Teminat mektuplarının yüklenicinin başka bir işi için haczi mümkün müdür?(4734 Yargıtay)

Özet

Teminat mektupları hangi iş için verilmişse o işin teminatını teşkil ettiğinden başka bir iş için haczinin mümkün olmadığı hk.


yargıtay mahkeme kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2009/1354

K. 2009/9469

Teminat mektupları hangi iş için verilmişse o işin teminatını teşkil edip, o nedenle haczedilebileceğinden, başka bir iş için haczi mümkün değildir.

DAVA : Mahalli mahkemece verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi vekili tarafından istenmesi üzerine, bu işle ilgili dosya mahallinden Daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : İcra Müdürlüğü tarafından 23.10.2008 tarihinde MSB Hukuk Müşavirliği Davalar Daire Başkanlığı'na gönderilen haciz yazısında, borçlu şirketin müzekkerede yazılı borçlar için Bakanlık nezdindeki tüm hak ve alacak, istihkak, nakit teminat ve teminat mektuplarına haciz konulduğu bildirilmiştir. Şikayetçi MSB, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 34. maddesi gereğince, her ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatların haczedilemeyeceği ve üzerine ihtiyati tedbir konulamayacağı nedeniyle, teminat mektupları üzerindeki haczin kaldırılmasını istemiştir.

Dairemizin yerleşik içtihatları gereğince teminat mektupları, hangi iş için verilmişse o işin teminatını teşkil edip, o nedenle haczedilebilecektir. Başka bir iş için haczi mümkün olmadığından, şikayetin kabulü ile teminat mektupları üzerine konulan hacizlerin kaldırılması gerekirken, yazılı gerekçeyle reddi isabetsizdir.

SONUÇ : Şikayetçi vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK'nın 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 30.04.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi. 


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap