Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesinde, hafta tatili çalışma ücreti ne şekilde hesaplanacaktır?

Özet

Her ne kadar İdari Şartname’nin 25’inci maddesi ve Teknik Şartname’nin 9.1’inci maddesinin birim fiyat teklif cetveli standart formu ile uyumlu olmadığı görülse de, isteklilerce tekliflerin birim fiyat teklif cetveli standart formuna göre hazırlanması gerektiği, dokümana yönelik şikâyet başvurusu yapılmadığından dokümanın bu şekliyle kesinleştiği, anılan standart formun 2’nci satırında yer alan hafta tatili çalışma ücretinin ne şekilde hesaplanacağına dair mevzuatta hüküm bulunmadığı, ancak bahse konu çalışma ücretinin haftalık 45 saatlik çalışmanın tamamlanması sonrasında gerçekleştirileceği dikkate alındığında fazla çalışma olarak değerlendirilmesi gerektiği, bu çerçeve birim fiyat teklif cetveli standart formunda yer alan iş kalemleri esas alınarak sözleşme ve genel gider dahil asgari işçilik maliyeti hesaplandığında, hesaplanan tutarın ihale uhdesinde kalan isteklinin teklif tutarının üzerinde olduğu hususları birlikte göz önünde bulundurulduğunda, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu anlaşılmıştır. Bu sebeple, teklif bedeli asgari işçilik maliyetinin altında kalan …………İnşaat Madencilik Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Toplantı No

: 2016/035

Gündem No

: 31

Karar Tarihi

: 15.06.2016

Karar No

: 2016/UH.II-1576

 

Şikayetçi: 

K.. İlaçlama Taşımacılık Temizlik Bilgi İşlem Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 

İhaleyi Yapan Daire: 

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı 

Başvuru Tarih ve Sayısı: 

12.05.2016 / 29108 

Başvuruya Konu İhale: 

2016/110404 İhale Kayıt Numaralı "İtfaiye Dairesi Başkanlığı Samsun İli Sahillerinde Çalıştırılmak Üzere Cankurtaran Personel Hizmeti Alımı" İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: 

Karar: 

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:    

Başkan: Hamdi GÜLEÇ

Üyeler: II. Başkan Şinasi CANDAN, Osman DURU, Erol ÖZ, Köksal SARINCA, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Hasan KOCAGÖZ, Mehmet ATASEVER, Oğuzhan YILDIZ

 

BAŞVURU SAHİBİ:

K.. İlaçlama Taşımacılık Temizlik Bilgi İşlem Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti.,

A. Mumcu Caddesi Subaşı Kurbu Sokak No: 6 Kat: 2 Yakutiye/ERZURUM

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Dairesi Başkanlığı,

Liman Mahallesi Rıhtım Bulvarı No: 6 55100 İlkadım/SAMSUN

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2016/110404 İhale Kayıt Numaralı “İtfaiye Dairesi Başkanlığı Samsun İli Sahillerinde Çalıştırılmak Üzere Cankurtaran Personel Hizmeti Alımı” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından 05.05.2016 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “İtfaiye Dairesi Başkanlığı Samsun İli Sahillerinde Çalıştırılmak Üzere Cankurtaran Personel Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak K.. İlaçlama Taşımacılık Temizlik Bilgi İşlem Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nin 09.05.2016 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 10.05.2016 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 12.05.2016 tarih ve 29108 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.05.2016 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2016/1172 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, bahse konu ihalenin asgari işçilik maliyetinin altında teklif veren S A İ İnşaat Madencilik Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, idareye yapılan şikâyet başvurusu üzerine verilen cevabi yazıda işçilik hesabında esas alınan maliyet unsurlarının Kamu İhale Kurumu işçilik hesaplama modülüne veri girilerek asgari işçilik maliyetinin hesaplandığının belirtildiği, asgari işçilik maliyetinde hafta tatili ücreti ile ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma ücretlerinin aynı hesaplandığının görüldüğü, asgari işçilik maliyetinin 732.806,55 TL olduğunun iddia edildiği, söz konusu hizmet alımı işinin asgari işçilik maliyetinin 766.257,75 TL olarak hesaplandığı, 2016 yılında Samsun ili sahil plajlarında 01.06.2016-30.09.2016 tarihleri arasında Cankurtaran Personel Hizmeti Alımı işinde 4 ay içerisinde toplam 17 gün hafta tatili olduğu, idarece işin süresi boyunca her işçinin hafta tatilinde çalışacağı öngörülerek birim fiyat teklif cetvelinde hafta tatili çalışması olarak “45 kişi 17 gün” şeklinde iş kalemine yer verildiği, ayrıca 4 ay içerisinde Ramazan Bayramı 3,5 gün, 30 Ağustos Zafer Bayramı 1 gün Kurban bayramı 4,5 gün toplam 9 gün resmi tatil olduğu, idarenin bunun 8 gününü kişi başı ulusal bayramlarda çalışma olarak gösterdiği, hafta tatili çalışmasının fazla çalışma mesaisine girdiği, çünkü işçilere haftalık 45 saat çalıştıktan sonra fazladan hafta tatilinde de çalıştırılacağının birim fiyat teklif cetvelinin tanziminden anlaşıldığı, ulusal bayramlardaki çalışma ücreti ile hafta tatilindeki çalışma ücretinin aynı olmayacağı, idarece ulusal bayramlardaki çalışma ile hafta tatilindeki çalışmanın eşit değerlendirilerek yanlış asgari işçilik maliyetinin hesaplandığı, asgari işçilik maliyetinin 766.257,75 TL olduğu, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından 732.806,55 TL fiyat teklif edildiği, anılan isteklinin teklifinin asgari işçilik maliyetinin altında olduğu, teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, işçinin hafta tatilinde çalışmasının fazla çalışma kapsamına girdiği, çalıştığı hafta tatili günü için günlük ücretinin dışında %50 zamlı bir ücret daha alması gerektiği, toplamda 2,5 günlük yevmiye alması gerektiği, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 46’ncı maddesinin birinci fıkrasında işçilerin 7 günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az 24 saatlik dinlenme hakkından (hafta tatilinden) yararlanmalarının şart olduğunun hüküm altına alındığı, 394 sayılı Hafta Tatili Kanunu’nun 2’nci maddesi uyarınca işçilerin 6 günden fazla çalıştırılmasının yasak olduğu, aynı Kanun’un 4’üncü maddesinde hafta tatilinden istisna edilen işyerlerinde Pazar günleri çalıştırılan işçilere dönüşümlü olarak o hafta içinde bir gün tatil verilmesinin gerekli olduğunun hüküm altına alındığı, vardiya düzeniyle çalışılan işyerlerinde de Pazar günü vardiyasında çalışan işçilere haftanın diğer bir gününde tatil yaptırılmasının zorunlu olduğu, Pazar günü çalışan işçinin hafta arasında tatil yapması gereken günün o işçi açısından hafta tatili niteliğinde olduğu, vardiyalı işçinin cumartesi-pazar çalıştırılmasıyla hafta tatili alacağına hak kazanamayacağı, vardiyalı işçilerin ancak vardiya cetvelinde belirtilen hafta tatili günlerinde çalıştırıldığında hafta tatili alacağının söz konusu olacağı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

Başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartname’nin 2.1.(a) maddesinde ihale konusu işin adının “İtfaiye Dairesi Başkanlığı Samsun İli Sahillerinde Çalıştırılmak Üzere Cankurtaran Personel Hizmeti Alımı” ihalesi olarak belirtildiği,

 

Aynı Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. İlgili Mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim, harç ve diğer giderler yükleniciye aittir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

a-Cankurtaran (45 Kişi) Asgari ücret +%0 ile % 25 arasında  ilave ücret ödenecektir.

1-Ayrıca hizmet ihalesi döneminde 8 (sekiz) gün resmi ve dini bayram tatili ilan edilen 30 Ağustos Zafer Bayramı, Ramazan Bayramında ve Kurban Bayramı çalışacak Cankurtaran sayısı 360 (üçyüzaltmış) gündür. İlgili personellere Ulusal ve Dini Bayram günlerinde çalışma karşılıklarını, istekliler teklif fiyatlarına dâhil edeceklerdir. Çalışma Yapılması halinde ödeme yapılacaktır.

2-Fazla çalışma ücreti: Bordroda göstermek kaydı ile ödenecektir. İhtiyaç halinde idarenin onayı alınmak şartıyla haftalık çalışma 45 saati aşan sürelerde işçi çalıştırılması halinde; hizmetin tamamına ayda 900 saat fazla mesai ücreti ödenecektir Bu ücret (günlük asgari ücret + varsa günlük ilave ücret toplamının 7,5 saate bölünmesi ) % 50 zamlı olarak ödenecektir. Fazla çalışma yaptırılmaması ve Ulusal Bayram ve Genel Tatil günlerinde çalışma yaptırılmaması halinde bu ücretler yükleniciye ödenmeyecektir. Asgari ücretin arttırılması halinde ulusal bayram ve genel tatil ücretleri ve mesailer aynı oranda arttırılarak yükleniciye ödenecektir.

