 16.11.2011 tarihinde yapılan ihalede 7 adet oküman alındığı, 5 isteklinin teklif sunduğu, isteklilerden birinin teklifinin şartnameye uygun olmaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılması sonucunda 4 geçerli teklifin kaldığı, ihalede aynı teklif bedelini sunan ilk üç sıradaki isteklilerin Kamu İhale Kurumu'nun resmi internet sitesinde [&he << Devamını Oku>> [400]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

4857 sayılı İş Kanununun 30. maddesi gereğince elli veya daha fazla işçi çalıştırılan işyerlerinde %3 oranında özürlü işçi çalıştırılmasının zorunlu olması nedeniyle, 501 kişilik personel hizmet alımı ihalesine ilişkin ihale dokümanı hazırlanırken ve asgari işçilik maliyeti belirlenirken, bu Kanun hükmünün ihmal edilmesi mümkün görülmediği hk. << Devamını Oku>> [415]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bu itibarla idarenin “yeterince” sayıda aşçı ile bulaşıkçı tabakçı, çalıştırılmasına yönelik düzenlemesi doğrultusunda isteklilere çalıştırılacak personel sayısına ve ücretine ilişkin takdir hakkı tanındığı, dolayısıyla “yemeklerin dağıtımı” işinin idarenin “yeterince” sayıda ifadesi doğrultusunda bulaşıkçı, tabakçı için öngörülen işçilik kapsamında gerçekleştirilebileceğinin değerlendirildiği, dolayısıyla Teknik Şartname’de çalıştırılması istenen işçiler (gıda mühendisi, aşçı, bulaşıkçı tabakçı << Devamını Oku>> [890]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdari Şartname’de açıkça, yüklenicinin yol ve yemek bedelini nakdi olarak ödeyeceği, yol bedelinin günlük brüt tutarı 4,60.-TL, yemek bedelinin günlük brüt tutarı 6,50 TL olarak hesaplanacağı ve her iki maliyet bileşeninin ayda 22 gün üzerinden ödeneceği düzenlenmiş olmasına rağmen, asgari işçilik maliyetine dâhil olan yol ve yemek gideri için yaklaşık maliyet hesap cetvelinde ayrı bir satır açılarak hesaplama yapılmış olmasının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ikincil mevzuatına aykırı olduğu a << Devamını Oku>> [720]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Her ne kadar İdari Şartname’nin 25’inci maddesi ve Teknik Şartname’nin 9.1’inci maddesinin birim fiyat teklif cetveli standart formu ile uyumlu olmadığı görülse de, isteklilerce tekliflerin birim fiyat teklif cetveli standart formuna göre hazırlanması gerektiği, dokümana yönelik şikâyet başvurusu yapılmadığından dokümanın bu şekliyle kesinleştiği, anılan standart formun 2’nci satırında yer alan hafta tatili çalışma ücretinin ne şekilde hesaplanacağına dair mevzuatta hüküm bulunmadığı, ancak bahs << Devamını Oku>> [1637]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

        Kamu İhale Kurulunun 2011/UM.II-798 Sayılı Kararında:      İlgili mevzuat hükümleri gereğince, yaklaşık maliyetin eşik değerin üzerinde olduğu ihalelerde, ihale ilanının, ihale tarihinden en az kırk gün önce yapılması gerektiği ve ihalenin sadece yerli isteklilere açık olarak yapılamayacağı anlaşılmıştır.      Başvuruya konu ihalede; ihale ilanının, ihale tarihinden en az 40 gün önce [&h << Devamını Oku>> [499]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba, Yaklaşık Maliyeti ve Onayı alınmış Doğrudan Temin evrakının iptal edilmesi gerekmekte olup bu evrak ile ilgili EKAP girişinin yapılması gerekmekte midir? << Devamını Oku>> [295]