ihale-soru-cevap-logo.png

" Tamamlattırılabilir " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Ankara 2. İdare Mahkemesi tarafından 12.10.2010 tarih ve E:2010/1144 sayılı ara karar ile; “… Dava konusu olayda davacı şirketin 01.01.2009 tarihinden itibaren Yeminli Mali Müşavir İsmail Arslan'la akdettiği denetim ve tastik sözleşmesi ile bahsedilen kişi ile çalışıyor olmasına rağmen, gelir tablosu ve bilançoya ilişkin belgelerin sadece serbest muhasebeci tarafından onaylanması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı görülmektedir. […] << Devamını Oku>> [405]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Ankara 15. İdare Mahkemesinin 05.04.2007 gün ve E:2007/429 sayılı kararı ile ; “4734 sayılı Kanunun 10. maddesinde ekonomik ve mali yeterliğin belirlenmesi için, ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler, mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için; ihale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer […] << Devamını Oku>> [411]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Davacılar tarafından teklif dosyası kapsamında sunulan ticaret sicil gazetelerinde, anılan kişinin tüzel kişilikteki görev süresine ilişkin gerekli bilgilerin yer aldığı görüldüğünden Yönetmelik'te belirtilen anahtar teknik personelin görev süresine ilişkin olarak ticaret sicil memurlukları, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenen belgelerden herhangi birinin sunulmamasının esasa etkili olmadığı; öte yandan ticaret sicil gazetelerinde yer alan bilgilerin y << Devamını Oku>> [423]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Aktarılan mevzuat hükümleri uyarınca; teklifin isteklinin idareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgilerden oluştuğu, teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan belgelerden herhangi birinin, isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgelerin idarelerce tamamlatılamayacağı, ancak sunulan belgelerde teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür b << Devamını Oku>> [1106]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdare tarafından kendi malı olması istenilen ve Teknik Şartname’de teknik özellikleri belirtilen makine ve ekipmanların ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilmesinin mümkün olmadığı, anılan Yönetmelik hükmü uyarınca, isteklilerin, makine ve ekipmanın özelliklerini gösteren belgeleri de teklif kapsamında sunmaları gerektiği, ihalelerde tekliflerin değerlen << Devamını Oku>> [895]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Teklif zarfı içerisinde sunulması gereken belgelerin eksiksiz şekilde sunulması gerekmektedir. İdari Şartname'de yapılan düzenlemeler uyarınca teklifle birlikte sunulması istenilen belgelerin sunulmaması halinde, söz konusu belgelerin idarelerce tamamlatılamayacağı açık olduğundan, İdari Şartname’nin 47’nci maddesinde yapılan düzenleme ile üretimde kullanılacak malzemenin Teknik Şartname’nin 1.0.0.0.1’inci maddesinde belirtilen teknik özellikleri taşıdığını gösterir malzeme katoloğunun bilgi eks << Devamını Oku>> [469]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2011/UH.I-953 Sayılı Kararında: İsteklinin teklifinde, idari şartnamenin 7.5.2 nci maddesinde ve birim fiyat teklif cetvelinin beşinci sırasında yer verilen “konteynır yıkama aracı ( geri dönüşümlü) (kombi tipi)” yerine “konteynır yıkama aracı (kombi tipi)” teklif ettiği, konteynır yıkama aracının geri dönüşümlü olma kriterini taşıyan herhangi bir belge ve bilgiyi teklif dosyasında sunmadığı, bu […] << Devamını Oku>> [460]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Her ne kadar iş bitirme belgesinde tespit edilen kabul tarihi yanlışlığının iş bitirme belgesini düzenleyen idareden kaynaklandığı anlaşılsa da, eksik bilgilerin tamamlatılmasına ilişkin anılan mevzuat hükümleri dikkate alındığında, başvuru sahibi tarafından sunulmuş olan, iddia konusu iş deneyim belgesinin sunuluş şekline ilişkin olarak yukarıda tespit edilen eksikliğin belgenin taşıması zorunlu asli unsurlarına ilişkin olduğu anlaşıldığından, bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılamayacağı; ayr << Devamını Oku>> [859]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba hocam.. ihalelerde, tamamlattırılabilir bilgi/belge ye örnek vermemiz mümkün mü? << Devamını Oku>> [449]