ihale-soru-cevap-logo.png

" toplam " ile Etiketlenmiş İçerikler


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

hizmet alımı ihalesi kapsamında birden fazla kalemde mal ve hizmet alımını gerçekleştirdik örnek :300 adet yemek için 10.000,00TL ,100 adet bisiklet için 50.000,00TL, 5 adet gezi 30.000,00TL , 25 adet futbol müsabakası İÇİN 10.000,00 TL gibi herbir kalem için ayrı fiyat verildi toplamda 100.000,00 TL için ihale firmaya verildi. İhale devam etmekte olup sadece yemek […] << Devamını Oku>> [263]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Mevzuat hükümlerinden anlaşılacağı üzere, toplam sözleşme bedeli içermeyen sözleşmelerde, sözleşme ekinde yer alan fatura tutarlarının toplam sözleşme tutarı olarak kabul edilebilmesi için sözleşmede birim fiyatın yer alması ve süresi belirli bir sözleşme olması gerekmektedir. İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan sözleşmede birim fiyatın bulunduğu ve süresinin belirli olduğu görülmüş olup, sözleşme süresi içinde gerçekleştirilen işin tutarını gösteren 25.01.2016 tarihli faturadaki << Devamını Oku>> [1279]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İş deneyimi niteliğinde mezuniyet belgesinin asgari iş deneyimi tutarının tamamını karşılaması karşısında söz konusu mezuniyet belgesinin ayrı ayrı kullanılmaksızın pilot ortak için gerekli asgari iş deneyim tutarının % 80'ini özel ortak Yılmaz …'a ait asgari iş deneyiminin % 20'sini karşıladığı ve bu şekliyle iş deneyimine ilişkin şartın yerine getirildiği hk. << Devamını Oku>> [2219]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 41’inci maddesi uyarınca idarelerce makine, ekipman veya teçhizatın kendi malı istenilmemesi esas olmakla birlikte işin niteliği ve niceliğinin gerektirdiği hallerde kendi malı makine, ekipman veya teçhizat istenilmesi mümkün görülmektedir. Bu çerçevede ihale konusu işin 2016- 2017 Yılları Muhtelif Sokaklarda toplam 166.500 ton Asfalt Yapım İşi olduğu, idarece söz konusu asfalt plenti h << Devamını Oku>> [772]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Devreden şirketlere ait toplam ciroların devredilen şirketin toplam cirosuyla toplanarak değerlendirmenin yapılması gerektiği hk. << Devamını Oku>> [718]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesi’nin 11.02.2014 tarihli ve E:2013/3388, K:2014/366 sayılı kararında, “Dosyanın incelenmesinden; Kocaeli Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 10.10.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2013 Mali Yılı Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği Hizmet Alımı” ihalesine teklif veren davacı şirketin Kamu İhale Kuruluna yaptığı itirazen şikâyet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurulu’nun 28.11.2012 tarih ve 2012/UH.III-4469 sa << Devamını Oku>> [420]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale dokümanı kapsamında isteklilere verilen birim fiyat teklif mektubu eki birim fiyat teklif cetvelinin dört sayfadan oluştuğu, imza ve kaşe yerinin genel toplamın bulunduğu üçüncü sayfada yer aldığı, dördüncü sayfada ise sadece dipnotların bulunduğu, dördüncü sayfadaki dipnotun 8'inci maddesinde “Teklif vermeye yetkili kişi tarafından her sayfası ad ve soyadı/ticaret unvanı yazılarak imzalanacaktır. Teklifin ortak girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) olarak verilmesi halinde, teklif mek << Devamını Oku>> [1314]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ve ihale dokümanı düzenlemelerinden, teklif mektuplarının ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanacağı, teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda aktarılan niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmamasının teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edileceği, birim fiyat teklif cetvellerinin ise teklif vermeye yetkili kişi tarafından her sayfası ad ve soyadı/ticaret unva << Devamını Oku>> [718]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com