25.3.2. Yemek ve yol giderleri:

Yüklenici, personelin maaş bordrosunda brüt olarak gösterilmesi ve nakdi olarak ödenmesi şartıyla: günlük yemek ücreti olarak brüt asgari 8,00 (Sekiz Türk Lirası) ve günlük yol ücreti olarak brüt asgari 4,00 (Dört Türk Lirası) teklif fiyata dâhil edecektir. (Yemek ve yol ücretleri aylık 26 gün üzerinden hesaplanacaktır.)

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

19 Ocak 2013 tarih ve 28533 sayılı resmi gazetede yayınlanan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişik Yapılmasına Dair Kanun gereği:
MADDE 9 5510 sayılı Kanun’un 81’inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

c) Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir.” düzenlemesinin yer aldığı,

 

Bahse konu Şartname’nin “EK” başlıklı son maddesinde “

 

Sıra No

Açıklama

Birimi

İşçi Sayısı

Ay/gün/saat

1

AYLIK ÜCRET(Brüt asgari ücretin %25 fazlası)

Ay

45,00

4

2

HAFTA TATİLİ ÇALIŞMA ÜCRETİ(Brüt asgari ücretin %25 fazlası)

Gün

45,00

17

3

FAZLA MESAİ ÜCRETİ(Brüt asgari ücretin %25 fazlası)

Saat

45,00

80

4

ZORUNLU NEDENLERLE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ(Brüt asgari ücretin %25 fazlası)

Saat

45,00

40

5

ULUSAL BAYRAM GÜNLERİ(Çalışma Ücretleri %100)(Brüt asgari ücretin %25 fazlası)

Gün

45,00

8

” düzenlemesinin yer aldığı,

 

Sözleşme Tasarısı’nın “İşin süresi” başlıklı 9’uncu maddesinde “9.1. İşe başlama tarihi 01.06.2016; işi bitirme tarihi 30.09.2016

9.2. Bu sözleşmenin uygulanmasında sürelerin hesabı takvim günü esasına göre yapılmıştır.” düzenlemesinin yer aldığı,

 

İdarece düzenlenen birim fiyat teklif cetveli standart formunda “

A1

B2

Sıra No

 

     İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması3

 

        Miktarı

 

Teklif Edilen4      Birim Fiyat

         

        Tutarı

Birimi

İşçi sayısı

Ay/gün/saat

1

AYLIK ÜCRET (Brüt asgari ücretin %25 fazlası)

Ay

45

4

 

 

2

HAFTA TATİLİ ÇALIŞMA ÜCRETİ (Brüt asgari ücretin %25 fazlası)

Gün

45

17

 

 

3

FAZLA MESAİ ÜCRETİ (Brüt asgari ücretin %25 fazlası)

Saat

45

80

 

 

4

ZORUNLU NEDENLERLE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ (Brüt asgari ücretin %25 fazlası)

Saat

45

40

 

 

5

ULUSAL BAYRAM GÜNLERİ (Çalışma Ücretleri %100)(Brüt asgari ücretin %25 fazlası)

Gün

45

8

 

 

TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

 

 

” düzenlemesinin bulunduğu,

 

Teknik Şartname’nin “Hizmet Alım İşinin Yürütülmesi için Çalıştırılacak Personelin Çalışma Prensipleri ve Fazla Mesai” başlıklı 9’uncu maddesinde “9.1. ÇALIŞMA SAATLERİ:

  1. Cankurtaran personellerin çalışma saatleri genel olarak 10.00 – 19:00 arasıdır.
  2. Günde 1 saat ara dinlenme verilecektir.
  3. 24 saat hafta tatili, yapılacak program dâhilinde hafta içi kullanılacaktır.
  4. Haftalık fazla yapılması durumunda fazla çalışma ücreti ödenecektir.
  5. İdarenin uygun görmesiyle çalışma saatleri ve süreleri değiştirilebilir.

 9.2. HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ

4857 sayılı İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliğinin 4. maddesi gereği haftalık çalışma süresi 45 saattir.

