ihale-soru-cevap-logo.png

" mektuplarının " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

yargıtay mahkeme kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

ihale komisyonu üyesi olan ve ihale sonrası kazanan firmanın teklif mektubunun değiştirilmesi eylemine iştirakleri sabit bulunmayan sanıkların ihale yönetmeliğine aykırı olarak bilahare teklif mektuplarının değiştirilmesine yol açacak biçimde açılan iç zarfların listesini yapmamak ayrıca sanık yönünden fiilen komisyon toplantısına katılmadığı halde hazırlanan raporu imzalamaktan ibaret eylemlerinin görevi kötüye kullanma suçunu oluşturduğu hk. << Devamını Oku>> [416]


yargıtay mahkeme kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Teminat mektupları hangi iş için verilmişse o işin teminatını teşkil ettiğinden başka bir iş için haczinin mümkün olmadığı hk. << Devamını Oku>> [572]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2012/UH.III-1095Sayılı Kararında: İdari şartnamenin 24 üncü maddesinde tekliflerin geçerlik süresinin ihale tarihinden itibaren 60 takvim günü olduğu belirtilmekle birlikte, aynı maddenin devamında ihtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla bu süre kadar uzatılmasının istekliden talep edilebileceği, teklifinin geçerlilik süresini uzatan isteklinin, teklif ve sözleşme koşullarını değ << Devamını Oku>> [448]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

mevzuat gereği ihale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait geçici teminatları hariç diğer isteklilerin geçici teminat mektuplarının ihale sonuçlandıktan sonra iade edilmesi gerekmekteyse de, idarece geçici teminat mektuplarının belge eksikliğinin tespiti, aşırı düşük teklif açıklamasının sunulmaması veya yaklaşık maliyetin üstünde teklif verilmesi gibi kesin olan tespitlerden sonra iade edilmesi ve bu durumun ihale sonucunu değiştirmeyeceği aç << Devamını Oku>> [576]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun  2010/UY.II-1930Sayılı Kararında: Danıştay tarafından yürütmenin durdurulmasına karar verilmesinin ardından, ihalenin … tarihinden önceki sürece dönmesini sağlamak idarenin sorumluluğu altındadır. Keza, davaya taraf olmayan isteklilerin yaklaşık bir sene süren bu süreci takip etme yükümlülükleri bulunmamaktadır. Bununla birlikte, idarece gönderilen ihale işlem dosyasında, isteklilere tekliflerinin ve ge& << Devamını Oku>> [376]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Ankara 14. İdare Mahkemesinin 25.09.2007 tarih ve E:2007/1902 sayılı kararı ile; “… 4734 sayılı Kanun’un 32 nci maddesine uygun olarak ihale dokümanlarında belirtilen süreler ile 35 inci maddesinde belirtilen sürelerin hesaplanmasında açık düzenleme bulunmadığından, aynı Kanun’un 64 üncü maddesinin yollaması ile 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun sürelerin hesaplanmasına ilişkin kurallarının uygulanması öngör&uu << Devamını Oku>> [413]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

25 tl altındaki eski yıllara ait teminat mektuplarının tasviye edileceğini söylediniz bunda sıkıntı yok. Ancak dosyasına ulaşamadığımız 25 tl üzeri eski yıllara ait teminat mektuplarını iadesini yada iradinı nasıl yapacağız ne dosya var ne işyeri sicil no var ne de vergi no var. Elimizde sadece teminat mektupları var.İşyeri sicil olmadığı için sgk da cevap vermiyor […] << Devamını Oku>> [470]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Saymanlık kayıtlarında bulunan eski yıllara ait suresiz banka teminat mektuplarının dosyalarına ulaşamadığımız için teminat mektuplarının iadesini yapamıyoruz. Bu konuda nasıl bir yol izlememiz gerekiyor? << Devamını Oku>> [454]