ihale-soru-cevap-logo.png

" Teklif " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bu kapsamda 21.02.2022 tarihinde yapılan ihalede, akaryakıt girdisine ilişkin anılan istekli tarafından sunulan “Teklif Formu” başlıklı belgedeki fiyatın, teklif formu başlıklı belgenin düzenlenme tarihindeki (28.04.2022) EPDK En Yüksek İşlem Hacimli 8 Firmanın Akaryakıt Fiyatlarına İlişkin Raporda yer alan fiyatın % 90’ının altında olmaması gerektiği anlaşılmıştır.   Buna göre, 28.04.2022 tarihli “İstanbul İli, Avrupa Yakasında bulunan bayileri adına beyan edilmiş fiyatların ortalamasıdır. << Devamını Oku>> [2]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale üzerinde bırakılan isteklinin akaryakıt giderini; yetkili üretici veya bayilerden alınan belgelerle tevsik edilmiş sarfiyat miktarını, kat edilecek toplam mesafeyle çarparak açıklaması gerektiği anlaşılmıştır. Yapılan incelemelerde ise ihale üzerinde kalan istekli tarafından, kombine araç üst yapısına ilişkin “…Makina” yazılı beyanını içeren bir belge sunulduğu, kamyon ve kamyonetin akaryakıt sarfiyatı gösterir ise hiçbir belge sunulmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerin << Devamını Oku>> [4]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale dokümanının incelenmesinden, ihale konusu işte çalıştırılacak olan araçların toplamda 205 adet olmak üzere 42 kalemden oluşan geniş kapsamlı bir araç parkından (cenaze nakil aracı, golf aracı, kanal kazıcı yükleyici, hayvan toplama aracı, binek araç, minibüs otobüs vs) oluştuğu,  kiralanacak araçların farklı faaliyet alanında kullanılan ve ayrıntılı teknik özellikleri bulunan araçlardan oluştuğu, ayrıca İdari Şartname’de iş ortaklığından oluşan isteklinin her bir ortağının yük, eşya ve yol << Devamını Oku>> [8]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Başvuru sahibi ....... Medikal Tem. İnş. Oto. Pet. ve Tic. Ltd. Şti. ile ihaleye teklif veren ....... Gıda Tem. İnş. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin doküman edinme işlemini aynı IP adresinden gerçekleştirdiği, diğer istekli tarafından doküman edinme işleminin ise farklı IP adresinden gerçekleştirildiği görülmüştür. İstekli olabilecek sıfatının kazanılarak ihaleye başvuruda bulunulması veya teklif verilebilmesi için, ihale dokümanının EKAP’a kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler adına yetkili kılınan ki << Devamını Oku>> [11]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yapılan inceleme neticesinde, yüklenicinin görev ve sorumluluğu olarak belirtilen kriterlere göre tekliflerin hazırlanması gerektiği, idarenin ihale konusu iş için iş yeri teslimini yapmakla, yüklenicinin de ihale konusu işi ihale dokümanı kriterlerine göre yerine getirmekle yükümlü olduğu, istekli tarafından itirazen şikayete konu edilen hususların işçi sağlığı ve iş güvenliğine yönelik olduğu, yukarıda yer verilen Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin 39’uncu maddesinde de belirtildiği üzere yükl << Devamını Oku>> [9]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İstekli tarafından iş deneyimini tevsik etmek üzere iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmenin, faturaların, hizmet alan şirkete ilişkin imza sirküleri ile müstenidatlarının ve damga vergisine ilişkin tahakkuk fişlerinin sunulduğu, sunulan belgelerden hizmet alıcısı nam ve hesabına sözleşmeyi imzalayanın hizmet alıcısını temsil etme yetkisinin bulunduğunun anlaşıldığı, << Devamını Oku>> [24]


danismanlik soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İyi günler, ihale teknik şartnamede belirtilen doblo tarzı aracın yerli istenilmişti teklif ettiğimiz araç yerli olmadığından dolayı teklif değerlendirme dışı bırakılabilir mi? << Devamını Oku>> [16]ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Buna göre, yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgeleri doğrulayan belgelerin EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için verilen süre içinde sunulmaması halinde  sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir, ancak yasaklama << Devamını Oku>> [303]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Gerçek kişi tacir olan başvuru sahibinin ticaret unvanının “Esmir İnşaat Batuhan Ballanlı” olduğu, teklif dosyasında yer alan bütün belgelerin Batuhan Ballanlı tarafından düzenlendiği, teklif belgeleri bütün olarak değerlendirildiğinde teklif sahibinin “Esmir İnşaat Batuhan Ballanlı” olduğunun açık olarak anlaşılabildiği, bu nedenle teklif mektubunun ”Teklif sahibinin adı ve soyadı/ticaret unvanı” bölümünün sehven “Esmir İnşaat Rengin Ballanlı” olarak doldurulmasının teklifin esasını etkileyecek << Devamını Oku>> [278]