9.3. FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ

4857 sayılı İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliğinin 5. maddesine istinaden haftalık 45 saati aşan çalışmalarda idarenin uygun görmesi halinde; şartnamede belirtilen fazla çalışma saati ücreti ödenecektir.” düzenlemesine yer verildiği görülmüştür.

 

4857 sayılı İş Kanunu’nun “Fazla Çalışma Ücreti” başlıklı 41’inci maddesinde “Ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışma, Kanun’da yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırkbeş saati aşan çalışmalardır. 63’üncü madde hükmüne göre denkleştirme esasının uygulandığı hallerde, işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık iş süresini aşmamak koşulu ile, bazı haftalarda toplam kırkbeş saati aşsa dahi bu çalışmalar fazla çalışma sayılmaz.

Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir.

Haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle kırkbeş saatin altında belirlendiği durumlarda yukarıda belirtilen esaslar dahilinde uygulanan ortalama haftalık çalışma süresini aşan ve kırkbeş saate kadar yapılan çalışmalar fazla sürelerle çalışmalardır. Fazla sürelerle çalışmalarda, her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde yirmibeş yükseltilmesiyle ödenir.

Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan işçi isterse, bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında bir saat otuz dakikayı, fazla sürelerle çalıştığı her saat karşılığında bir saat onbeş dakikayı serbest zaman olarak kullanabilir…” hükmü,

 

Anılan Kanun’un “Hafta tatili ücreti” başlıklı 46’ncı maddesinde “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63’üncü maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmidört saat dinlenme (hafta tatili) verilir.

Çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenir…” hükmü,

 

 “Ücret şekillerine göre tatil ücreti” başlıklı 49’uncu maddesinde “İşçinin tatil günü ücreti çalıştığı günlere göre bir güne düşen ücretidir…” hükmü,

 

“Çalışma süresi” başlıklı 63’üncü maddesinde “Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırkbeş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır…” hükmü bulunmaktadır.

 

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’un 2’nci maddesinde “Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü ve 1 Mayıs günü genel tatil günleridir.

A) Resmi bayram günleri şunlardır:

1. 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.

2. 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.

3. 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.

B) Dini bayramlar şunlardır:

1. Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür.

2. Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür.

C) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü tatilidir.

D) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü ve 1 Mayıs günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir.

Bu Kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri; Cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip Cumartesi gününün tamamı tatil yapılır.

Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır.

29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.” hükmü,

 

Adı geçen Kanun’un 3’üncü maddesinde ise “A) Hafta tatili Pazar günüdür. Bu tatil 35 saatten az olmamak üzere Cumartesi günü en geç saat 13.00'ten itibaren başlar.

B) 394 sayılı Hafta Tatili Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 1475 sayılı İş Kanunu ve diğer kanunlardaki hafta tatili ile ilgili hükümler saklıdır.” hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıda yer verilen Kanun hükümleri dikkate alınarak yapılan değerlendirme neticesinde, çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretinin tam olarak ödeneceği, haftalık 45 saati aşan çalışmaların fazla çalışma mahiyetinde olduğu ve bu durumda işçiye her bir saat fazla çalışma için normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarın % 50 oranında arttırılarak ödeneceği anlaşılmıştır.

 

4857 sayılı İş Kanun’un 46’ncı maddesinde, yedi günlük zaman dilimi içerisinde haftanın herhangi bir gününde kesintisiz en az yirmidört saat hafta tatili verileceği ve çalışılmayan hafta tatilinde herhangi bir iş karşılığı olmaksızın işçilere o günün ücretinin tam olarak ödeneceği hüküm altına alınmış, bu günlerde çalışma yapılması halinde ödenecek ücret ise açıkça düzenlenmemiştir. Tatilden önceki günlerde Kanun’da öngörülen süre kadar çalışmış olan işçinin hafta tatilinde de çalıştırılması halinde bu çalışmanın “fazla çalışma” olarak değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde “78.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği, bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı ve yaklaşık maliyetinin en az % 70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluştuğu hizmetlerdir.

78.3. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alımına ilişkin ihale dokümanında haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarede geçirecek personel sayısının belirtilmesi halinde teklif fiyata dahil giderler arasında işçilik giderine yer verilmesi gerekmektedir.

78.8. Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde (ulusal bayram, resmi ve dini bayram günleri ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü ve yılbaşı günü) yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47’nci maddesi, fazla çalışmalar için ise aynı Kanunun 41 inci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, brüt asgari ücret üzerinden; idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası öngörülmüş ise bu tutar üzerinden hesaplanacaktır. Bu durumda, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ile fazla çalışma yapılacak hallerde toplam fazla çalışma saati ihale dokümanında belirtilecektir.

