Tasfiye kesin hesabında, yüklenicinin çalıştırdığı işçilerden dolayı SGK’ya ödediği primlerin bedeli istenebilir mi?(Yargıtay)

Yayın Tarih: 31.07.2019 03:07
Özet

Davacı yüklenici çalıştırdığı işçilerden dolayı SGK'ya ödediği sigorta primlerini davalıdan talep edemez. Tasfiye kesin hesabında bu kalem alacağın da reddi gerekir.


yargıtay mahkeme kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

 

YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ

E. 2014/3233

K. 2014/7241

KARAR : Uyuşmazlık, eser sözleşmesi ilişkisinden kaynaklanmış olup, davada, sözleşmenin davalı idarece haksız fesih edildiği ileri sürülerek ve fazlaya dair haklar saklı tutularak şimdilik 10.000,00 TL müspet ve menfi zararın tahsili istenmiş, 20.9.2012 tarihli ıslah dilekçesiyle talep 976.916,06 TL arttırılarak 986.916,06 TL'ye çıkarılmış, mahkemece ıslah da dikkate alınarak davanın kabulüne dair verilen karar, taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

……………………….

5-)Mahkemece hüküm altına alınan bedelin 20.432,12 TL'si sigorta primleri ve gecikme bedeline ilişkindir.

Yanlar arasındaki sözleşmede ve eklerinde davacı yüklenicinin çalıştırdığı işçilerden dolayı SGK'ya ödediği primlerin iş bedeline ilaveten ayrıca ödeneceğine dair bir hüküm bulunmamaktadır.

Aksine sözleşmenin 7. maddesinde sigorta giderinin sözleşme bedeline dahil olduğu, YİGŞ'nin 35 vd. maddelerinde de yüklenici hizmetinde çalışanların bütün giderlerinin yükleniciye ait olduğu belirtilmiştir.

Bu sebeple davacı yüklenici çalıştırdığı işçilerden dolayı SGK'ya ödediği sigorta primlerini davalıdan talep edemez. Tasfiye kesin hesabında bu kalem alacağın da reddi gerekir.

Mahkemece dayanağı ve gerekçeleri gösterilmeden bu kalem talebin kabulü doğru olmamıştır.

Üst Konuları: Tasfiye Kesin Hesabı

Benzer Yazılar


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap