ihale-soru-cevap-logo.png

" sunulduğu " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yapılan incelemede iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlara gerçekleştirilen işlerde sözleşme, faturalar ile tam zamanlı personel çalıştırılmış ise SGK belgelerinin sunulmasının zorunlu olduğu, Kamu İhale Mevzuatına göre sözleşmeye ilişkin damga vergisi yatırıldığını gösteren belgelerin sunulmasının zorunlu olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır. << Devamını Oku>> [483]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Süresi içinde ilana ve şartnameye yönelik başvuruda bulunulmayarak, dokümanında belirtilen şartların kabul edilip ihale kapsamında teklif sunulduğu dikkate alındığında, davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması bırakılmasından sonraki aşamada ihale dokümanına yönelik yapılan başvuru üzerine alınan kararda mevzuata aykırılık bulunmadığı hk. << Devamını Oku>> [423]


yargıtay mahkeme kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Vergi borcu bulunan firmaya ihale verilmesi ve sahte borcu yoktur yazısının ihale komisyonuna sunulması, ihaleye fesat karıştırma suçu oluşturduğu hk. << Devamını Oku>> [1156]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

       Danıştay 13. Dairesinin 25.02.2013 tarih ve E:2012/2692, K:2013/451 sayılı kararı ile        “… Uyuşmazlıkta, ihale konusu hizmet işinde kullanılacak makine, teçhizat ve diğer ekipmanın isteklilerin kendi malı oma şartının aranmadığı, bu bakımdan söz konusu teçhizat ve ekipmana ilişkin taahhütname istenilmemesi gerektiği açık olmakla birlikte, hem ihale ilanında, hem de şartnamede […] << Devamını Oku>> [441]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği uyarınca, yabancı ülkelerde bulunan yükseköğretim kurumları tarafından verilen diplomaların Türkiye’de geçerli sayılabilmeleri için Türkiye’de denkliklerinin bulunmasının gerektiği, yukarıda yer verilen ilgili mevzuat hükümlerine göre, diploma denklik işlemleri hususunda Yükseköğretim Kurulunun yetkili olduğu, yurt dışında gördüğü eğitime ilişkin diplomaları bulunan ve iş deneyimini tevsik etmek amacıyla bu diplomalarını teklifleri kapsamınd << Devamını Oku>> [1149]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

pazarlık usulü yapılan ihalenin 2. teklifinde teklif mektubunun sunulduğu zarf kaşesiz ve imzasız. bu durumda istekli ihale dışı bırakılmalı mı? << Devamını Oku>> [776]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

bir yapım işinde, şirket adına teklif veren mühendis iş deneyim belgesi olarak , kendi mühendislik diplomasını sunuyor. mühendis şirketteki ortaklık oranı 0 ve şirkette geçen ortaklık süresi bir yıldan kısa süreli, bu durumda mühendislik diploması şirket adına iş deneyim belgesi olarak sunması geçerli olur mu. << Devamını Oku>> [842]