Muhtelif Sokaklarda toplam 166.500 ton Asfalt Yapım İşinde, asfalt plentinin isteklinin kendi malı olması yeterlilik kriteri olarak istenilebilir mi?

Özet

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 41’inci maddesi uyarınca idarelerce makine, ekipman veya teçhizatın kendi malı istenilmemesi esas olmakla birlikte işin niteliği ve niceliğinin gerektirdiği hallerde kendi malı makine, ekipman veya teçhizat istenilmesi mümkün görülmektedir. Bu çerçevede ihale konusu işin 2016- 2017 Yılları Muhtelif Sokaklarda toplam 166.500 ton Asfalt Yapım İşi olduğu, idarece söz konusu asfalt plenti haricinde makine ve ekipmana ilişkin düzenleme yapılmadığı ve 520 günlük iş kapsamında sürekli bir biçimde asfalt malzemesine ihtiyaç duyulacağı hususları birlikte dikkate alındığında bu malzemenin tedarikinin güvenli ve arzu edilen şartlarda sağlanması için idarece 1 adet asfalt plentinin isteklinin kendi malı istenilmesinin kabul edilebilir bir yeterlik şartı olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Toplantı No

: 2016/037

Gündem No

: 6

Karar Tarihi

: 22.06.2016

Karar No

: 2016/UY.II-1636

 

Şikayetçi: 

T…. Mühendislik İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi 

İhaleyi Yapan Daire: 

Maltepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 

Başvuru Tarih ve Sayısı: 

05.05.2016 / 27668 

Başvuruya Konu İhale: 

2016/107884 İhale Kayıt Numaralı "2016- 2017 Yılları Muhtelif Sokaklarda Asfalt Yapım İşi" İhalesi 

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: 

Karar: 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, İhale İlanı’nın 4.3.2’nci maddesinde isteklinin kendi malı olan asfalt plentine sahip olması zorunluluğunun bulunduğu, söz konusu düzenlemenin 4734 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinde yer alan temel ilkelere aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

İdari Şartname’nin 2’nci maddesinin (a) bendinde ihale konusu işin adının “2016- 2017 Yılları Muhtelif Sokaklarda Asfalt Yapım İşi” olarak belirlendiği, anılan maddenin (c) bendinde işin miktarının “166.500 ton asfalt serim işi” şeklinde belirtildiği görülmüştür.

 

Başvuruya konu ihalede 14.04.2016 tarihli düzeltme ilanı ve zeyilname ile ihale ilanının 4.3.2’nci maddesi ile İdari Şartname’nin 7.5.4’nci maddesinde aşağıda yer verilen şekilde değişikliğe gidildiği anlaşılmıştır.

 

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.5.4. İstanbul Anadolu Yakasında kurulu, çalışır durumda 1 adet asfalt plent ünitesinin ( en az 90 ton / saat kapasiteli ) kendi malı olma şartı aranmaktadır.

İsteklinin kendi malı olduğu hususu demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı yada yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya serbest muhasebeci raporu ile kapasitesi ise ticaret ve/veya sanayi odasından alınmış ihale tarihinde geçerli plentin en az 90 ton/ saat kapasitesi olduğunu gösteren kapasite raporu ile tevsik edilecektir.

Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yolu ile edinilmiş tesis, makine, teçhizat ve ekipmanın, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartıyla isteklinin kendi malı sayılır.

İş ortaklığında, tesis, makine, teçhizat ve ekipman ortakların biri veya birkaçı tarafından sağlanır.” düzenlemesi,

 

İhale İlanı’nın “Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 4.3.2’nci maddesinde “İstanbul Anadolu Yakasında kurulu, çalışır durumda  (90 ton/saat kapasiteli) 1 adet asfalt  plent ünitesinin kendi malı olma şartı aranmaktadır.

İsteklinin kendi malı olduğu hususu demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya serbest muhasebeci raporu ile kapasitesi ise Ticaret ve/veya San. odasından alınmış ihale tarihinden geçerli, plentin en az 90 ton/saat kapasitesi olduğunu gösteren kapasite raporu ile tevsik edilecektir.

 Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş tesis, makine, teçhizat ve ekipmanın, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan  tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile  isteklinin kendi malı sayılır.

 İş ortaklığında, tesis, makine, teçhizat ve ekipman ortakların biri veya birkaçı tarafından sağlanır.” düzenlemesi,

 

Sözleşme Tasarısı’nın “İşe başlama ve bitirme tarihi” başlıklı 9’uncu maddesinde ise “9.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş ) gün içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır.

9.2. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 520 (beş yüz yirmi) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır. Sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale İlanı ve İdari Şartname düzenlemelerinden, ihale konusu işin süresinin 520 gün olduğu, İhale İlanı’nın “Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 4.3.2’nci maddesinde ve İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde 1 adet asfalt plentinin isteklinin kendi malı olması şartının bulunduğu zeyilname ve düzeltme ilanı ile de anılan makinenin İstanbul İli Anadolu Yakası sınırları içerisinde kurulu, çalışır durumda olması şartının getirildiği, idarece söz konusu asfalt plenti haricinde makina ve ekipmana ilişkin düzenleme yapılmadığı görülmüştür.

 

Yaklaşık maliyet bilgilerine ulaşmak amacıyla 17.05.2016 tarihli ve 1006-9493 sayılı yazı ile idareden yaklaşık maliyete dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler istenilmiş, 27.05.2016 tarihli ve 32059 sayılı yazı ile Kurum kayıtlarına alınan bilgi ve belgeler idare tarafından Kuruma gönderilmiştir.

 

İdarece işlem dosyasının tamamının gönderilmesinden sonra yapılan incelemede ihale konusu işin yaklaşık maliyet tutarının 30.864.414,00 TL olduğu, ihalede doküman satın alanların sayısının 27, toplam teklif sayısının 5 olduğu anlaşılmıştır. İdarenin şikâyet başvurusuna verdiği cevabın başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi kısmında “Teknik Şartname ve birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde, idarenin kendi araçları ile plent altı asfalt malzemesi alacağı görülmektedir” ifadesinin yer aldığı görülmekle birlikte Teknik Şartname’de bu şekilde bir düzenleme yer almadığı tespit edilmiştir ve söz konusu husus idarenin 08.06.2016 tarihli ve 34220 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan yazısında da teyit edilmiştir. Bununla birlikte, “Özel 09 Aşınma tabakası beton asfalt plent altı” iş kaleminde ait birim fiyat analizinden söz konusu plent altı asfalt malzemesinin idare tarafından taşınacağı anlaşılmaktadır.  

 

İdari Şartname’nin 2’nci maddesinin (c) bendinde ihale konusu iş kapsamında ihtiyaç duyulan asfalt miktarının 166.500 ton olduğunun belirtildiği, idare tarafından taşınacak plent altı asfalt miktarının 12.000 ton olduğu ve bahse konu miktarın toplam asfalt miktarının %7,2’sine karşılık geldiği tespit edilmiştir.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 41’inci maddesinde “İşin yapılabilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın sayısına ve niteliğine dokümanda yer verilir. Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.

Ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede, aday veya isteklinin kendi malı olması istenen ve teknik kriterlerine yönelik düzenleme yapılan, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgelerin de başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur.

Adayın veya isteklinin kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya serbest muhasebeci raporu ile tevsik edilir.

Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş tesis, makine, teçhizat ve ekipmanın, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır.

İş ortaklığında, tesis, makine, teçhizat ve ekipman ortakların biri veya birkaçı tarafından sağlanır. Konsorsiyumda, tesis, makine, teçhizat ve ekipman ilişkin belgeler her bir ortağın kendi kısmı göz önünde bulundurularak ortaklardan ayrı ayrı istenir ve değerlendirilir.” hükmü bulunmaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 9’uncu maddesinde ise “9.1. İhale Uygulama Yönetmeliklerinin tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeleri düzenleyen maddelerinde kendi malı olma şartının aranmamasının esas olduğu hükme bağlanmıştır. İdareler tarafından bazı tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için aday veya isteklinin kendi malı olma şartının aranması durumunda; kendi malı olması istenen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın teknik kriter ve özelliklerine ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede yer verilecek, aday veya istekliler de kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanı; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir (YMM) raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) raporu ile tevsik edeceklerdir. Makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma koşulunun aranmaması durumunda ise aday veya isteklilerden başvuru veya teklifleri kapsamında (taahhütname, yapı araçları taahhütnamesi, kira sözleşmesi, vb.) herhangi bir belge sunmaları istenmeyecektir.

9.2. Yapım işi ihalelerinde, ihale konusu işin yürütülmesi için işyerinde bulundurulması öngörülen; tesis, makine, teçhizat ve ekipmana ilişkin bilgilere sözleşme tasarısında yer verilecektir.” açıklaması yer almaktadır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 41’inci maddesi uyarınca idarelerce makine, ekipman veya teçhizatın kendi malı istenilmemesi esas olmakla birlikte işin niteliği ve niceliğinin gerektirdiği hallerde kendi malı makine, ekipman veya teçhizat istenilmesi mümkün görülmektedir. Bu çerçevede ihale konusu işin 2016- 2017 Yılları Muhtelif Sokaklarda toplam 166.500 ton Asfalt Yapım İşi olduğu, idarece söz konusu asfalt plenti haricinde makine ve ekipmana ilişkin düzenleme yapılmadığı ve 520 günlük iş kapsamında sürekli bir biçimde asfalt malzemesine ihtiyaç duyulacağı hususları birlikte dikkate alındığında bu malzemenin tedarikinin güvenli ve arzu edilen şartlarda sağlanması için idarece 1 adet asfalt plentinin isteklinin kendi malı istenilmesinin kabul edilebilir bir yeterlik şartı olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

   Oybirliği ile karar verildi.

 


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap