ihale dokümanı hazırlanırken ve asgari işçilik maliyeti belirlenirken, elli veya daha fazla işçi çalıştırılan işyerlerinde %3 oranında özürlü işçi çalıştırılması ihmal edilebilir mi?

Özet

4857 sayılı İş Kanununun 30. maddesi gereğince elli veya daha fazla işçi çalıştırılan işyerlerinde %3 oranında özürlü işçi çalıştırılmasının zorunlu olması nedeniyle, 501 kişilik personel hizmet alımı ihalesine ilişkin ihale dokümanı hazırlanırken ve asgari işçilik maliyeti belirlenirken, bu Kanun hükmünün ihmal edilmesi mümkün görülmediği hk.


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesi'nin 24.02.2014 gün ve E:2013/3407, K:2014/534 sayılı kararı ile;

“Dosyanın incelenmesinden; davacı şirketin teklif sunduğu Beşiktaş Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan 2013/151222 ihale kayıt numarası ile gerçekleştirilen "Beşiktaş Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 2014 yılı Personel Çalıştırmaya Dayalı Hizmet Alımı İşi" ihalesinde, teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti toplamının 11.083.809,36.-TL olarak hesaplandığı, bu tutardan daha düşük olan 11.081.785,76-TL teklif veren davacı şirketin teklifinin ihale komisyonunca asgari işçilik maliyetini karşılamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması üzerine, davacı tarafından şikâyet yoluna gidildiği, şikâyet başvurusunun reddi üzerine yapılan itirazen şikâyet başvurusunun dava konusu işlemle reddi üzerine görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

4857 sayılı İş Kanununun 30. maddesi gereğince elli veya daha fazla işçi çalıştırılan işyerlerinde %3 oranında özürlü işçi çalıştırılmasının zorunlu olması nedeniyle, 501 kişilik personel hizmet alımı ihalesine ilişkin ihale dokümanı hazırlanırken ve asgari işçilik maliyeti belirlenirken, bu Kanun hükmünün ihmal edilmesi mümkün görülmemektedir.

Öte yandan, İş Kanununun anılan hükmü kapsamında çalıştırılan özürlü işçilerin sigorta primlerinin işverene ait olan kısmının Hazinece karşılandığı dikkate alındığında, bunun ihale kapsamında bir maliyet unsuru olarak gösterilmesi durumunda, kamu zararı ortaya çıkacak ve idarece, yüklenici tarafından gerçekte yapılmayan bir giderin yükleniciye ödenmesi sonucu doğacaktır.

Bu durumda, davacı tarafından, Kanun'da belirlenen yükümlülük kapsamında çalıştırılması gereken özürlü işçi için yapılan Hazine yardımı dikkate alınarak belirlenen teklifin usulüne uygun olduğu sonucuna ulaşıldığından, davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin işleme yaptığı itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir. ”denilmiştir.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap