…Yapım İşi ne ait 4 ve 5 nolu hakedişlerin, geçici kabul tutanağı ile belirlenmiş olan geçici kabul itibar tarihinden sonra düzenlenmiş olması, söz konusu işin zamanında bitirilemediği yönünde kesin bir kanıt olmadığı hk. (Temyiz Kurulu Kararı)

Özet

Saymanlık Adı : Kütahya Gediz Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü Yılı : 2009 Tutanak No : 39892 Tutanak Tarihi : 06.01.2015 Dosyada mevcut belgeler okunup incelendikten sonra gereği görüşüldü:   516 sayılı İlamın 1. maddesi ile,…. San. ve Tic. Ltd. Şti. yükleniminde yapılan “Salur Mahallesi Kültür Salonu Yapım İşi” zamanında bitirilmediği halde, sözleşmesinde öngörülen gecikme cezasının […]


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Saymanlık Adı : Kütahya Gediz Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü

Yılı : 2009

Tutanak No : 39892

Tutanak Tarihi : 06.01.2015

Dosyada mevcut belgeler okunup incelendikten sonra gereği görüşüldü:

 

516 sayılı İlamın 1. maddesi ile,…. San. ve Tic. Ltd. Şti. yükleniminde yapılan “Salur Mahallesi Kültür Salonu Yapım İşi” zamanında bitirilmediği halde, sözleşmesinde öngörülen gecikme cezasının uygulanmaması nedeniyle 13.395,00-TL’ye tazmin hükmü verilmiştir.

 

Dilekçi dilekçesinde özetle, Salur Mahallesi Kültür Salonu İnşaatı ile ilgili tüm imalatların 22.07.2008 ile 18.11.2008 tarihleri arasında tamamlandığını; bununla ilgili, ekte SGK Kütahya İl Müdürlüğü’nden alınan 27.01.2010 tarih ve 1444237 sayılı yazının ve bu işle ilgili 18.11.2008 tarihli onaylı geçici kabul tutanağının sunulduğunu;

 

İş zamanında tamamlamasına rağmen yüklenici tarafından hakediş-faturalarının gecikmeli olarak sunulması nedeniyle, 06.01.2009 tarihinde 4 nolu hakediş ve 12.03.2009 tarihinde de 5 nolu hakedişin düzenlenerek onaylandığını belirterek tazmin hükmünün kaldırılmasını talep etmiştir.

 

Başsavcılık karşılama yazısında, “Kütahya Gediz Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü 2009 yılı hesabının 7. Dairece yargılanması sonucu çıkarılan 05.07.2011 tarih ve 516 sayılı ilamın 1. maddesi ile ilgili tazmin hükmünün kaldırılması için……… tarafından verilen temyiz dilekçesi incelenmiş olup, ileri sürülen nedenler yerinde görülmüştür. Çünkü, Temyiz edenler tarafından belge ibraz edilmektedir. İbraz edilen belgelerin incelenmesi temyize konu teşkil etmez. Belgelerin yargılamanın iadesini gerektirir nitelikte olup olmadığı hususunda işlem yapılmak üzere dosyanın Dairesine gönderilmesine karar verilmesi mütalaa olunur.” denilmiştir.

 

Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Geçici Kabul” başlıklı 41. maddesinde, taahhüt edilen iş, sözleşme ve eklerinde yer alan hükümlere uygun olarak tamamlandığında yüklenicinin idareye geçici kabulün yapılması için yazılı olarak başvuruda bulunacağı; geçici kabul tarihi olarak esas alınacak tarihin, işin geçici kabule elverişli bir halde tamamlandığı tarih olduğu ve bunun geçici kabul komisyonu tarafından tespit edilerek tutanağa geçirileceği; yüklenici tarafından tamamlanması ve düzeltilmesi gereken eksik ve kusurlardan, teknik bakımdan tamamlandıktan sonra bir deneme süresi geçirmesi gerekenler varsa, bu kusur ve eksikliklerin giderilmesi tarihinden başlayarak kesin kabule kadar geçmesi gereken süreyi de kabul heyetinin belirleyerek tutanağa yazacağı, hüküm altına alınmıştır.

 

Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği’nin “Geçici Kabul İtibar Tarihi” başlıklı 8. maddesinde aynen;

 

“Yüklenicinin, taahhüdündeki işi sözleşmesinde veya idare tarafından verilen en son süre uzatım kararında öngörülen iş bitim tarihinde tamamladığı yapı denetim görevlisi tarafından yapılan ön incelemede tespit edilmiş olması şartı ile, kabul komisyonunun iş yerine geç gitmesi ve kabul işlemini geç yapması halinde, kabul tutanağında itibar tarihi olarak işin fiilen bitmiş olduğu tarih gösterilir ve bu tarih, işin geçici kabul tarihi kabul edilir.

 

“Geçici Kabul Tutanağının Onayı” başlıklı 9. maddesinde;

 

“Geçici kabul tutanağı yetkili makam tarafından onaylandıktan sonra geçerli olur ve geçici kabul yapılmış sayılır.” denilmektedir.

 

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri doğrultusunda “Salur Mahallesi Kültür Salonu Yapım İşi” ile ilgili olarak yüklenici idareye geçici kabulün yapılması için 18.11.2009 tarihinde yazılı olarak başvuruda bulunduğu; düzenlenen yapım işleri geçici kabul teklif belgesinin ardından, yapım işleri geçici kabul tutanağının hazırlanmış olduğu ve tutanakta işin bitirildiği ve geçici kabul itibar tarihinin 18.11.2008 olarak belirtildiği görülmüştür.

 

Bu durumda, “Mahallesi Kültür Salonu Yapım İşi”ne ait 4 ve 5 nolu hakedişlerin, geçici kabul tutanağı ile belirlenmiş olan geçici kabul itibar tarihinden sonra düzenlenmiş olması, söz konusu işin zamanında bitirilemediği yönünde kesin bir kanıt değildir.

 

Bu itibarla, dilekçi talebinin kabul edilerek 516 sayılı İlam’ın 1. maddesi ile verilen tazmin hükmünün KALDIRILMASINA(Üyeler……, hakediş raporları üzerinde yapılan incelemede, 24.08.2010 tarihli 3 nolu hakedişte sözleşme fiyatları ile yapılan işin tutarı (KDV hariç) 140.999,98-TL iken, 06.01.2009 tarihli 4 nolu hakedişte 187.999,98-TL ve 12.03.2009 tarihli 5 nolu hakedişte 246.829,66-TL olduğu görülmüştür. Sözleşme bedeli 235.000,00-TL olan işin, 3 nolu hakediş tarihi olan 24.08.2008 itibariyle yaklaşık % 60 oranında tamamlandığı ortada iken, 18.11.2008 tarihli geçici kabul tutanağını kabul etmek mümkün görülmemektedir. Bu nedenle, 5 no’lu hakediş tarihi olan 12.03.2009 da tamamlandığı anlaşılan anılan yapım işi için toplam 114 günlük gecikme cezası uygulanması gerekmektedir. Bu nedenle, tazmin hükmünün Tasdiki gerekir, şeklindeki ayrışık görüşlerine karşı) Oyçokluğu ile,

 

06.01.2015 tarihinde karar verildi.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap