Personel çalıştırılmasına dayalı ihalede asgari işçilik maliyetinin altında teklifin elenmesi hukuka uygun mudur? (Danıştay)

Yayın Tarih: 31.07.2019 03:07
Özet

Uyuşmazlık konusu personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelesinde çalıştırılacak 1225 personele ilişkin ihalede teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti toplamının 123.029.395,32.-TL olduğu, davacının teklifinin ise 123.020.173,56.-TL olduğu anlaşıldığından, asgari işçilik maliyetinin altında olan teklifin Kamu İhale Genel Tebliğin 78.29’uncu maddesi uyarınca değerlendirme dışı bırakılması üzerine yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 21.05.2015 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2015/47272 ihale kayıt numaralı “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak A…deniz Temizlik ve İlaçlama Hizmetleri Org. Turizm İnş. Bilg. ve Dan. Tic. Ltd. Şti.nin12.06.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 15.06.2015 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibi 22.06.2015 tarih ve 52502 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.06.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 14.07.2015 tarihli ve 2015/UH.I-2023 sayılı karar ile; “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

A…deniz Temizlik ve İlaçlama Hizmetleri Org. Turizm İnş. Bilg.ve Dan. Tic. Ltd. Şti tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada Ankara 11. İdare Mahkemesi tarafından verilen 18.12.2015 tarihli ve E:2015/2298 ve K:2015/1721 sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu Mahkeme kararı üzerine alınan 17.02.2016 tarihli ve 2015/MK-68 sayılı Kurul kararı ile “1-Kamu İhale Kurulunun 14.07.2015 tarih ve 2015/UH.I-2023 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda işin esasının yeniden incelenmesine” karar verilmiştir.

Ankara 11. İdare Mahkemesinin 18.12.2015 tarihli ve E:2015/2298 ve K:2015/1721 sayılı kararına ilişkin olarak Kurum tarafından yapılan temyiz yoluna başvurulması üzerine alınan Danıştay 13. Dairesinin 13.04.2016 tarihli ve E:2016/452, K:2016/1052 sayılı kararı ile “Dosyanın incelenmesinden 21.05.2015 tarihinde gerçekleştirilen ihalede davacının asgari işçilik maliyetinin altında (123.020.173,56.-TL) teklif vermesi nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı, 9 teklifin idare tarafından belirlenen sınır değer olan 123.029.395,32.TL’ye eşit olduğu, bu nedenle Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin "Tekliflerin eşit olması" başlıklı 63. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi uyarınca değerlendirme yapılarak ihalenin sonuçlandırdığı, davacının değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin işleme karşı yaptığı itiraz başvurusunun idarece reddedilmesi üzerine idarenin engelli personel sayısını yanlış hesapladığı iddiasıyla yaptığı itirazen şikâyet başvurusunun reddedilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda, davacı tarafından birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen engelli işçi sayısının doğru hesaplanmadığı ileri sürülmekte ise de, davacının ihale ilanında ve dokümanında yer alan düzenlemelere karşı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ikincil mevzuatta öngörülen sürelerde itiraz yolunu kullanmadığından ihale dokümanının kesinleştiği ve teklifler ihale dokümanı tamamen okunup kabul edilmek suretiyle verildiğinden davacının itirazen şikâyet başvurusunda öne sürdüğü iddianın bu aşamada dikkate alınamayacağı sonucuna varılmıştır.

Bu durumda, uyuşmazlık konusu personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelesinde çalıştırılacak 1225 personele ilişkin ihalede teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti toplamının 123.029.395,32.-TL olduğu, davacının teklifinin ise 123.020.173,56.-TL olduğu anlaşıldığından, asgari işçilik maliyetinin altında olan teklifin Kamu İhale Genel Tebliğin 78.29’uncu maddesi uyarınca değerlendirme dışı bırakılması üzerine yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin kabulü ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca Ankara 11. İdare Mahkemesi’nin 18.12.2015 tarih ve E:2015/2298, K:2015/1721 sayılı kararının bozulmasına, davanın reddine, dosyanın anılan Mahkeme’ye gönderilmesine” şeklindeki gerekçeyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

 

Benzer Yazılar


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap