ihale-soru-cevap-logo.png

" tasfiye " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun geçici 4 üncü maddesi uyarınca devredilen sözleşmelerde,  Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşmenin 30 uncu maddesine istinaden alınan teminatların da, anılan Kanun maddesinin “…sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iade edilir.” hükmü uyarınca devreden yükleniciye iade edilmesi gerektiği ile sözleşmeyi devralan yüklenicinin sözleşmeden doğan tüm hak ve borçları devraldığı dikkate alındığında, kamu ihale mevzuatı gereğince sunulması gereken teminatların << Devamını Oku>> [22]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba. Tasfiye edilen bir işin kesin kabulü yapmak amacıyla kesin kabul komisyonu kurulur mu? << Devamını Oku>> [329]


Merhaba, İdaremizce yapım işinde 7161 sayılı Kanuna göre yüklenici tarafından başvurulan tasfiyeye idaremizce olumsuz cevap verilmiş ve yüklenici mali acz içinde bulunduğundan ortalama seviyesinde olan inşaatın tasfiye işlemleri gerçekleştirilme aşamasındadır. Tasfiyemiz bu hafta bitiyor ancak yüklenici tarafından yapılan all risk sigortasının süresi Şubat 2020 sonuna kadar devam ediyor. Bu aşamada idaremizce tasfiye sona erince […] << Devamını Oku>> [92]


yargıtay mahkeme kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Davalı idareye davacı yükleniciye ait malzemeleri korumakla ilgili bir yükümlülük yükletilemez. Bu sebeple davacı yüklenicinin malzeme bedeline dair talebi yerinde olmayıp tasfiye kesin hesabında bu kalem talebin reddi gerekir. Mahkemece dayanağı ve gerekçeleri gösterilmeden bu kalem talebin kabulü doğru olmamıştır. << Devamını Oku>> [718]


yargıtay mahkeme kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bilirkişilerce sözleşme bedelinin götürü olarak kararlaştırıldığı gözardı edilerek hesaplamanın sözleşmenin feshedildiği 2005 yılının birim fiyatlarına göre hesaplama yapılması ve götürü bedelin üzerinde bir alacak çıkarılması doğru olmamıştır. Götürü bedelli işlerde yüklenicinin hak ettiği imalatın bedeli, yapılan işlerin sözleşme konusu tüm işlere oranı belirlenip, sözleşme bedeline uygulanmak suretiyle hesaplanır. O halde bilirkişilerce çıkartılacak tasfiye kesin hesabında davacı yüklenicinin << Devamını Oku>> [536]


yargıtay mahkeme kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Davacı yüklenici çalıştırdığı işçilerden dolayı SGK'ya ödediği sigorta primlerini davalıdan talep edemez. Tasfiye kesin hesabında bu kalem alacağın da reddi gerekir. << Devamını Oku>> [455]


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İşin tasfiyesi nedeniyle, sözleşmesine göre bu iş için verilen Kesin Teminat ve varsa Ek Kesin Teminatın; Tasfiye Kabulü işlemlerinde gerekli prosedürlerin usulünce yerine getirilmiş olması, teminat süresinden az olmamak üzere en az bir yıl içinde tasfiye kesin hesabın tekemmül ettirilmesi ve Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 46. ve 48. maddelerinde belirtilen hükümlerinin yerine getirilmiş olması halinde Kesin Teminatın geriye kalan kısmının yükleniciye iade edilebileceği hk. << Devamını Oku>> [667]


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

a)Kamu İhale Kurulu Kararı’ndan sonra, gerekli iş ve işlemlerin yapılması ile birlikte sözleşmenin fesih değil tasfiye edilmesi, b)Tasfiye edilen işin, tasfiye, kesin hakediş ve hesap kesme hakedişi konusunda gerekli işlemlerin sözleşmesi eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nde belirtilen usuller doğrultusunda ekli örnek yazımıza göre yapılması, c)Sözleşmenin tasfiyesinden sonra yeni yüklenici ile yapılacak sözleşmede, inceleme bölümünde belirtilen özel düzenlemenin yapılması kaydıyla sözleşme bed << Devamını Oku>> [1220]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba hocam; bir yapım işinin ihalesi yapıldı A firması kurumun aşırı düşük sorgulamasında savunma ile yeterli bulunup A firması ile sözleşme imzalandı A firması işe başladı ve kısa sürede işin ortalama yüzde 85 tamamlandı. B firması işi danıştaya götürüp kararı bozdu danışta işin tasfiyesine karar verdi ve kurum olarak gereğini yaptılar işi durdurdular gerekli hesapları […] << Devamını Oku>> [493]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Açık ihale ya da Pazarlık usulü ile yapılan hizmet alımı ihalesi sonuçlanmış fakat hizmet alım organizasyonu idareden kaynaklanan nedenlerle yüklenicinin kusuru olmaksızın gerçekleştirilememiştir. Sözleşme imzalanmış olup tasfiye işleminde yapılması gerekenler nelerdir? Teşekkürler… << Devamını Oku>> [296]