ihale-soru-cevap-logo.png

" Tutarının " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Başvuru sahibinin teklifinin ekinde sunduğu iş deneyim belgesinde yer alan, gerek sözleşme bedelinin gerekse belge tutarının hatalı bir şekilde hesaplandığı anlaşılmakla birlikte, söz konusu hatanın iş deneyim belgesini düzenleyen idareden kaynaklandığı ve başvuru sahibi isteklinin teklifinin ekinde sunduğu iş deneyim belgesinde yer alması gereken tutarın ihale dokümanında istenilen iş deneyim tutarını sağladığı hususları bir arada değerlendirildiğinde, başvuru sahibinin teklifinin idarece değer << Devamını Oku>> [1084]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde belirtildiği şekilde nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösterdiği, aynı veya benzer inşaat tekniği gerektirdiği, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikleri taşıdığı sonucuna varıldığından, davacı şirketin iş deneyim belgesine konu işin tutarının hepsinin kabul edilmesi gerektiği ve bu tutarlar dikkate alındığında asgari iş deneyi << Devamını Oku>> [944]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2009/UM.I-76 Sayılı Kararında: İlgili Kanun ve yönetmelik hükümlerinde Muhasebe Müdürlüğünden alınmış olan makbuzun yeterli olacağı belirtilmiş olup makbuz üzerinde idarenin ve ihalenin adının yazılmasının zorunlu olduğuna ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan geçici teminatın teklif bedelinin %3 ünü karşıladığı, muhasebe müdürlüğ&u << Devamını Oku>> [687]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun  2009/UH.III-2727 Sayılı Kararında: Başvuru sahibinin sunmuş olduğu geçici teminat mektubuna ilişkin, düzenleyen bankadan teyit alınması, teyit sonucunda geçici teminat mektubunun usulüne uygun olduğu ve teklif bedelinin % 3’ünü karşıladığının doğrulanması halinde başvuru sahibinden, teklifi aşırı düşük bulunan diğer isteklilere yapılan sorgulama usulüyle açıklama istenilmesi gerekmektedir. << Devamını Oku>> [413]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Tebliğinin yukarıda yer verilen açıklamalarına uygun olarak SMMM tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan tarih ve (...) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ya da “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan tarih ve (...) sayılı satış tutarı tespit tutanağınd << Devamını Oku>> [1380]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İsteklinin Teklif mektubu incelendiğinde teklif tutarının rakamla “2.102.070.000 TL” yazıyla ise “ikimilyonyüzikibinyetmiştürklirası” yazıldığı, bu haliyle teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olmadığı anlaşıldığından söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği hk. << Devamını Oku>> [735]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

16 isteklinin katıldığı ihalede tek geçerli teklif kaldığı belirlenmiş olup söz konusu isteklinin teklif tutarının yaklaşık maliyete yakın olduğu da dikkate alındığında ihalenin iptal edilmesi uygun olacağı hk. << Devamını Oku>> [533]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdare tarafından hazırlanan yaklaşık maliyet hesap cetveli incelendiğinde, Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü’nün 03.06.2011 tarihli ve 01/7014 sayılı Emir’i gereği, öğrenci taşıma uygulaması kapsamındaki öğrencilere verilecek öğle yemeği bedelinin KDV hariç 3,56 TL olduğu, 1133 öğrenciye 180 gün öğle yemeği verileceği, toplam yaklaşık maliyetin 726.026,40 TL, toplam ödeneğin 784.108,51 TL, başvuru sahibinin teklif tutarının ise 723.987,00 TL olduğu tespit edilmiştir. İncelemeye k << Devamını Oku>> [1845]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhaleye katılım ve yeterlik kriteri olarak 4734 sayılı Kanun’da belirtilen kriterlerden özellikle ekonomik ve mali yeterlik kriterlerinin fiyat dışı unsur olarak gösterilemeyeceği, zira bir ihalede, ihaleye teklif veren bir isteklinin ihale konusu işi yerine getirip getiremeyeceğini belirlemek amacıyla istenilen yeterlik kriterlerini sağlayan bir isteklinin ihale konusu işi yerine getirebileceği kabul edildiğinden, aynı kriterlere fiyat dışı unsur bağlamında başvurmanın hem Kanun’un 40’ıncı madd << Devamını Oku>> [694]