78.22. Brüt asgari ücret veya üzerinde ücret ödenmesi öngörülen personelin varsa nakdi yol ve yemek bedeli dahil aylık (78.12’nci maddeye göre gün üzerinden teklif alınan hallerde günlük) ücreti, fazla çalışma, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde (ulusal bayram, resmi ve dini bayram günleri ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü ve yılbaşı günü) yapılacak çalışmalara ilişkin ücretler ile engelli işçi ücreti gibi ayrı ayrı hesaplanması gereken her bir işçilik maliyeti için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılması, malzeme giderlerinin de ayrı iş kalemleri şeklinde düzenlenmesi zorunludur. Ayrıca, ayni teklif verileceği belirtilen yemek ve yol giderlerinin de ayrı iş kalemleri şeklinde düzenlenmesi esastır. Ancak, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesinin beşinci fıkrasına göre işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kaleminin/kalemlerinin bulunduğu personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesinin birim fiyat teklif cetvelinde, bu iş kalemi/kalemleri kapsamındaki işlerde çalıştırılmak üzere ihale dokümanında asgari sayısı belirtilen personele ilişkin maliyetlere işçilik kaleminde değil, ait olduğu iş kalemi içerisinde yer verilecek ve istekliler de tekliflerini buna göre sunacaklardır.

Bununla birlikte, söz konusu personelin fazla çalışma yapması ve/veya ulusal bayram ve/veya genel tatil günlerinde çalıştırılması öngörülüyor ise, 78.8. maddesine göre çalışılacak gün ve personel sayısı ile toplam fazla çalışma saati belirlenirken, bu personel de dikkate alınmak suretiyle maliyet hesaplaması yapılarak ulusal bayram ve genel tatil günleri iş kalemi ile fazla çalışma iş kalemine dahil edilecektir…” açıklaması,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin eklerinden “KİK015.3./H” sıra numaralı standart form olan birim fiyat teklif cetvelinin dipnotunda “Ulusal bayram ve genel tatil günleri (ulusal bayram, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü) için ayrı bir satır açılacaktır. İdareler bu satırı düzenlerken birim sütununa “gün” ibaresini yazacak, miktar sütununa çalışılacak toplam tatil günü süresini yazacaktır. Farklı ücret grupları için tatil günlerinde çalışma öngörülüyorsa her biri için ayrı satır açılacaktır.

Fazla çalışma öngörülmesi durumunda, fazla çalışma için ayrı satır açılacaktır. İdareler bu satırı düzenlerken birim sütununa “saat” ibaresini yazacak, miktar sütununa toplam fazla çalışma saatini yazacaktır. Farklı ücret grupları için fazla çalışma öngörülüyorsa her biri için ayrı satır açılacaktır.” açıklaması yer almaktadır.

 

Her ne kadar İdari Şartname’nin 25’inci maddesi ve Teknik Şartname’nin 9.1’inci maddesinin birim fiyat teklif cetveli standart formu ile uyumlu olmadığı görülse de, isteklilerce tekliflerin birim fiyat teklif cetveli standart formuna göre hazırlanması gerektiği, dokümana yönelik şikâyet başvurusu yapılmadığından dokümanın bu şekliyle kesinleştiği, anılan standart formun 2’nci satırında yer alan hafta tatili çalışma ücretinin ne şekilde hesaplanacağına dair mevzuatta hüküm bulunmadığı, ancak bahse konu çalışma ücretinin haftalık 45 saatlik çalışmanın tamamlanması sonrasında gerçekleştirileceği dikkate alındığında fazla çalışma olarak değerlendirilmesi gerektiği, bu çerçeve birim fiyat teklif cetveli standart formunda yer alan iş kalemleri esas alınarak sözleşme ve genel gider dahil asgari işçilik maliyeti hesaplandığında, hesaplanan tutarın ihale uhdesinde kalan isteklinin teklif tutarının üzerinde olduğu hususları birlikte göz önünde bulundurulduğunda, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu anlaşılmıştır. Bu sebeple, teklif bedeli asgari işçilik maliyetinin altında kalan S A İ İnşaat Madencilik Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, teklif bedeli asgari işçilik maliyetinin altında kalan S A İ İnşaat Madencilik Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

   Oybirliği ile karar verildi.

 

 


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap