ihale-soru-cevap-logo.png

" tutanağı " ile Etiketlenmiş İçerikler


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Saymanlık Adı : Kütahya Gediz Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü Yılı : 2009 Tutanak No : 39892 Tutanak Tarihi : 06.01.2015 Dosyada mevcut belgeler okunup incelendikten sonra gereği görüşüldü:   516 sayılı İlamın 1. maddesi ile,…. San. ve Tic. Ltd. Şti. yükleniminde yapılan “Salur Mahallesi Kültür Salonu Yapım İşi” zamanında bitirilmediği halde, sözleşmesinde öngörülen gecikme cezasının [&helli << Devamını Oku>> [1107]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yönetmeliğin 56’ncı maddesinde iş ortaklıklarının her bir ortağı için ayrı bir satır açılması zorunluluğu bulunmadığı, hatta bu durumun karışıklığa dahi yol açabileceği, kaldı ki “Belge-7” adlı sütunda belirtilen kalite ve standarda ilişkin belgelerin söz konusu ihaleye ait İdari Şartname’nin 7.5.3’üncü alt bendinde yer alan “İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.” düzenlemesi ve yine aynı ihalede “Belge-12” adlı sütunda belirtilen makine, tesis, ekipmana i << Devamını Oku>> [558]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Her ne kadar başvuru sahibi tarafından iddia konusu faturanın hem aslının hem fotokopisinin idareye sunulduğu ve bu duruma ilişkin idarece kontrol tutanağı düzenlendiği iddia edilmekteyse de zarf açma ve belge kontrol tutanağında iş bitirme belgesine ilişkin sütun bulunduğu ve idarece söz konusu sütunun mevzuat gereği var veya yok şeklinde doldurulması gerektiği ve idarenin de anılan sütuna var yazdığı, ancak belgenin uygunluğunun söz konusu tutanak üzerinden tespit edilmesinin mümkün olmadığı, << Devamını Oku>> [1909]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdari Şartnamenin 47.17’nci maddesinde düzenlenen yeterlik şartı gereği isteklilerin teklif ettikleri araç bilgilerine birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yer vermeleri zorunlu olduğu anlaşıldığından, araç bilgilerine ilişkin sunulan belge veya birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde harici yazı ile sunulan bilgilerin değerlendirmeye alınmasının mümkün olmadığı değerlendirildiğinden, zarf açma ve belge kontrol tutanağına ilişkin söz konusu aykırılığın tekliflerin değerlendirilmesinde esasa e << Devamını Oku>> [757]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2011/UH.I-3249 Sayılı Kararında: Kamu İhale Genel Tebliğinin 79 uncu maddesindeki düzenleme uyarınca isteklinin kendisi tarafından sadece hizmetin üretiminde kullanılan mala ilişkin (Ek-O.7) “maliyet/satış tutarı tespit tutanağı”nın kullanılmasının mümkün olduğu, sunulan hizmete ilişkin EK O-7 maliyet satış tutarı tespit tutanağı ile açıklama yapmasının mümkün olmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin, ihale üzerinde bı << Devamını Oku>> [398]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İlk oturumda oluşturulan “Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı”nda “İnternet Servis Sağlayıcı Lisansı”na ilişkin bölümünde “Var” ifadesine yer verilmesinin söz konusu belgenin uygun belge olduğu anlamına gelmediği, ihale komisyonunca söz konusu belgenin yeterlik kriterini sağlayıp sağlamadığı değerlendirmesinin sonraki aşamada yapılacağı anlaşıldığından başvuru sahibinin bu husustaki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır. << Devamını Oku>> [264]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2010/UH.III-3131 Sayılı Kararında: Kamu İhale Genel Tebliğinde yapılan değişiklikler uyarınca, hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin açıklanmasında, isteklilerin teklif fiyatlarını stoklarda bulunan mallara/malzemelere dayandırması ve bu çerçevede stok tespit tutanağı sunmaları mümkün değildir. İstekli tarafından sunulan ve standardı Tebliğ ekinde yer alan Ek-O.8 numaralı “Stok Tespit Tutanağı” formu ise ancak << Devamını Oku>> [383]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kalite ve standart ile makine, tesis ve ekipmana ilişkin istenen her belge için ayrı sütun açılması gerekirken tek bir sütun olarak düzenlendiği ancak eksik belge sunanların ilgili sütunlarda belirtilebileceği, bu nedenle kalite ve standarda ilişkin istenen belgelere yönelik 7 numaralı sütunun ve makine, tesis ve ekipmana ilişkin 12 numaralı sütunun tek bir sütun olarak düzenlenmesinin mevzuata aykırı olduğu görülmekle birlikte bu durumun esasa etkili bir sonuç doğurmadığı anlaşılmıştır. << Devamını Oku>> [610]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba, Anahtar teslim götürü bedel bir işte iş artışına gidilip iş artışı yapıldı. tenzilatla anlaşma tutanağı imzalandı. İnşaat ilerlerken elektrik dağıtım şirketi bağlantı noktasını değiştirdi ikinci bir anlaşma tutanağı imzalanabilir mi? Tenzilat oranı ilk anlaşma tutanağından farklı olabilir mi? Teşekkürler << Devamını Oku>> [570]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hocam; 22/d ile mal alımı yapıldığında; MHBY göre muayene kabul tutanağı yapılması gerekir mi? yoksa sadece taşınır işlem fişi yeterli midir? iyi çalışmlar… << Devamını Oku>> [700]