Süresi içinde ilana ve şartnameye yönelik başvuruda bulunulmadan teklifin sunulduğu durumda mevzuat nasıl yorumlanmalıdır?

Özet

       Danıştay 13. Dairesinin 25.02.2013 tarih ve E:2012/2692, K:2013/451 sayılı kararı ile        “… Uyuşmazlıkta, ihale konusu hizmet işinde kullanılacak makine, teçhizat ve diğer ekipmanın isteklilerin kendi malı oma şartının aranmadığı, bu bakımdan söz konusu teçhizat ve ekipmana ilişkin taahhütname istenilmemesi gerektiği açık olmakla birlikte, hem ihale ilanında, hem de şartnamede […]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

       Danıştay 13. Dairesinin 25.02.2013 tarih ve E:2012/2692, K:2013/451 sayılı kararı ile

       “… Uyuşmazlıkta, ihale konusu hizmet işinde kullanılacak makine, teçhizat ve diğer ekipmanın isteklilerin kendi malı oma şartının aranmadığı, bu bakımdan söz konusu teçhizat ve ekipmana ilişkin taahhütname istenilmemesi gerektiği açık olmakla birlikte, hem ihale ilanında, hem de şartnamede bu hususta taahhütname istenileceği yönünde düzenlemeye yer verildiği, davacı şirket tarafından da süresi içinde ilana ve şartnameye yönelik başvuruda bulunulmayarak, dokümanında belirtilen şartların kabul edilip ihale kapsamında teklif sunulduğu dikkate alındığında, davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması bırakılmasından sonraki aşamada ihale dokümanına yönelik yapılan başvuru üzerine alınan kararda mevzuata aykırılık bulunmadığından, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmediği” gerekçesiyle “Mahkeme kararının bozulmasına” karar verilmiştir.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap