Özel sektör iş deneyimi toplam sözleşme bedeli içermeyen sözleşmelerde nasıl ispat edilir?

Özet

Mevzuat hükümlerinden anlaşılacağı üzere, toplam sözleşme bedeli içermeyen sözleşmelerde, sözleşme ekinde yer alan fatura tutarlarının toplam sözleşme tutarı olarak kabul edilebilmesi için sözleşmede birim fiyatın yer alması ve süresi belirli bir sözleşme olması gerekmektedir. İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan sözleşmede birim fiyatın bulunduğu ve süresinin belirli olduğu görülmüş olup, sözleşme süresi içinde gerçekleştirilen işin tutarını gösteren 25.01.2016 tarihli faturadaki toplam tutarın (280.241,00 TL) toplam sözleşme tutarı olarak kabul edilmesi gerektiği sonucuna varıldığından, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiası yerinde görülmemiştir.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Toplantı No

: 2016/024

Gündem No

: 5

Karar Tarihi

: 13.04.2016

Karar No

: 2016/UH.III-1028

 

Şikayetçi: 

Öz…ce Turizm Seyahat Pazarlama Tic. Ltd. Şti. 

İhaleyi Yapan Daire: 

M…diBelediye Başkanlığı (Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü) 

Başvuru Tarih ve Sayısı: 

22.03.2016 / 18087 

Başvuruya Konu İhale: 

2016/22942 İhale Kayıt Numaralı "Bursa-Çanakkale Gezisi Tarihe Yolculuk Projesi Hizmet Alımı" İhalesi 

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: 

Karar: 

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:     

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Öz…ce Turizm Seyahat Pazarlama Tic. Ltd. Şti.,

Tevfik Bey Mah. Ptt Sok. No:6 K/2-3-4 Sefaköy İSTANBUL

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

M…diBelediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü,

Sırakapılar Mah. 1581 Sok. No: 4 20100 DENİZLİ

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2016/22942İhale Kayıt Numaralı “Bursa-Çanakkale Gezisi Tarihe Yolculuk Projesi Hizmet Alımı” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

            M…diBelediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 29.02.2016 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Bursa-Çanakkale Gezisi Tarihe Yolculuk Projesi Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Öz…ce Turizm Seyahat Pazarlama Tic. Ltd. Şti.nin 15.03.2016 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 18.03.2016 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 22.03.2016 tarih ve 18087 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.03.2016 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2016/737 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İhale üzerinde bırakılan istekli olarak belirlenen A…lar Turizm Seyahat Acentesi/Hüseyin Altuğ tarafından iş deneyiminin tevsiki amacıyla sunulan sözleşme konusu işin personel çalıştırılmadan gerçekleştirilemeyeceği, dolayısıyla personellere ait SGK belgelerinin sunulması gerektiği, söz konusu sözleşmede sözleşme bedelinin bulunmadığı, sözleşme eki fatura suretlerinin üzerinde noter, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir,  serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylarının bulunmadığı, sözleşmeyi işveren sıfatıyla imzalayan kişinin yetkili olup olmadığının bilgi eksikliği kapsamında incelenmesi gerektiği,

 

            2) A…lar Turizm Seyahat Acentesi/Hüseyin Altuğ tarafından sunulan bilanço ve eşdeğer belgelerin mevzuatta aranan kriterleri karşılayıp karşılamadığının incelenmesi gerektiği,

 

            3) A…lar Turizm Seyahat Acentesi/Hüseyin Altuğ tarafından İdari Şartname’nin 7.1.h maddesi gereğince sunulan sözleşmenin geçerli olmadığı, geçerli olabilmesi için sözleşmeyi imzalayan kişinin imza atmaya yetkili olduğunu gösterir imza beyannamesi ve vekaletname ile sözleşmeye konu araçların kiraya veren firma adına kayıtlı olduğunu gösterir ruhsat, SMMM onaylı demirbaş listesinin de sunulması gerektiği, öte yandan Teknik Şartname’nin 5’inci maddesinde istendiği şekilde 2010 model üstü 46 yolcu kapasiteli 4 adet aracının bulunup bulunmadığının incelenmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

            1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler ve bu belgelerde aranacak kriterler” başlıklı 47’nci maddesinde “(1) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemez. Bu durumda, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

            (a) Yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç bu madde kapsamında yer alan işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler, iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz.

            …

            (c) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlara gerçekleştirilen işlere ilişkin iş deneyim tutarının tespitinde, diğer belgelerin de bu tutarı doğrulaması şartıyla işin sözleşmesinde yazılı bedeli aşmamak üzere fiilen yapılan iş tutarı dikkate alınır. Sözleşmede iş artışına ilişkin hüküm bulunması durumunda, ayrıca sözleşme tutarının % 10’unu aşmamak üzere tamamlanan iş tutarı da dikkate alınır.

            (ç) Sözleşmenin, iş eksilişi yapılarak sona erdirilmesi durumunda, tarafların işin bu şekilde tamamlandığı hususunda anlaştığını gösterir belgenin iş deneyimini gösteren diğer belgelerle birlikte sunulması zorunludur.

            (d) İş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirilmesinde ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabulü gerçekleştirilen işlerde, iş deneyimini gösteren belge tutarı tam olarak dikkate alınır. Kabulü, ihale ve son başvuru tarihi ile ilk ilan veya davet tarihi arasında yapılmış olan işler de bu kapsamda değerlendirilir. Sözleşmede kabul tarihine ilişkin bir düzenleme bulunmuyor ise, iş deneyimini gösteren belgeler kapsamında sunulan faturalardan en son düzenlenen faturanın tarihi kabul tarihi olarak dikkate alınır.

            (e) Birim fiyat üzerinden bağıtlanan ve toplam sözleşme tutarı bulunmayan süresi belirli bir sözleşmeye dayalı olarak ve sözleşme süresi içinde gerçekleştirilen işin tutarını gösteren faturalardaki tutarların toplamı, toplam sözleşme tutarı olarak kabul edilir.

            (f) İş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirilmesinde varsa fiyat farkları ile KDV hariç olarak belirlenen tutarlar dikkate alınır…” hükümleri yer almaktadır.

 

            İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 25'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Kamu veya Özel Sektörde tek sözleşmeye bağlı olan olarak gerçekleştirilmiş her türlü gezi/organizasyon işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.”düzenlemeleri yer almıştır.

 

            İhale üzerinde bırakılan istekli olarak belirlenen A…lar Turizm Seyahat Acentesi/Hüseyin Altuğ tarafından iş deneyiminin tevsiki amacıyla Hudeybiye Turz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile imzalanan 02.01.2016 tarihli sözleşmenin sunulduğu, sözleşmede “1- Bu sözleşme Umre yapma yetki belgesine hak etmiş olan IATA Acentesi Hudeybiye Turizm Seyahat Acentesi adına temsilen Hüseyin Altuğ’a Ocak ayı içerisinde planlanan Umre programını gerçekleştirme üzere yetki verilmiştir.

            …

            3- İş bu program 10 Ocak 2016-24 Ocak 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

            4- İkinci taraf birinci tarafın belirlemiş olduğu tur bedeli olan yarım pansiyon konaklamalı kişi başı 1225 Dolar satış yapıp organizasyonu tamamlayacaktır. (ulaşım, konaklama, rehberlik hizmetleri dahil)…” ibarelerinin bulunduğu, sözleşme ekinde 25.01.2016 tarihinde düzenlenen fatura ile Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenen sigortalı hizmet listesinin yer aldığı, faturada miktarın 76 kişi, birim fiyatın 1225 Dolar, tutarın 93.100 Dolar olarak belirtildiği, döviz kuru 3,01 TL alınarak toplam tutarın 280.241,00 TL olarak gösterildiği tespit edilmiştir.

 

            Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden anlaşılacağı üzere, toplam sözleşme bedeli içermeyen sözleşmelerde, sözleşme ekinde yer alan fatura tutarlarının toplam sözleşme tutarı olarak kabul edilebilmesi için sözleşmede birim fiyatın yer alması ve süresi belirli bir sözleşme olması gerekmektedir. İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan sözleşmede birim fiyatın bulunduğu ve süresinin belirli olduğu görülmüş olup, sözleşme süresi içinde gerçekleştirilen işin tutarını gösteren 25.01.2016 tarihli faturadaki toplam tutarın (280.241,00 TL) toplam sözleşme tutarı olarak kabul edilmesi gerektiği sonucuna varıldığından, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiası yerinde görülmemiştir.  

 

            Öte yandan sözleşme ekinde sunulan fatura üzerinde “Bu suretin ibraz edilen aslının aynı olduğunu, bir suretinin ibraz edene imza ettirilerek saklandığını, suretinin kendisine verildiğini onaylarım” ibaresi ile noter onayının bulunduğu, ayrıca sözleşme ekinde Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenen sigortalı hizmet listesinin de sunulduğu, sunulan belgelerde kamu ihale mevzuatına aykırılık bulunmadığı görüldüğünden, başvuru sahibinin bu yöndeki iddialarının da yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Bilanço veya eşdeğer belgeler” başlıklı 35’inci maddesinde “(1) Bilançonun veya eşdeğer belgelerin istenildiği ihalelerde ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Yayınlanması zorunlu olan yıl sonu bilançosunun veya gerekli bölümlerinin,

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgelerin,

her ikisinin de idarece istenilmesi zorunludur.

(2) Bilanço veya eşdeğer belgeler kapsamında;

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

(3) Adayın veya isteklinin ikinci fıkra uyarınca sunduğu belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

(4) Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(5) İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

            (6) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin bilançoları için bu hesap dönemi esas alınır.

            (7) Bilanço veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur…” hükümleri yer almaktadır.

 

            İhale üzerinde bırakılan istekli A…lar Turizm Seyahat Acentesi/Hüseyin Altuğ tarafından teklif dosyası kapsamında 2014 yılına ilişkin olarak düzenlenen “Bilanço Bilgileri Tablosu”nun sunulduğu, belgenin SMMM tarafından tabloda yer alan bilgilerin belge düzenlenen kişinin bilançosu incelenerek hazırlandığı beyanı ile birlikte imzalanarak kaşelendiği görülmüştür.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ekindeki “Bilanço Bilgileri Tablosu” başlıklı “KİK025.1/H” numaralı standart formla anılan isteklinin sunduğu SMMM onaylı belge karşılaştırıldığında, bahsi geçen belgenin “şekil olarak” söz konusu standart forma uygun olduğu, ayrıca cari oran, öz kaynak oranı ve kısa vadeli banka borçları/özkaynak oranı değerlerinin de kamu ihale mevzuatında aranan kriterleri karşıladığı görüldüğünden, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

            İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

h)

– Yüklenici firma kendi otobüslerini kullanacak ise araç ruhsatlarının aslı yada noter tasdikli suretlerini, eğer yüklenici firma araçları kiralayacak ise kira sözleşmesinin aslı yada noter tasdikli suretlerini teklif dosyasının içerisinde sunacaktır.

– Ulaştırma Bakanlığı’ndan alınmış D2 veya B2 belgesinin aslı yada noter tasdikli suretini sunacaklardır. İstekliler taşımacılığı kiralayacakları otobüs ile yaptıracak ise iki firma arasında yapılan taşımacılık sözleşmesi ve kendi D2 veya B2 belgesi yok ise taşımacılığı yapacak olan firmanın D2 veya B2 belgesini teklif dosyasının içerisinde sunulacaktır.” düzenlemesi,

 

            Teknik Şartname’nin “Genel hususlar” başlıklı 4’üncü maddesinde “… 5- Otobüsler en az 2010 model ve üstü olacaktır. Otobüsler kırk altı (46) yolcu koltuk kapasiteli, TV ve klimalı olacaktır.” düzenlemesi yer almıştır.

           

            A…lar Turizm Seyahat Acentesi/Hüseyin Altuğ tarafından teklif dosyası kapsamında ihale dokümanında istenen araçlara ilişkin olarak Sarıgöl Turizm Taşımacılık Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile imzalanan araç kiralama sözleşmesinin sunulduğu, sözleşmede tarafların taahhütlerine ve 4 (dört) adet 2010 model ve üstü 46 koltuklu otobüsün Denizli-Afyon-Bursa-Çanakkale-Denizli güzergahında kiralanması şartlarını kapsadığı hususunun belirtildiği görülmüştür.

 

            İdari Şartname’de sözleşmeyi imzalayan kişinin imza atmaya yetkili olduğunu gösterir imza beyannamesi, vekâletname, sözleşmeye konu araçların kiraya veren firma adına kayıtlı olduğunu gösterir ruhsat, SMMM onaylı demirbaş listesinin sunulması gerektiği yönünde bir düzenleme bulunmadığı görüldüğünden, bu belgeler üzerinden yeterlik değerlendirmesinin yapılamayacağı, dolayısıyla söz konusu belgelerin sunulmasına gerek olmadığı anlaşılmıştır.

 

            Netice itibariyle anılan istekli tarafından ihale dokümanında istenen araçlara ilişkin araç kiralama sözleşmesinin sunulmasının yeterli olduğu anlaşılmış olup, sunulan sözleşmede de sözleşme konusu 4 adet aracın Teknik Şartname’nin 4’üncü maddesinin 5 numaralı alt bendinde belirtildiği şekilde 2010 model kırk altı (46) koltuk kapasiteli olduğu belirtildiğinden, başvuru sahibinin iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesinin ikinci fıkrası yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

 

            Sınır değerin üzerinde üçüncü sırada geçerli teklif sunan Mersan Turizm Seyahat Acentalığı San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan araç taşımacılık sözleşmesi ile ekinde taşıt belgesinin sunulduğu, sözleşmeye konu araçların detaylarının belirtildiği taşıt belgesinde sadece 2 adet aracın kırk altı (46) üstü koltuk kapasiteli olduğu, diğer araçların ise Teknik Şartname’nin 4’üncü maddesinin 5 numaralı alt bendinde istenen kırk altı (46) yolcu koltuk kapasiteli olma şartını sağlamadığı görülmüştür. Bu durumda söz konusu sözleşmenin ihale dokümanına uygun olmadığı ve anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmış olmakla birlikte, başvuru sahibinin iddiaları çerçevesinde yapılan inceleme sonucunda ihale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin teklifinin uygun olduğu tespit edildiğinden, Mersan Turizm Seyahat Acenteliği San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yönünde düzeltici işlem tesis edilmesine gerek bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

   Oybirliği ile karar verildi.

 


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap