Ticaret sicil gazetesinin son durumu göstermemesi durumunda bilgi eksikliği kapsamında tamamlattırılabilir mi?

Özet

Aktarılan mevzuat hükümleri uyarınca; teklifin isteklinin idareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgilerden oluştuğu, teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan belgelerden herhangi birinin, isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgelerin idarelerce tamamlatılamayacağı, ancak sunulan belgelerde teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin idarelerce tamamlatılacağı anlaşılmıştır.

Bu kapsamda ihale dokümanında yapılan düzenlemeler çerçevesinde istekliler tarafından teklif dosyasında sunulması istenilen belgelerin eksik sunulması durumda idarelerce tamamlatılmayacağı, yapılacak aksi işlemlerin eksik belgenin tamamlatılması sonucunu doğuracağı, bu durumun açıkça Kanun’a aykırılık teşkil edeceği, dolayısıyla başvuru konusu ihalede de idarece ihaleye teklif veren tüzel kişi istekliler tarafından teklif dosyasında sunulması istenilen tüzel kişiliğin ortaklarının, ortaklık oranlarının son durumu gösterir belgelerin tamamlattırılamayacağı, bu itibarla başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

 

Toplantı No

: 2017/048

Gündem No

: 69

Karar Tarihi

: 27.09.2017

Karar No

: 2017/UY.I-2630

 

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:    

Başkan: Hamdi GÜLEÇ

Üyeler: II. Başkan Şinasi CANDAN, Osman DURU, Erol ÖZ, Köksal SARINCA, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Hasan KOCAGÖZ, Mehmet ATASEVER, Oğuzhan YILDIZ

 

BAŞVURU SAHİBİ:

A… K…şler İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Tekirdağ Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı Yatırım İzleme Müdürlüğü,

Ertuğrul Mah. Mimar Sinan Cad. No: 3 59100 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/283215 İhale Kayıt Numaralı “Tekirdağ İli, Kapaklı İlçesi, 24 Derslikli İmam Hatip Lisesi İnşaatı Yapım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Tekirdağ Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı Yatırım İzleme Müdürlüğü tarafından 10.07.2017 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Tekirdağ İli, Kapaklı İlçesi, 24 Derslikli İmam Hatip Lisesi İnşaatı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak A… K…şler İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 08.08.2017 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 14.08.2017 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 24.08.2017 tarih ve 48213sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.08.2017 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2017/2134 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, firmaları tarafından sunulan ticaret sicil gazetesinde şirket ortaklarının pay oranlarının yer almadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının sebep yönünden hukuka aykırı olduğu, zira Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vereye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinin birinci fıkrasında aday veya istekliler tarafından sunulması gereken ticaret sicil gazetelerinde şirket ortaklarının pay oranlarının yer alması gerektiğine ilişkin bir hükmün yer almadığı, dolayısıyla anılan Yönetmelik maddesinde yer almayan bu itibarla da eksiklik olarak nitelendirilemeyecek bir sebepten tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının saydamlığa, eşit muameleye ve güvenilirlik ilkesine aykırı olduğu, öte yandan teklif dosyası kapsamında şirket ortaklarının pay oranlarını gösteren ticaret sicil gazetelerinin sunulma zorunluluğu kesinlikle kabul edilmemekle birlikte öyle olduğu varsayılsa dahi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesi uyarınca söz konusu eksikliğin idarece tamamlatılabileceği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

Şikâyete konu Tekirdağ Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı Yatırım İzleme Müdürlüğünce gerçekleştirilen “Tekirdağ İli, Kapaklı İlçesi, 24 Derslikli İmam Hatip Lisesi İnşaatı Yapım İşi” ihalesinde, 27.07.2017 tarihli ihale komisyonu kararı ile başvuru sahibi A… K…şler İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin, teklif dosyası kapsamında sunulan ticaret sicil gazetesinin şirket ortaklarının pay oranlarını göstermediği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde “(1) (Değişik:RG-8/9/2009-27343; Değişik fıkra: 25/01/2017-29959 R.G./4. md.) İhalelere katılacak aday veya istekliler tarafından,

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin,

teklif kapsamında sunulması zorunludur…” hükmü,

 

İhaleye ait İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mülga: RG: 25/1/2017-29959

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Anılan Yönetmelik ile İdari Şartname maddesi uyarınca ihaleye teklif veren tüzel kişi isteklilerin teklif dosyalarında, noter tasdikli imza sirküleri ile birlikte tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi/gazetelerinin veya bu bilgileri gösteren belgelerin sunulması gerekmektedir.

 

İhaleye teklif veren tüzel kişi istekliler tarafından teklif dosyasında sunulması gereken belgeler arasında yer alan tüzel kişiliğin ortaklarına ilişkin son durumu gösterir belgelerden anlaşılması gereken hususa 04.03.2017 tarih ve 29997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikler ile Kamu İhale Genel Tebliği’ne eklenen “Tüzel kişilerin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 10/A.1’inci madde ile açıklık getirildiği, söz konusu maddenin “İhaleye katılabilmek için başvuru veya teklif dosyasında sunulması gereken, tüzel kişi aday ve isteklilerin teklif vermeye yetkili olduğu hususunda son durumu gösterir belgelere ilişkin mevzuatta geçen “tüzel kişi ortakları” ifadesinden, bu ortakların ilgisine göre ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç) … anlaşılır.” şeklinde olduğu, bu itibarla ihaleye teklif sunan tüzel kişi istekliler tarafından teklif dosyası kapsamında adı, soyadı/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası belirtilen ortaklarının, ortaklık oranlarının son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi/gazetelerinin veya bu bilgileri gösteren belgelerin sunulması gerekmektedir.

 

Başvuru sahibi A… K…şler İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklif dosyası incelendiğinde İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesinin (b) bendinin ikinci fıkrasını tevsik etmek amacıyla şirketi temsile yetkili kişiler arasında yapılan değişiklerin ilan edildiği 17 Mayıs 2016 tarih ve 9077 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi’nin sunulduğu, söz konusu gazetede şirket ortaklarının ad, soyad ve T.C. kimlik numarası bilgilerinin yer aldığı, ancak ortaklık oranlarına ilişkin herhangi bir bilginin bulunmadığı tespit edilmiştir.

Yukarıda aktarılan mevzuat hüküm ve açıklamaları uyarınca tüzel kişi istekliler tarafından teklif dosyaları kapsamda, adı, soyadı/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası belirtilen ortaklarının, ortaklık oranlarının son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi/gazetelerinin veya bu bilgileri gösteren belgelerin sunulmasının zorunlu olduğu, ancak başvuru sahibi istekli tarafından sunulan 17 Mayıs 2016 tarihli ve 9077 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi ile bu hususun tevsik edilemediği, dolayısıyla idarece söz konusu isteklinin teklifinin anılan gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Diğer taraftan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde teklif; “Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde isteklinin idareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgiler” şeklinde tanımlanmış olup,

Anılan Kanun’un “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde “…teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir….” hükmüne,

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ve belgelerdeki bilgi eksikliklerinin tamamlatılması” başlıklı 57’nci maddesinde “…(4) Başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan belgelerden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler idarelerce tamamlatılamaz…” hükmüne yer verilmiştir.

 

Aktarılan mevzuat hükümleri uyarınca; teklifin isteklinin idareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgilerden oluştuğu, teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan belgelerden herhangi birinin, isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgelerin idarelerce tamamlatılamayacağı, ancak sunulan belgelerde teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin idarelerce tamamlatılacağı anlaşılmıştır.

Bu kapsamda ihale dokümanında yapılan düzenlemeler çerçevesinde istekliler tarafından teklif dosyasında sunulması istenilen belgelerin eksik sunulması durumda idarelerce tamamlatılmayacağı, yapılacak aksi işlemlerin eksik belgenin tamamlatılması sonucunu doğuracağı, bu durumun açıkça Kanun’a aykırılık teşkil edeceği, dolayısıyla başvuru konusu ihalede de idarece ihaleye teklif veren tüzel kişi istekliler tarafından teklif dosyasında sunulması istenilen tüzel kişiliğin ortaklarının, ortaklık oranlarının son durumu gösterir belgelerin tamamlattırılamayacağı, bu itibarla başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap