Yapım ihalesinde, iş deneyim olarak mühendislik diplomasını sunulduğu durumda ,mühendisin şirketteki ortaklık oranı %100 ve şirkette geçen ortaklık süresi bir yıldan kısa süreli ise bu durumda mühendislik diploması şirket adına iş deneyim belgesi olarak

Yayın Tarih: 16.06.2016 09:06
Özet

bir yapım işinde, şirket adına teklif veren mühendis iş deneyim belgesi olarak , kendi mühendislik diplomasını sunuyor. mühendis şirketteki ortaklık oranı %100 ve şirkette geçen ortaklık süresi bir yıldan kısa süreli, bu durumda mühendislik diploması şirket adına iş deneyim belgesi olarak sunması geçerli olur mu.


bir yapım işinde, şirket adına teklif veren mühendis iş deneyim belgesi olarak , kendi mühendislik diplomasını sunuyor. mühendis şirketteki ortaklık oranı %100 ve şirkette geçen ortaklık süresi bir yıldan kısa süreli, bu durumda mühendislik diploması şirket adına iş deneyim belgesi olarak sunması geçerli olur mu.


Benzer Yazılar

Cevabımız

Kamu İhale Genel Tebliği’nin“Mühendis veya mimarların mezuniyet belgeleri ile ihalelere katılmaları”  başlıklı 43’üncü maddesinde “4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (h) bendi uyarınca; mühendis ve mimarların mezuniyet belgeleriyle elde ettikleri deneyimin, mühendis veya mimarların en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip olduğu tüzel kişiler tarafından da kullanılabilmesi mümkün olup, bu kapsamda tüzel kişilerin ortaklarına ait mezuniyet belgelerini iş deneyimlerini tevsik amacıyla sunabilmeleri için, mezuniyet belgesi sahibi ortağın en az beş yıldır tüzel kişiliğin % 51 veya daha fazla  hissesine sahip olduğunun, ihalenin ilk ilan veya davet tarihinden sonra SM, YMM, SMMM ya da ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil müdürlükleri tarafından düzenlenen (KİK031.3/Y) nolu standart forma uygun belge ile tevsik edilmesi zorunludur… ” açıklamasına göre değerlendirildiğinde en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip olduğu tüzel kişiler tarafından da kullanılabilmesi mümkün olduğundan iş deneyim olarak diploma sunulması geçerli olmayacaktır.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap