İşçilik girdisinin analiz tutarının %3’üne eşit ve altında olduğunda aşırı düşük açıklaması istenir mi?

Özet

Açıklama istenecek analiz girdisi olarak belirlenen 17.002/K-P poz numaralı iş kaleminin analizinde yer alan “17.002/K Pozunda geçen KGM/08.021/K., KGM/10.005/K, 10.100.1013, 10.100.1045, 19.100.1001, 10.100.1062, 19.100.1028, 10.100.1062 Pozlarına ait karşılığı olarak Şablon, Çalışma Sehpası, Malzeme İndirme Düzeni karşılığı hesaplanmıştır” girdisinin işçilik ve makine gibi girdileri barındırdığı ve şablon, çalışma sehpası, malzeme indirme düzeni karşılığı için hesaplanan tutarın ilgili analiz girdilerinin miktarlarına dağıtılmadığı, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.2.2’nci maddesi uyarınca işçilik girdisinin analiz tutarının %3’üne eşit ve altında olsa dahi açıklama istenilmeyecek analiz girdisi olarak belirlenemeyeceği, bu şekilde yapılan bir sorgulama sonucunda aşırı düşük teklif açıklamalarına ilişkin sağlıklı bir değerlendirme yapılabilmesinin imkân dâhilinde olmadığı anlaşılmıştır.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Toplantı No : 2021/046
Gündem No : 38
Karar Tarihi : 11.11.2021
Karar No : 2021/UY.I-2033
BAŞVURU SAHİBİ:
Z…e Ada İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş. – P…r Yapı Müh. İnş. Har. Topr. Dan. Müş. Taah. Tic. A.Ş. İş Ortaklığı,

İHALEYİ YAPAN İDARE:
Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:
2021/114862 İhale Kayıt Numaralı “(Akhisar-Sındırgı) Ayr – Gördes Yolu Km:0+000-54+400 Arası Toprak Tesviye, Sanat Yapıları ve Üstyapı İkmal İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:
Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından 08.04.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “(Akhisar-Sındırgı) Ayr – Gördes Yolu Km:0+000-54+400 Arası Toprak Tesviye, Sanat Yapıları ve Üstyapı İkmal İşi” ihalesine ilişkin olarak Zirve Ada İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş. – Protar Yapı Müh. İnş. Har. Topr. Dan. Müş. Taah. Tic. A.Ş. İş Ortaklığının 06.10.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 15.10.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 25.10.2021 tarih ve 49971 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1760 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:
Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) 17.002/K-P pozunda geçen KGM/08.021/K, KGM/10.005/K, 10.100.1013, 10.100.1045, 19.100.1001, 19.100.1028, 10.100.1062 pozlarına ait karşılığı olarak Şablon, çalışma sehpası, malzeme indirme düzeni karşılığının hesaplandığı ve söz konusu girdinin açıklama istenmeyen bir katsayı olduğu, “Şablon, çalışma sehpası ve malzeme indirme düzeni karşılığı” katsayısının analiz girdilerinin ayrıca birer gideri olmadığı, söz konusu katsayının 17.002/K-P pozunda geçen KGM/08.021/K, KGM/10.005/K, 10.100.1013, 10.100.1045, 19.100.1001, 19.100.1028, 10.100.1062 girdilerinin toplamı alınmak suretiyle analiz fiyatına yansıtılan bir gider olduğu, bu nedenle “Şablon, çalışma sehpası ve malzeme indirme düzeni karşılığı” katsayısı olarak belirlenen giderlerin analiz girdilerinin miktarlarına yansıtılması gerektiği, düzeltilmiş analizlerin birden fazla istekliyi ilgilendirdiği, dolayısıyla düzeltilmiş analize göre yeniden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi gerektiği, bunun yanında Feza Taah. A.Ş. – Uluova İnş. ve Mak. San. Ltd. Şti. İş Ortaklığının aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde; tüm iş kalemlerindeki nakliye mesafelerinin yaklaşık maliyete esas mesafelerden daha düşük hesaplandığı, 2200/P ve 2202/P pozunun analizinde yer alan ariyet ocağından getirilecek veya depoya gidecek kazının taşınmasına ait mesafenin, geçerli herhangi bir bilgi ve belge sunulmadan düşürüldüğü, idarenin analizindeki formüle uyulmadığı, formül hesaplamasının hatalı yapıldığı, mesafelere ilişkin sunulan Google Earth çıktısının fotokopi niteliğinde olduğu, fotokopi olan belgeler ile aşırı düşük teklif açıklaması yapılamayacağı, ocak sahasından gelecek malzemeler yönünden ise, ocaktan çıkacak malzemenin karayolu yapımına uygun olduğuna dair Karayolları Teknik Şartnamesine uygun malzeme çıktığının ve rezervinin yeterli olduğunun kanıtlanması ve laboratuvar sonuçlarının da açıklama kapsamında sunulması gerektiği, sadece ocak sahasının olmasının yeterli olmadığı, ocaktan çıkacak malzemenin de yol yapımına uygun malzeme olması gerektiği, taşıma momenti ile nakliye ortalama mesafesi alınmış ise de ocak sahalarının yerinin belgelerin sunuluş şekline uygun olarak kanıtlanmadığı,

2) Feza Taah. A.Ş. – Uluova İnş. ve Mak. San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, İstcon İnş. Yat. San. ve Tic. A.Ş., Tamyapı Oto. İnş. Taah. Maden. San. ve Tic. A.Ş., Avos Grup İnş. Taah. Tur. San. ve Tic. A.Ş. ve Şimşek Grup Müş. İnş. Petr. ve Maden. San. Tic. A.Ş. tarafından sunulan bilanço bilgileri tablosundaki oranların hatalı hesaplandığı, son beyanname yerine düzeltilmiş beyannamelere göre düzenlendiği, kısa vadeli banka borçlarının tüm mali borçlar dikkate alınarak hesaplanması gerektiği, yeterlik bilgileri tablosunda bilanço bilgilerinin beyan edilmediği, ayrıca iş hacmine ilişkin kriterlerin toplam tekliflerini karşılamadığı,

3) Feza Taah. A.Ş. – Uluova İnş. ve Mak. San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, İstcon İnş. Yat. San. ve Tic. A.Ş., Tamyapı Oto. İnş. Taah. Maden. San. ve Tic. A.Ş., Avos Grup İnş. Taah. Tur. San. ve Tic. A.Ş. ve Şimşek Grup Müş. İnş. Petr. ve Maden. San. Tic. A.Ş. tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen iş deneyim belgelerinin benzer iş tanımına uygun olmadığı ve asgari iş deneyim tutarını sağlamadığı iddialarına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1. Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.
İhale komisyonu;
a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,
b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,
gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.
Kurum, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama kriterleri belirlemeye, ihalenin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine, ayrıca yaklaşık maliyeti 8 inci maddede öngörülen eşik değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkilidir. İhale komisyonu bu maddenin uygulanmasında Kurum tarafından yapılan düzenlemeleri esas alır.” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Aşırı düşük teklif sorgulaması öngörülen ihalelerde yaklaşık maliyetin hesaplanması sırasında yapılacak işlemler” başlıklı 38’inci maddesinde “38.1. İdare, yaklaşık maliyetin hesaplanması sırasında her bir iş kalemi/grubunun yaklaşık maliyete oranını tespit edecektir. Yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemleri/grupları tutarlarının büyükten küçüğe sıralandığı ve oranların kümülatif toplamının da gösterildiği “sıralı iş kalemleri/grupları listesi” ile iş kalemleri/gruplarına ait ayrıntılı analizler ve analiz girdilerinin tutarları itibarıyla küçükten büyüğe sıralanmış halini gösteren “sıralı analiz girdileri tablosu” hazırlanarak yaklaşık maliyet hesap cetveli kapsamında ihale onay belgesine eklenecektir. Sıralı iş kalemleri/grupları listesi oluşturulurken, iş kalemleri/grupları tutarlarının yaklaşık maliyete oranları, en yakın dört ondalık basamaklı sayıya getirilecek biçimde yuvarlanacak ve bu oranların toplamının, yuvarlama nedeni ile 1 den farklı olması dikkate alınmayacaktır.” açıklaması,

Anılan Tebliğ’in “Sınır değer tespiti ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 45’inci maddesinde “…45.1.2. Sınır değerin altındaki teklif sahiplerinden yaklaşık maliyetin % 80’lik bölümünü oluşturan iş kalemleri/gruplarına ilişkin ayrıntılar yazılı olarak istenir. Bu çerçevede; istenen açıklamanın niteliği dikkate alınarak, isteklilere beş (5) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilir. Yazıda ayrıca, ihale konusu işe özgü alanlara (malzeme ocağı vb.) ilişkin olan ve açıklama istenecek girdi niteliğinde bulunan nakliyelere dair yaklaşık maliyet hesabında esas alınan mesafeler belirtilir.
45.1.2.1. İhale komisyonunca, (38.1) maddesi kapsamında idarece hazırlanan “sıralı iş kalemleri/grupları listesi” kullanılarak yaklaşık maliyetin % 80’lik kısmına giren iş kalemleri/grupları belirlenir.
Sıralı listeye göre, tutarlarının yaklaşık maliyete oranlarının kümülatif toplamı % 80 oranına kadar olan iş kalemleri/grupları ile kümülatif toplama eklendiğinde % 80 oranının aşılmasına neden olan iş kalemi/grubu, sorgulamaya tabi tutulacak olan iş kalemleri/grupları olarak belirlenecektir. Bunların dışında kalan iş kalemleri/grupları için sorgulama yapılmayacaktır.
45.1.2.2. İhale komisyonu tarafından, açıklama istenilmesi gereken iş kalemleri/gruplarına ait idarece (38.1) maddesine göre oluşturulan “sıralı analiz girdileri listesi” kullanılarak tutarı kar ve genel gider hariç analiz toplamının % 3’üne eşit ve bu tutarın altında olan analiz girdileri tespit edilecektir.
Yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemi/grubu analizlerindeki analiz girdilerinden, tutarı kar ve genel gider hariç analiz toplamının %3’üneeşit ve altında olanlar için isteklilerden açıklama yapılması istenilmeyecektir.

Tutarı, kar ve genel gider hariç analiz toplamının % 3’üne eşit veya altında olması nedeniyle sorgulamaya tabi tutulmayacak analiz girdilerinin tutarlarının kümülatif toplamının kar ve genel gider hariç analiz toplamının %15’ini aşması durumunda; en küçük tutardan itibaren kümülatif toplamda % 15’lik tutarın aşılmasına neden olan analiz girdisi belirlenecek, tutarı bu girdinin tutarından daha az olan girdiler için açıklama istenilmeyecektir.
Aynı girdinin yaklaşık maliyeti oluşturan birden fazla iş kalemi/grubunun analizinde yer alması halinde bu girdinin oranı her analiz için ayrı ayrı değerlendirilerek analiz toplamının % 3’ünün altında kalıp kalmadığına göre işlem yapılır. Herhangi bir analizdeki oranı %3’ün üstünde olan analiz girdisi için açıklama istenilecektir.
Analizlerdeki işçilik girdisi, tutarları analiz toplamının % 3’üne eşit veya altında olsa dahi, açıklama istenilmeyecek girdiler arasında yer alamaz.
45.1.2.3. İhale komisyonu teklifleri aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden (45.1.2.1) maddesinde belirlediği iş kalemleri/grupları için isteyeceği açıklama ile ilgili yazıda, (45.1.2.2) maddesine göre açıklama istenilmeyecek olan analiz girdilerini de belirtecektir.
İstekliler, teklifi kapsamında yer alan iş kalemleri/grupları için hazırlayacakları analizlerde (45.1.2.2) maddesine göre açıklama istenilmeyecek olan analiz girdileri de dahil analizlerini oluşturan tüm girdileri göstereceklerdir.

45.1.3. İsteklilerden teklifleri kapsamında analiz ve hesap cetveli sunmaları istenmeyecektir. Analizler ve hesap cetveli, Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklif fiyatı aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerin tekliflerinin önemli bileşenleri ile ilgili ayrıntıların belirlenmesi amacıyla, sadece aşırı düşük teklif sahibi isteklilerden istenecektir. Bu çerçevede; teklif fiyatının aşırı düşük olduğu tespit edilen istekliler tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenlerine ilişkin olarak yapacakları açıklama kapsamında;
a) Anahtar teslimi götürü bedel işlerde, toplam teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatların gösterildiği hesap cetveli ile açıklama istenen iş kalemleri ve/veya iş gruplarının birim fiyatlarına ilişkin ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri,
b) Teklif birim fiyatlı işlerde; açıklama istenen iş kalemlerinin birim fiyatlarına ilişkin olarak ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri
sunacaklardır. Sorgulamaya konu edilmeyen iş kalemleri/grupları için analiz sunulması istenmeyecektir.
Anahtar teslimi götürü bedel teklif alınan ihalelerde istekli tarafından sunulacak hesap cetvelinde, sorgulamaya tabi tutulmayan iş kalemlerinin ve/veya iş gruplarının her biri için miktar ve birim fiyatların ayrı ayrı gösterilmesi zorunlu olmayıp, sorgulanmayan iş kalemlerinin tamamı için teklif edilen toplam bedelin gösterilmesi yeterlidir.
45.1.4. İdare tarafından ihale dokümanı kapsamında;
a) Teklif birim fiyatlı işlerde; her bir iş kaleminin yapım şartlarına, tarif ve içeriğine göre analizde yer almasını istediği “malzeme, işçilik, makine ve diğerleri (varsa; nakliyeler, inşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, zamlar vb.)” sadece girdi cinslerinin belirlendiği, analiz girdileri ile miktarlarının ve tutarlarının belirtilmediği,
b) Anahtar teslimi götürü bedel işlerde; iş kalemleri ve/veya iş gruplarının yapım şartlarına bağlı kalınarak, her iş kalemi/iş grubunun içeriğine göre analizde yer almasını istediği “malzeme, işçilik, makine ve diğerleri (varsa; nakliyeler, inşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, zamlar vb.)” sadece girdi cinslerinin belirlendiği, analiz girdileri ile miktarlarının ve tutarlarının belirtilmediği,
(Ek-Y.2)’de yer alan örneğe uygun analiz formatının isteklilere verilmesi, isteklilerin de tekliflerinin aşırı düşük olarak tespit edilerek kendilerinden açıklama istenmesi durumunda, yapacakları açıklamada sunacakları analizlerin verilen bu formata uygun olması gerekmektedir.
İdare tarafından bütün iş kalemleri/iş grupları için tek bir analiz formatı düzenlenebileceği gibi, iş kalemleri/iş gruplarının yapım şartlarına göre birden fazla analiz formatı da düzenlenebilir. Ancak bu durumda, idare ihale dokümanında hangi analiz formatının hangi iş kalemleri/iş grupları için kullanılacağını belirtmek zorundadır.
Kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış birim fiyatlar ile uyumlu olmayan iş kalemleri (özel iş kalemleri) ile idarelerce tasarlanan ve birden fazla iş kalemini ihtiva eden iş kalemleri (paçal iş kalemi) için bu iş kalemlerinde bulunan analiz girdileri ve miktarlarının gösterildiği analiz formatlarının, ihale dokümanı kapsamında veya aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazı ekinde verilmesi gerekmektedir. Ancak idarece niteliği gereği analiz formatı hazırlanamayan iş kalemlerine ilişkin isteklilerin açıklamaları kapsamında analiz sunmalarına gerek olmayıp, anılan iş kalemlerine ilişkin açıklamalar 45.1.13 maddesi uyarınca yapılabilir….” açıklamaları yer almaktadır.

Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından 08.04.2021 tarihinde yapılan “(Akhisar-Sındırgı) Ayr – Gördes Yolu Km:0+000-54+400 Arası Toprak Tesviye, Sanat Yapıları ve Üstyapı İkmal İşi”ne ilişkin ihaleye 86 isteklinin katıldığı, 29.09.2021 onay tarihli ihale komisyonu kararında Neoray İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından yeterlik bilgileri tablosuna geçici teminata yönelik bilgi girişinde bulunulmaması ve EKAP üzerinden e-gtm bilgisine ulaşılamaması, Cetaş Maden. İnş. San. ve Tic. A Ş. tarafından yeterlik bilgileri tablosunda iş hacmine ilişkin beyan edilen bilgilerin İdari Şartname’nin 7.4.3’üncü maddesinde düzenlenen kriterleri sağlamaması, Tekyol Taah. İnş. San. ve Tic. A.Ş. – Mavitepe İnş. A.Ş. İş Ortaklığının pilot ortağı ve Irmakyol İnş. Asf. Taah. Tic. Ltd. Şti. tarafından yeterlik bilgileri tablosunda iş hacmine ilişkin beyan edilen bilgilerin İdari Şartname’nin 7.4.3’üncü maddesinde düzenlenen kriterleri sağlamaması ve İdari Şartname’nin 7.5’inci maddesinde yer alan düzenlemelere aykırı iş deneyim belgesinin beyan edilmesi, GDH Emlak Tur. Tic. Ltd. Şti. tarafından yeterlik bilgileri tablosunda iş hacmine ilişkin beyan edilen bilgilerin İdari Şartname’nin 7.4.3’üncü maddesinde düzenlenen kriterleri sağlamaması ve İdari Şartname’nin 7.5’inci ve 7.6’ncı maddelerinde yer alan düzenlemelere aykırı iş deneyim belgesinin beyan edilmesi, 1923 İnş. A.Ş. tarafından yeterlik bilgileri tablosunda iş hacmine ilişkin beyan edilen bilgilerin İdari Şartname’nin 7.4.3’üncü maddesinde düzenlenen kriterleri sağlamaması ve yeterlik bilgileri tablosunda iş deneyim belgesine yönelik bilgi girişinde bulunulmaması sebebiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, idarece sınır değerin 205.535.408,65 TL olarak hesaplandığı ve sınır değerin altında teklif sunan 36 istekliden aşırı düşük teklif açıklamaları ile birlikte yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettikleri bilgi ve belgelerden EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanmayan belgeleri sunmalarının talep edildiği, söz konusu isteklilerden 29’unun aşırı düşük teklif açıklamasında bulunmadığı, bunun yanında Adabağ Yapı San. A.Ş. ve Ahmet Aydeniz İnş. Gıda Tur. Tic. A.Ş. tarafından aşırı düşük teklif açıklamasında bulunulmamakla beraber yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgileri doğrulayan belgeleri sunmamaları sebebiyle haklarında ayrıca Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 60/A maddesinin 10’uncu fıkrasında yer alan hükme göre işlem tesis edildiği, aşırı düşük teklif açıklamasında bulunan Nil Yapı Malz. ve İnş. Tic. A.Ş. – BTS Taah. İnş. Altyapı San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı, Burakcan İnş. ve Tic. Ltd. Şti. – Hüsamettin Peker İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, Danış Yapı Maden. San. ve Tic. A.Ş. ve Makimsan Asf. Taah. İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata aykırı olması sebebiyle tekliflerinin reddedildiği, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak Feza Taah. A.Ş. – Uluova İnş. ve Mak. San. Ltd. Şti. İş Ortaklığının, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak ise İstcon İnş. Yat. San. ve Tic. A.Ş.nin belirlendiği görülmüştür.

İncelenen ihalede isteklilere gönderilen aşırı düşük teklif sorgulama yazısı ekinde açıklama istenen 8 adet iş kalemine ilişkin düzenlenen analiz formatının yer aldığı, bu analizlerde açıklama istenen ve istenmeyen analiz girdilerinin belirtildiği tespit edilmiştir.

Açıklanması istenen iş kalemleri arasında yer alan 17.002/K-P poz numaralı iş kalemine ilişkin düzenlenen analizde yer alan “17.002/K Pozunda geçen KGM/08.021/K., KGM/10.005/K, 10.100.1013, 10.100.1045, 19.100.1001, 10.100.1062, 19.100.1028, 10.100.1062 Pozlarına ait karşılığı olarak Şablon, Çalışma Sehpası, Malzeme İndirme Düzeni karşılığı hesaplanmıştır” girdisinin açıklama istenmeyecek girdi olarak belirlendiği, analizde girdinin ölçü birimi ve miktarına yer verilmediği görülmüştür.

Aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun olmadığına yönelik başvurularda idarece gerçekleştirilen aşırı düşük teklif sorgulama işlemlerinin mevzuata uygun olup olmadığı hususu öncelikli olarak incelenmekte ve idarenin gerçekleştirdiği işlemlerde aykırılık tespiti halinde istekliler tarafından sunulan açıklamalar bakımından iddia konusu diğer hususlar hakkında herhangi bir değerlendirme yapılmamaktadır. Zira Kamu İhale Genel Tebliği’nin ilgili maddelerine aykırı olarak gerçekleştirilen işlemler üzerinden isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi ihale sürecinin hatalı olarak devam etmesine neden olacaktır. Kaldı ki, mevzuata aykırı olacak şekilde aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi yapılan açıklamaların mevzuata uygunluğu bakımından doğru bir değerlendirme yapılmasına engel olmaktadır.

Yukarıda yer verilen Kamu İhale Genel Tebliği açıklamalarından aşırı düşük teklif sorgulaması öngörülen ihalelerde yaklaşık maliyetin hesaplanması sırasında her bir iş kalemi/grubunun yaklaşık maliyete oranının tespit edilmesi gerektiği, yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemleri/grupları tutarlarının büyükten küçüğe sıralandığı ve oranlarının kümülatif toplamının da gösterildiği “sıralı iş kalemleri/grupları listesi” ile iş kalemleri/gruplarına ait ayrıntılı analizler ve analiz girdilerinin tutarları itibarıyla küçükten büyüğe sıralanmış halini gösteren “sıralı analiz girdileri tablosu”nun hazırlanarak yaklaşık maliyet hesap cetveli kapsamında ihale onay belgesine eklenmesi gerektiği, ihale komisyonunca, “sıralı iş kalemleri/grupları listesi”ne göre, tutarlarının yaklaşık maliyete oranlarının kümülatif toplamı %80 oranına kadar olan iş kalemleri/grupları ile kümülatif toplama eklendiğinde %80 oranının aşılmasına neden olan iş kalemi/grubunun sorgulamaya tabi tutulacak olan iş kalemleri/grupları olarak belirlenmesi gerektiği ve bunların dışında kalan iş kalemleri/grupları için ise sorgulama yapılmaması gerektiği,

Ayrıca, “sıralı analiz girdileri listesi” kullanılarak tutarı kâr ve genel gider hariç analiz toplamının %3’üne eşit ve bu tutarın altında olan analiz girdilerinin tespit edilmesi, yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemi/grubu analizlerindeki analiz girdilerinden, tutarı kâr ve genel gider hariç analiz toplamının %3’üne eşit ve altında olanlar için (işçilik girdileri hariç) isteklilerden açıklama yapılmasının istenilmemesi gerektiği, ayrıca tutarı, kâr ve genel gider hariç analiz toplamının %3’üne eşit veya altında olması nedeniyle sorgulamaya tabi tutulmayacak analiz girdilerinin tutarlarının kümülatif toplamının kâr ve genel gider hariç analiz toplamının %15’ini aşması durumunda; en küçük tutardan itibaren kümülatif toplamda %15’lik tutarın aşılmasına neden olan analiz girdisinin belirlenmesi, tutarı bu girdinin tutarından daha az olan girdiler için açıklama istenilmemesi, herhangi bir analizdeki oranı %3’ün üstünde olan analiz girdisi için açıklama istenilmesi,

Diğer yandan, kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış birim fiyatlar ile uyumlu olmayan iş kalemleri (özel iş kalemleri) ile idarelerce tasarlanmış ve birden fazla iş kalemini ihtiva eden iş kalemleri (paçal iş kalemi) için, bu iş kalemlerinde bulunan analiz girdileri ve miktarlarının gösterildiği analiz formatlarının, ihale dokümanı kapsamında istekli olabileceklere verilmesi gerektiği,

İsteklilerce teklifleri kapsamında yer alan iş kalemleri/grupları için hazırlanacak analizlerde ise, açıklama istenilmeyecek olan analiz girdileri de dâhil analizlerini oluşturan tüm girdilerin gösterileceği, isteklilerin tekliflerinin aşırı düşük teklif olarak tespit edilerek kendilerinden açıklama istenilmesi durumunda yapacakları açıklamada sunacakları analizlerin idarece verilen analiz formatlarına uygun olması gerektiği, aksi takdirde ihale dokümanı kapsamındaki analiz formatına, birim fiyat tariflerine, idarece tanımlanan yapım şartlarına veya Teknik Şartname’ye uygun olmayan açıklamaları sunan isteklilerin tekliflerinin reddedileceği hususları anlaşılmaktadır.

Yapılan incelemede, açıklama istenecek analiz girdisi olarak belirlenen 17.002/K-P poz numaralı iş kaleminin analizinde yer alan “17.002/K Pozunda geçen KGM/08.021/K., KGM/10.005/K, 10.100.1013, 10.100.1045, 19.100.1001, 10.100.1062, 19.100.1028, 10.100.1062 Pozlarına ait karşılığı olarak Şablon, Çalışma Sehpası, Malzeme İndirme Düzeni karşılığı hesaplanmıştır” girdisinin işçilik ve makine gibi girdileri barındırdığı ve şablon, çalışma sehpası, malzeme indirme düzeni karşılığı için hesaplanan tutarın ilgili analiz girdilerinin miktarlarına dağıtılmadığı, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.2.2’nci maddesi uyarınca işçilik girdisinin analiz tutarının %3’üne eşit ve altında olsa dahi açıklama istenilmeyecek analiz girdisi olarak belirlenemeyeceği, bu şekilde yapılan bir sorgulama sonucunda aşırı düşük teklif açıklamalarına ilişkin sağlıklı bir değerlendirme yapılabilmesinin imkân dâhilinde olmadığı anlaşılmıştır.

Bu çerçevede,

a) “Sıralı iş kalemleri/grupları listesi” kullanılarak, tutarlarının yaklaşık maliyete oranlarının kümülatif toplamı % 80 oranına kadar olan iş kalemleri/grupları ile kümülatif toplama eklendiğinde % 80 oranının aşılmasına neden olan iş kalemi/grubunun, sorgulamaya tabi tutulacak olan iş kalemleri/grupları olarak belirlenmesi,

b) Açıklama istenilecek paçal/özel iş kalemlerine ait birim fiyat analizlerinin temel girdilere (işçilik, mazot, diğer malzeme girdileri, makine amortismanı vb. makine girdileri) kadar ayrıştırılarak yapılması, (Bir başka ifadeyle açıklanması istenilmeyen analiz girdilerinin iş kalemi üzerinden belirlenmeyip, temel girdilere kadar ayrıştırıldıktan sonra belirlenmesi)

c) Paçal/özel iş kalemlerine ait analizlerde aynı poz numarasına sahip girdilerin miktar ve tutarlarının toplanması,

d) Yukarıdaki işlemlerden sonra Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.2.2’nci maddesine göre açıklama istenilmeyecek analiz girdilerinin belirlenmesi,

e) Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.2.2’nci maddesine göre aynı girdinin birden fazla paçal iş kalemi analizinde yer alması halinde, bu girdinin oranı her analiz için ayrı ayrı değerlendirilerek, herhangi bir analizdeki oranı %3’ün üstünde olan analiz girdisi için açıklama istenilmesi (Örneğin mazot girdisi birden fazla paçal iş kalemi analizinde yer alması durumunda, eğer bu paçal iş kalemleri analizlerinden en az birinde mazot girdisinin oranı söz konusu analiz toplamının %3’ünün üstünde olması halinde açıklama istenilmesi),

f) Açıklama istenilecek paçal/özel iş kalemlerinin tümüne ilişkin olarak tek bir açıklama istenilmeyecek analiz girdileri listesinin hazırlanması,

Hazırlanan açıklama istenilmeyecek analiz girdileri listesi ile birlikte temel girdilerin cins ve miktarlarının gösterildiği, açıklama istenilecek paçal/özel iş kalemlerine ait analiz formatlarının sınır değer altında teklif veren isteklilere gönderilerek yeniden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

2. Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Bilanço veya eşdeğer belgeler” başlıklı 35’inci maddesinde “(1) Bilançonun veya eşdeğer belgelerin istenildiği ihalelerde ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;
a) Yayınlanması zorunlu olan yıl sonu bilançosunun veya gerekli bölümlerinin,
b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgelerin,
her ikisinin de idarece istenilmesi zorunludur.
(2) Bilanço veya eşdeğer belgeler kapsamında;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi,
sunar.
(3) Adayın veya isteklinin ikinci fıkra uyarınca sunduğu belgelerde;
a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),
b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,
ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.
(4) Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
(5) İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(7) Bilanço veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur.

(9) Aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve üçüncü fıkrada belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 36’ncı maddesinde “(1) İş hacmini gösteren belgeler, aday veya isteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgedir.
(2) Yaklaşık maliyeti eşik değerin üç katına kadar olan ve iş hacmini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen her iki belgenin idarece istenilmesi zorunludur. Bu durumda aday veya isteklinin üçüncü fıkradaki yeterlik kriterini sağladığını göstermek üzere ihaleden önceki yıla ait bu iki belgeden birini sunması yeterlidir. Yaklaşık maliyeti eşik değerin üç katına eşit ve bu değerin üzerinde olan ihalelerde ise yalnızca birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen belgenin sunulması gerektiğine yönelik düzenleme yapılabilir. Bu durumda aday veya isteklinin idarece istenilen ilgili belgeyi sunması gereklidir.
(3) Birinci fıkrada sayılan belgelerin istenildiği durumlarda;
a) Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde; isteklinin, toplam cirosunun, teklif ettiği bedelin % 25’inden, yapım işleri cirosunun ise teklif ettiği bedelin % 15’inden az olmaması,
b) Belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihalelerin ön yeterlik aşaması ile Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerin yeterlik aşamasında; aday veya isteklinin toplam cirosunun, yaklaşık maliyetin % 25’i ile % 35’i aralığında idarece belirlenen tutardan, yapım işleri cirosunun ise yaklaşık maliyetin % 15’i ile % 25’i aralığında idarece belirlenen tutardan az olmaması,
gerekir. İdarece yalnızca birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen belgenin istenildiği ihaleler hariç olmak üzere, yeterlik kriteri olarak bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan aday veya istekli yeterli kabul edilir.
(4) Üçüncü fıkradaki kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(5) İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır…
(6) Yapım işleri cirosunu tevsik etmek üzere; yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belge sunulur.
(7) Toplam ciro; gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından, satıştan iadeler, satış iskontoları ve diğer indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle ulaşılan net satışlar tutarıdır.
(8) Yapım işleri ciro tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmından veya bitirilen yapım işlerinden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.

(10) Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.
(11) İş ortaklığı olarak ihaleye katılan aday ve isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.

(13) Aday veya isteklinin, ortak girişimin ortağı olarak taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirdiği yapım işlerinin parasal tutarı, iş ortaklığındaki hissesi oranında, konsorsiyumda ise taahhüt edilen iş kısmı üzerinden hesaplanır
(14) Aday veya isteklinin iş hacmi tutarının değerlendirilmesinde, kendi iş hacmi tutarı ile birlikte ortak olduğu ortak girişime/girişimlere ait iş hacmi tutarı da hissesi oranında dikkate alınarak toplanmak suretiyle toplam iş hacmi tutarı belirlenir. Bu durumda aday veya isteklinin iş hacmi tutarı kullanılan ortak girişimdeki/girişimlerdeki hisse oranını gösteren belgelerin de teklif kapsamında sunulması gerekmektedir.” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “İş hacmine ilişkin belge tutarlarının güncellemesi” başlıklı 37’nci maddesinde “(1) İş hacmine ilişkin belge tutarları aşağıdaki şekilde güncellenir:
a) Yıllık toplam ciro, gelirin elde edildiği yılın Haziran ayına ait endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir.
b) Yapım işleri ciro tutarı, fatura tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir.” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Bilanço ve eşdeğer belgeler ile iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 10’uncu maddesinde “10.1. Bilanço ve eşdeğer belgelerin istenildiği ihalelerde, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yayımlanması zorunlu yıl sonu bilançosunun veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin yoksa bunlara eşdeğer belgelerin sunulması gereklidir.

10.1.1. Aday veya isteklilerin ilgili mevzuatı gereğince bilançolarını yayımlatmaları zorunlu ise başvuru veya tekliflerinde bilançolarını veya bilançonun ilgili uygulama yönetmeliğinin “Bilanço veya eşdeğer belgeler” başlıklı maddesinde düzenlenen yeterlik kriterlerinin sağlandığını gösteren bölümlerini sunmaları zorunludur.
10.1.2. İlgili mevzuatı gereğince bilançolarını yayımlatma zorunluluğu bulunmayan aday ve istekliler, eşdeğer belge kapsamında; bilançolarını veya bilançonun yukarıda belirtilen bölümlerini sunabilecekleri gibi, bunların yerine bilançoda aranan kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi de sunabileceklerdir. Bu belgeler dışında, bilançoda aranan kriterlerin sağlandığını göstermek üzere sunulan hiçbir belge, eşdeğer belge olarak kabul edilmeyecektir.
10.1.3. Aday veya isteklilerce sunulan Bilanço Bilgileri Tablosu’nun, ilgili uygulama yönetmeliğinin ekinde yer alan “Bilanço Bilgileri Tablosu Standard Formu” na uygun olarak ve anılan formda yapılan açıklamalar dikkate alınmak suretiyle düzenlenmesi gerekmektedir. Bu Tablonun, ihalenin ilk ilan veya davet tarihinden önce de düzenlenmesi mümkündür.
10.2. İş hacmini göstermek üzere aday veya isteklilerin başvuru veya teklifleri ile birlikte toplam ciroyu gösteren gelir tablosunu ya da ihale konusu iş ile ilgili ciroyu gösteren standart forma uygun belgeyi sunması zorunludur. Bu çerçevede, idarece yalnızca yapım işleri cirosunu gösteren belgenin istendiği yapım işi ihaleleri hariç olmak üzere, iş ortaklığı olarak ihaleye katılan aday veya isteklinin her bir ortağının iş ortaklığındaki hissesi oranında iş hacmine ilişkin kriteri sağladığını göstermek üzere bu iki belgeden herhangi birini sunması mümkündür…” açıklaması,

İdari Şartname’nin “Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.4’üncü maddesinde “7.4.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK024.1/Y)
sunmaları gerekmektedir.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),
b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,
ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.
7.4.3. İş hacmini gösteren belgeler
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin toplam cirosunun teklif ettiği bedelin % 25’inden, yapım işleri cirosunun ise teklif ettiği bedelin % 15’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Yapım işleri cirosunu tevsik etmek üzere; yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belge sunulur.
Yapım işleri ciro tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmından veya bitirilen yapım işlerinden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.
Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.
İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.

İsteklinin iş hacmi tutarının değerlendirilmesinde, kendi iş hacmi tutarı ile birlikte ortak olduğu ortak girişime/girişimlere ait iş hacmi tutarı da hissesi oranında dikkate alınarak toplanmak suretiyle toplam iş hacmi tutarı belirlenir. Bu durumda isteklinin iş hacmi tutarı kullanılan ortak girişimdeki/girişimlerdeki hisse oranını gösteren belgelerin de teklif kapsamında sunulması gerekmektedir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

İhale üzerinde bırakılan Feza Taah. A.Ş. – Uluova İnş. ve Mak. San. Ltd. Şti. İş Ortaklığının pilot ortağı Feza Taah. A.Ş. tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun “Bilanço Bilgileri” bölümünün “Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)” kısmında cari oranın “1,85451867079226” olarak, “Öz Kaynak Oranı (Öz Kaynaklar/Toplam Aktif)” kısmında öz kaynak oranının “0,348242118817548” olarak, “Kısa Vadeli Banka Borçlarının Öz Kaynaklara Oranı” kısmında kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının “0,0252410946461493” olarak, “Yeterlik Değerlendirmesinde Esas Alınan Yıllar” kısmında ise esas alınan yılın “2019” olarak beyan edildiği,

Yeterlik bilgileri tablosunun “İş Hacmi Bilgileri” bölümünün “Yeterlik Değerlendirmesinde Esas Alınması İstenen Yıllar ve Bu Yıllara Ait Toplam Ciro/Fatura Tutarı” kısmında “2019-123.*********** TRY” beyanına yer verildiği görülmüştür.

İdarenin 25.06.2021 tarihli ve “Aşırı Düşük Teklif Sorgulama ve Beyan Edilen Belgelerin Sunulması” konulu yazısına istinaden pilot ortak tarafından SMMM onaylı KİK024.1/Y Bilanço Bilgileri Tablosu standart formu ve SMMM onaylı 31.12.2019 tarihli ayrıntılı bilanço ile ayrıntılı gelir tablosunun sunulduğu, söz konusu belgelerde şirketin 2019 yılı dönen varlıklarının 557.******** TL, kısa vadeli borçlarının 387.******** TL, öz kaynaklarının 61.******** TL, toplam aktifinin 600.******** TL, kısa vadeli banka borçlarının 1.561.***** TL, yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetlerinin 423.******** ve yıllara yaygın inşaat ve onarım hakediş gelirlerinin 315.******** TL olarak belirtildiği, cari oranın 1,85, öz kaynak oranının 0,34, kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının ise 0,02 olarak hesaplandığı, sunulan ayrıntılı gelir tablosunda ise şirketin 2019 yılı net satışlarının 123.******** TL olduğu görülmüştür.

Feza Taah. A.Ş. – Uluova İnş. ve Mak. San. Ltd. Şti. İş Ortaklığının özel ortağı Uluova İnş. ve Mak. San. Ltd. Şti. tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun “Bilanço Bilgileri” bölümünün “Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)” kısmında cari oranın “1,44769216266038” olarak, “Öz Kaynak Oranı (Öz Kaynaklar/Toplam Aktif)” kısmında öz kaynak oranının “0,823887886488209” olarak, “Kısa Vadeli Banka Borçlarının Öz Kaynaklara Oranı” kısmında kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının “0,0491001042278288” olarak, “Yeterlik Değerlendirmesinde Esas Alınan Yıllar” kısmında ise esas alınan yılın “2019” olarak beyan edildiği,

Yeterlik bilgileri tablosunun “İş Hacmi Bilgileri” bölümünün “Yeterlik Değerlendirmesinde Esas Alınması İstenen Yıllar ve Bu Yıllara Ait Toplam Ciro/Fatura Tutarı” kısmında “2019-214.******** TRY” beyanına yer verildiği görülmüştür.

EKAP üzerinden yapılan sorgulamada anılan ortağın 2019 yılı dönen varlıklarının 399.******** TL, kısa vadeli borçlarının 333.******** TL, öz kaynaklarının 154.******** TL, toplam aktifinin 487.******** TL, kısa vadeli banka borçlarının 7.563.***** TL, yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetlerinin 300.******** TL ve yıllara yaygın inşaat ve onarım hakediş gelirlerinin 265.******** TL olduğu görülmüştür.

İstcon İnş. Yat. San. ve Tic. A.Ş. tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun “Bilanço Bilgileri” bölümünün “Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)” kısmında cari oranın “1,7251225715137” olarak, “Öz Kaynak Oranı (Öz Kaynaklar/Toplam Aktif)” kısmında öz kaynak oranının “0,420641324367623” olarak, “Kısa Vadeli Banka Borçlarının Öz Kaynaklara Oranı” kısmında kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının “0” olarak, “Yeterlik Değerlendirmesinde Esas Alınan Yıllar” kısmında ise esas alınan yılın “2019” olarak beyan edildiği,

Yeterlik bilgileri tablosunun “İş Hacmi Bilgileri” bölümünün “Yeterlik Değerlendirmesinde Esas Alınması İstenen Yıllar ve Bu Yıllara Ait Toplam Ciro/Fatura Tutarı” kısmında “2017-183.******** TRY”, “2018-55.******** TRY” ve “2019-0,00 TRY” beyanına yer verildiği görülmüştür.

EKAP üzerinden yapılan sorgulamada anılan isteklinin 2019 yılı dönen varlıklarının 5.334.***** TL, kısa vadeli borçlarının 3.092.***** TL, öz kaynaklarının 2.245.***** TL, toplam aktifinin 5.337.***** TL, kısa vadeli banka borçlarının 0,00 TL olduğu görülmüştür.

Tamyapı Oto. İnş. Taah. Maden. San. ve Tic. A.Ş. tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun “Bilanço Bilgileri” bölümünün “Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)” kısmında cari oranın “3,45831038946268” olarak, “Öz Kaynak Oranı (Öz Kaynaklar/Toplam Aktif)” kısmında öz kaynak oranının “0,343493094747309” olarak, “Kısa Vadeli Banka Borçlarının Öz Kaynaklara Oranı” kısmında kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının “0” olarak, “Yeterlik Değerlendirmesinde Esas Alınan Yıllar” kısmında ise esas alınan yılın “2019” olarak beyan edildiği,

Yeterlik bilgileri tablosunun “İş Hacmi Bilgileri” bölümünün “Yeterlik Değerlendirmesinde Esas Alınması İstenen Yıllar ve Bu Yıllara Ait Toplam Ciro/Fatura Tutarı” kısmında “2016 yılına ait Ciro tutarı-616.******** TL”, “2017 yılına ait Ciro tutarı-0,00 TL”, “2018 yılına ait Ciro tutarı-0,00 TL” ve “2019 yılına ait Ciro tutarı-0,00 TL” beyanına yer verildiği görülmüştür.

EKAP üzerinden yapılan sorgulamada anılan isteklinin 2019 yılı dönen varlıklarının 3.356.***** TL, kısa vadeli borçlarının 970.***** TL, öz kaynaklarının 1.568.***** TL, toplam aktifinin 4.567.***** TL, kısa vadeli banka borçlarının 0,00 TL olduğu görülmüştür.

Bahse konu Tamyapı Oto. İnş. Taah. Maden. San. ve Tic. A.Ş.nin iş hacmi bilgilerinin EKAP üzerinden sorgulanması sonucunda, 2016 yılına ait net satışlar tutarının 50.******* TL olduğu görülmüş olmakla birlikte yeterlik bilgileri tablosunun diğer belgeler bölümünde “SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK MALİ ANALİZ TASDİK RAPORU, Firmanın Gelir Tablolarını/Cirosunu tevsik etmek amacıyla sunulmuştur. (Tamyapı Otom. İnş. Taah. Mad. San. ve Tic. A.Ş. 25.12.2017 tarih ve 9480 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde de görüleceği üzere; ARYA MADEN METAL SANAYİ ULUSLARARASI İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’ni (Vergi Kimlik No: 086********) kolaylaştırılmış birleşme usulü ile devir almıştır. ARYA MADEN METAL SANAYİ ULUSLARARASI İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin bu tarihten itibaren hukuki varlığı sonlandırılmıştır. Bu birleşmeden dolayı devralınan (Arya) şirketin ciro tutarının devralan şirketin (Tamyapı) ciro tutarı ile birlikte değerlendirilmesi gerektiğinden SMMM tarafından hazırlanmış olan iki şirketin birleştirilmiş ciro özeti tablosu sunulmuştur.)” beyanına yer verildiği tespit edilmiştir.

Avos Grup İnş. Taah. Tur. San. ve Tic. A.Ş. tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun “Bilanço Bilgileri” bölümünün “Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)” kısmında cari oranın “1,60555186164516” olarak, “Öz Kaynak Oranı (Öz Kaynaklar/Toplam Aktif)” kısmında öz kaynak oranının “0,302326620793845” olarak, “Kısa Vadeli Banka Borçlarının Öz Kaynaklara Oranı” kısmında kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının “0” olarak, “Yeterlik Değerlendirmesinde Esas Alınan Yıllar” kısmında ise esas alınan yılın “2019” olarak beyan edildiği,

Yeterlik bilgileri tablosunun “İş Hacmi Bilgileri” bölümünün “Yeterlik Değerlendirmesinde Esas Alınması İstenen Yıllar ve Bu Yıllara Ait Toplam Ciro/Fatura Tutarı” kısmında “2020-104.******** TRY” ve “2019-41.******** TRY” beyanına yer verildiği görülmüştür. İdarece 18.06.2021 tarihinde anılan istekliden 2020 yılına ilişkin iş hacmi bilgilerine ilişkin belgelerin sunulmasının talep edildiği, söz konusu istekli tarafından 21.06.2021 tarihinde yapım işleri fatura bilgileri listesi ile faturaların idareye sunulduğu anlaşılmıştır.

EKAP üzerinden yapılan sorgulamada anılan isteklinin 2019 yılı dönen varlıklarının 90.******** TL, kısa vadeli borçlarının 71.******** TL, öz kaynaklarının 14.******** TL, toplam aktifinin 126.******** TL, kısa vadeli banka borçlarının 0,00 TL, yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetlerinin 78.******** TL ve yıllara yaygın inşaat ve onarım hakediş gelirlerinin 63.******** TL olduğu görülmüştür.

Şimşek Grup Müş. İnş. Petr. ve Maden. San. Tic. A.Ş. tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun “Bilanço Bilgileri” bölümünün “Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)” kısmında cari oranın “2,06985512589043” olarak, “Öz Kaynak Oranı (Öz Kaynaklar/Toplam Aktif)” kısmında öz kaynak oranının “0,537376865583328” olarak, “Kısa Vadeli Banka Borçlarının Öz Kaynaklara Oranı” kısmında kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının “0,00071528064771054” olarak, “Yeterlik Değerlendirmesinde Esas Alınan Yıllar” kısmında ise esas alınan yılın “2020” olarak beyan edildiği,

Yeterlik bilgileri tablosunun “İş Hacmi Bilgileri” bölümünün “Yeterlik Değerlendirmesinde Esas Alınması İstenen Yıllar ve Bu Yıllara Ait Toplam Ciro/Fatura Tutarı” kısmında “2019-220.******** TRY” ve “2020-50.******** TRY” beyanına yer verildiği görülmüştür.

EKAP üzerinden yapılan sorgulamada anılan isteklinin 2020 yılı dönen varlıklarının 54.******** TL, kısa vadeli borçlarının 17.******** TL, öz kaynaklarının 28.******** TL, toplam aktifinin 90.******** TL, kısa vadeli banka borçlarının 20.***** TL, yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetlerinin 37.******** TL ve yıllara yaygın inşaat ve onarım hakediş gelirlerinin 9.557.*****TL olduğu görülmüştür.

İtirazen şikâyete konu ihalede isteklilerce bilanço ve iş hacmine ilişkin olarak yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgilerin, EKAP üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilen bilgiler olduğu, bu kapsamda Feza Taah. A.Ş. – Uluova İnş. ve Mak. San. Ltd. Şti. İş Ortaklığının pilot ortağı Feza Taah. A.Ş. tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen ve 25.06.2021 tarihli yazıya istinaden sunulan bilanço bilgileri tablosunda yer alan bilgilerin EKAP üzerinden sorgulanması sonucunda söz konusu bilanço bilgileri ile EKAP üzerinden ulaşılan bilanço değerlerinin birbiriyle uyumlu olduğu, anılan pilot ortağın idarece istenen bilanço oranlarını sağladığı ve sunulan belgelerde düzeltilmiş beyannamelere göre hesaplama yapıldığını gösterir herhangi bir bilginin bulunmadığı anlaşılmıştır.

Pilot ortağın iş hacmi bilgilerinin EKAP üzerinden sorgulanması sonucunda, beyan edilen iş hacmi bilgileri, istekliye ait ayrıntılı gelir tablosunda yer alan net satışlar tutarı ile EKAP üzerinden ulaşılan toplam ciro tutarının birbiriyle uyumlu olduğu tespit edilmiş olup, pilot ortağın iş ortaklığındaki ortaklık oranının %50 olduğu ve net satışlar tutarının teklif bedelinin (204.465.040,85 TL) ortaklık oranına olan karşılığı 102.232.520,43 TL’nin %25’i olan 25.558.130,11 TL’yi sağladığı anlaşılmıştır.

İş Ortaklığının özel ortağı Uluova İnş. ve Mak. San. Ltd. Şti. tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilanço bilgilerinin EKAP üzerinden sorgulanması sonucunda söz konusu bilanço bilgileri ile EKAP üzerinden ulaşılan bilanço değerlerinin birbiriyle uyumlu olduğu, anılan özel ortağın idarece istenen bilanço oranlarını sağladığı anlaşılmıştır.

Özel ortağın iş hacmi bilgilerinin EKAP üzerinden sorgulanması sonucunda, beyan edilen iş hacmi bilgileri ile EKAP üzerinden ulaşılan toplam ciro tutarının birbiriyle uyumlu olduğu tespit edilmiş olup, özel ortağın iş ortaklığındaki ortaklık oranının %50 olduğu ve net satışlar tutarının teklif bedelinin (204.465.040,85 TL) ortaklık oranına olan karşılığı 102.232.520,43 TL’nin %25’i olan 25.558.130,11 TL’yi sağladığı anlaşılmıştır.

İstcon İnş. Yat. San. ve Tic. A.Ş. tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilanço bilgilerinin EKAP üzerinden sorgulanması sonucunda söz konusu bilanço bilgileri ile EKAP üzerinden ulaşılan bilanço değerlerinin birbiriyle uyumlu olduğu, anılan isteklinin idarece istenen bilanço oranlarını sağladığı anlaşılmıştır.

Söz konusu isteklinin iş hacmi bilgilerinin EKAP üzerinden sorgulanması sonucunda, beyan edilen iş hacmi bilgileri ile EKAP üzerinden ulaşılan toplam ciro tutarının birbiriyle uyumlu olduğu tespit edilmiş olup, net satışlar tutarının teklif bedelinin (205.867.475,00 TL) %25’i olan 51.466.868,75 TL’yi sağladığı anlaşılmıştır.

Tamyapı Oto. İnş. Taah. Maden. San. ve Tic. A.Ş. tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilanço bilgilerinin EKAP üzerinden sorgulanması sonucunda söz konusu bilanço bilgileri ile EKAP üzerinden ulaşılan bilanço değerlerinin birbiriyle uyumlu olduğu, anılan isteklinin idarece istenen bilanço oranlarını sağladığı anlaşılmıştır.

Anılan istekliye ilişkin olarak; birleşme sonucu ortaya çıkan net satışlar tutarının EKAP üzerinden teyidi yapılamayacağından, Tamyapı Oto. İnş. Taah. Maden. San. ve Tic. A.Ş.nin beyanında yer alan bilgilerin esas alınarak değerlendirme yapılması gerektiği, pilot ortağın beyanında yer verdiği toplam ciro/fatura tutarının teyidinin ise bahse konu isteklinin ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahibi olarak belirlenmesi durumunda yapılacağı, bahse konu beyanda yer verilen tutarın da teklif bedelinin (206.235.000,00 TL) %25’i olan 51.558.750,00 TL’yi sağladığı anlaşılmıştır.

Avos Grup İnş. Taah. Tur. San. ve Tic. A.Ş. tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilanço bilgilerinin EKAP üzerinden sorgulanması sonucunda söz konusu bilanço bilgileri ile EKAP üzerinden ulaşılan bilanço değerlerinin birbiriyle uyumlu olduğu, anılan isteklinin idarece istenen bilanço oranlarını sağladığı anlaşılmıştır.

Söz konusu isteklinin iş hacmi bilgilerinin EKAP üzerinden sorgulanması sonucunda, 2019 yılına ilişkin beyan edilen iş hacmi bilgileri ile EKAP üzerinden ulaşılan toplam ciro tutarının birbiriyle uyumlu olduğu, 2020 yılına ilişkin beyan edilen iş hacmi bilgileri ile idarenin 18.06.2021 tarihli yazısına istinaden sunulan belgelerde yer alan tutarların toplamının da birbiriyle uyumlu olduğu tespit edilmiş olup, net satışlar tutarının teklif bedelinin (206.247.550,00 TL) %25’i olan 51.561.887,50 TL’yi sağladığı anlaşılmıştır.

Şimşek Grup Müş. İnş. Petr. ve Maden. San. Tic. A.Ş. tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilanço bilgilerinin EKAP üzerinden sorgulanması sonucunda söz konusu bilanço bilgileri ile EKAP üzerinden ulaşılan bilanço değerlerinin birbiriyle uyumlu olduğu, anılan isteklinin idarece istenen bilanço oranlarını sağladığı anlaşılmıştır.

Söz konusu isteklinin iş hacmi bilgilerinin EKAP üzerinden sorgulanması sonucunda, beyan edilen iş hacmi bilgileri ile EKAP üzerinden ulaşılan toplam ciro tutarının birbiriyle uyumlu olduğu tespit edilmiş olup, net satışlar tutarının teklif bedelinin (206.414.777,00 TL) %25’i olan 51.603.694,25 TL’yi sağladığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiaları yerinde görülmemiştir.

3. Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:

b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;

2) İstekli tarafından kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;
a) Son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işleriyle ilgili deneyimi gösteren belgeler,
b) Son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işlerinde sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen işlerle ilgili deneyimi gösteren belgeler,
c) Devam eden yapım ve yapımla ilgili hizmet işlerinde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen, denetlenen veya yönetilen işlerle ilgili deneyimi gösteren belgeler,
d) Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan mal ve hizmet alımlarına ilişkin deneyimi gösteren belgeler,
e) Devredilen işlerde sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işleri ve son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan mal ve hizmet alımlarıyla ilgili deneyimi gösteren belgeler.

Birinci fıkranın (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen belgelerden, yapım ve yapımla ilgili hizmet işlerinde, denetleme veya yönetme görevi nedeniyle alınanlarda gerçek kişinin mühendis veya mimar olma şartı aranır. İş bitirme, yönetim veya denetim suretiyle elde edilecek belgeler, belge sahibi kişi veya kuruluşların dışındaki istekliler tarafından kullanılamaz, belgeler devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. Bu belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişilerin ihaleye girebilmesinde en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması ve bu sürede bu Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olması, bu şartların her ihalede aranması ve teminat süresi sonuna kadar muhafaza edilmesi zorunludur. Denetim ve yönetim faaliyetleri nedeniyle alınacak belgeler beşte bir oranında dikkate alınır. Ancak, yapımla ilgili hizmet işlerinden elde edilen belgeler yapım işlerinde kullanılamaz…” hükmü,

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde “(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki tanımlar yanında;
b) Benzer iş: İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer inşaat tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işleri,

ifade eder.” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde “(1) Aday veya isteklilerden, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri, ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimlerini tevsik etmeleri için iş deneyim belgesi istenilmesi zorunludur.
(2) Aday veya istekliler tarafından, iş deneyimlerini tevsik için;
a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,
b) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,
c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,
ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde;ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,
d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,
işlerle ilgili deneyimlerini gösteren belgeler sunulur.
(3) Geçici kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaştığı tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olduğu işler de ikinci fıkra kapsamında değerlendirilir.
(4) Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlerin belirlendiği tebliğde belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği idarece tespit edilir ve ihale veya ön yeterlik dokümanı ile ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilanda veya davet mektubunda belirtilir.

(6) İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise, her bir ortağın kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.
(7) İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını sağlaması halinde; diğer ortaklar, istenen asgari iş deneyim tutarının % 40’ından az olmamak üzere, benzer işe ait olmayan bir yapım işine ilişkin belge sunabilirler. Bu durumda; yeterlikleri tespit edilenler arasından belli sayıda adayın davet edilmesinin öngörüldüğü belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihalelerde, benzer işe ait olmayan yapım işine ilişkin iş deneyimleri, kısa listenin oluşturulmasında yapılan puanlamada dikkate alınmaz.

(9) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait iş deneyim belgesinin sunulması halinde; ticaret sicili müdürlükleri veya meslek yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren ortaklık tespit belgesinin sunulması zorunludur. Ticaret sicili müdürlükleri veya meslek mensubu tarafından düzenlenen ortaklık tespit belgesinin, düzenlendikten sonra iş deneyim belgesini kullanan tüzel kişinin temsilcisi ve iş deneyim belge sahibi tarafından imzalanması gerekmektedir.

(17) Bu Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin sekizinci fıkrasına göre düzenlenenler hariç olmak üzere belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlarca düzenlenecek iş deneyim belgelerinde; belgeye konu işin esaslı unsuru ile belge tutarının iş grupları itibariyle dağılımına yer verilir. Ancak, işin amacı ile işlevini gerçekleştirecek seviyede veya bir iş grubuna ilişkin aşama ve kısımları içerecek şekilde tamamlanmaması gibi hallerde esaslı unsur belirtilmez ve belgede buna ilişkin açıklamaya yer verilerek işin tamamlanan aşama ve kısımları belirtilir.” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “Değerlendirmeye ilişkin esaslar” başlıklı 48’inci maddesinde “(1) Aday ve isteklilerin ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili iş deneyimlerinin değerlendirilmesinde; tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış iş deneyim belgeleri dikkate alınır. Birden fazla iş deneyimi toplanarak değerlendirilemez.

(2) İhale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz. Ancak, iş deneyim belgesine konu işin esaslı unsurunun ihale konusu iş veya benzer işe uygun olması halinde iş deneyim belgesi tutarının tamamı değerlendirilir.
(3) İş ortaklığı tarafından gerçekleştirilen işlerden edinilen iş deneyim belgelerindeki tutarlar, aday veya isteklinin belge sahibi iş ortaklığındaki hisse oranları esas alınarak değerlendirilir. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde, iş ortaklığının iş deneyiminin değerlendirilmesinde ortakların hisse oranlarına bakılmaksızın sunduğu belge üzerindeki tutar esas alınır.

(5) İş deneyim belgelerinin değerlendirilmesinde;
a) İş bitirme belgelerinde, belgeye konu işin geçici kabul tarihinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde olması,
b) İş durum belgelerinde, belgeye konu işin gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaştığı tarihin, ihalenin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde olması ve ilk sözleşme bedelinin tamamlanması,
c) İş denetleme ve iş yönetme belgelerinde,
1) Belgeye konu işin geçici kabul tarihinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son on beş yılda içinde olması kaydıyla, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında fiilen denetleme veya yönetme faaliyetinde bulunulmuş olması,
2) Gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaştığı tarihin, ihalenin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde olduğu ve ilk sözleşme bedelinin tamamlandığı işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında fiilen denetleme veya yönetme faaliyetinde bulunulmuş olması,
şartı aranır ve geçici kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaştığı tarihin, ihale ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olduğu işler de bu kapsamda değerlendirilir.
(6) İş deneyim belge tutarlarının değerlendirilmesinde;
a) İş bitirme ve iş durum belge tutarları tam olarak,
b) Denetim veya yönetim faaliyetleri nedeniyle alınan belge tutarları beşte bir oranında,
dikkate alınır…” hükmü,

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nin 2.8’inci maddesinde “İş deneyim belgesine konu işin esaslı unsurunun belirlenmesinde, işin yapım amacı ile işlevinin ve/veya yapılan toplam iş tutarı içerisindeki farklı iş gruplarına ait tutarların dağılımının göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48 inci maddesinin ikinci fıkrasında “İhale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz. Ancak, iş deneyim belgesine konu işin esaslı unsurunun ihale konusu iş veya benzer işe uygun olması halinde iş deneyim belgesi tutarının tamamı değerlendirilir.” düzenlemesi yer almaktadır. Buna göre, birden fazla gruptan işleri içeren iş deneyim belgelerinde, belgeye konu işin esaslı unsurunun ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olması halinde belge tutarının tamamı dikkate alınır. Örneğin; esaslı unsuru AV Grup: Karayolu İşleri (Altyapı+Üstyapı) olan ve kapsamında köprü ve tünel yapımı da bulunan bir projeye ait iş deneyim belgesinin; köprü ve tünel yapımı içermeyen bir karayolu işi ihalesine sunulması halinde, köprü ve tünel yapımına ilişkin tutar ayrıştırılmayacak ve belge tutarının tamamı değerlendirmeye alınacaktır. Aynı şekilde, esaslı unsuru AXVIII Grup: Saha İşleri olan ve kapsamında BIII grubu bir bina inşası da bulunan bir projeye ait iş deneyim belgesinin; bina inşası içermeyen bir rekreasyon alanı yapım işi ihalesine sunulması halinde, BIII grubu bina yapımına ilişkin tutar ayrıştırılmayacak ve belge tutarının tamamı değerlendirmeye alınacaktır.” açıklaması bulunmaktadır.

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nin “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi” başlıklı eki aşağıdaki gibidir.
Ek-1: YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI LİSTESİ
(A) ALT YAPI İŞLERİ
I. GRUP: KÖPRÜ VE VİYADÜK İŞLERİ
1. Köprüler
2. Viyadükler
3. Alt ve üst geçitler
4. Akedükler II. GRUP: TÜNEL İŞLERİ
1. Karayolu ve demiryolu tünelleri
2. Su iletim, derivasyon ve kuvvet tünelleri
3. Atıksu tünelleri
4. Deniz ve nehir altı tünelleri
5. Metro tünelleri
6. Galeri ve şaftlar
V. GRUP: KARAYOLU İŞLERİ (Altyapı+Üstyapı)
1. Otoyollar
2. Devlet, il ve köy yolları
3. Cadde ve sokak yapım işleri

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
7.5.1. İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;
a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,
b) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,
c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,
ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,
d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,
işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 80’inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.
İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise, her bir ortağın kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan A/I (KÖPRÜ VE VİYADÜK İŞLERİ) veya A/II (TÜNEL İŞLERİ) veya A/V (KARAYOLU İŞLERİ (Altyapı+Üstyapı) Grubu İşler benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.
İhale üzerinde bırakılan Feza Taah. A.Ş. – Uluova İnş. ve Mak. San. Ltd. Şti. İş Ortaklığının pilot ortağı Feza Taah. A.Ş. tarafından yeterlik bilgileri tablosunun “EKAP’ta Kayıtlı Olan İş Deneyim Belgesi” bölümünde EKAP tarafından belgeye verilen sayının “3349-Y-KD-595-1” olarak beyan edildiği görülmüştür.
25.06.2021 tarihinde EKAP üzerinden gönderilen yazıya istinaden söz konusu pilot ortak tarafından beyan edilen iş deneyim belgesinin sunulduğu, söz konusu belgenin iş denetleme belgesi olduğu, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından İnşaat Mühendisi Hasan Bülent Ustaoğlu adına düzenlendiği, bahse konu iş deneyim belgesinin “Espiye – Çarşıbaşı (Giresun Geçişi Dahil) (İKMAL) Yolu” işine ilişkin olduğu, uygulanan yapı tekniğinin “Km:129+500-137+033, 0+300-1+900, 8+800-30+800, 35+590-65+393 arası Yol Yapım İşi. ‘Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Köprü, Tünel, Alttemel, Plentmiks Temel, Bitümlü Sıcak Karışım, İkincil İşler vs.’ İşleri. A-V Grubu: Karayolu İşleri (Altyapı+Üstyapı)” şeklinde olduğu, ilgilinin görevi sırasında denetlediği iş kısmının konusunun “Yol Yapım İşi. ‘Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Köprü, Tünel, Alttemel, Plentmiks Temel, Bitümlü Sıcak Karışım, İkincil İşler vs.’ İşleri”, ilgilinin mesleği ile ilgili olarak hissesine düşen belge tutarının 264.831.526,38 USD olduğu, söz konusu belgede benzer iş grubu dağılımının ise;
A-I Grubu: 37.362.968,18 USD,
A-II Grubu: 30.095.977,46 USD,
A-V Grubu: 176.791.306,33 USD,
D-I Grubu: 342.204,40 USD,
D-V Grubu: 20.239.070,01 USD şeklinde olduğu tespit edilmiştir.

Anılan İş Ortaklığının özel ortağı Uluova İnş. ve Mak. San. Ltd. Şti. tarafından yeterlik bilgileri tablosunun “EKAP’ta Kayıtlı Olan İş Deneyim Belgesi” bölümünde EKAP tarafından belgeye verilen sayının “2016/36900-1537491-2-1” olarak beyan edildiği görülmüştür.

EKAP üzerinden yapılan sorgulama neticesinde söz konusu belgenin iş bitirme belgesi olduğu ve Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü tarafından Uluova İnşaat ve Makina Sanayi Ltd. Şti. adına düzenlendiği, bahse konu iş deneyim belgesinin “Çorlu Havaalanı Kavşağı – Liman Bağlantı Yolu Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Köprü İşleri, Üst Yapı ve Çeşitli İşler İkmal İnşaatı” işine ilişkin olduğu, uygulanan yapı tekniğinin “Toprak işleri, sanat yapıları, üstyapı işleri (plent-miks alttemel, plent-miks temel ve bitümlü sıcak karışım), köprü işleri ve otokorkuluk yapım işidir. Belgeye konu işin esaslı unsuru: A/V Grup: Karayolu İşleri (Altyapı+Üstyapı)” olduğu, belge tutarının ise 63.318.483,22 TL olduğu görülmüştür.

İstcon İnş. Yat. San. ve Tic. A.Ş. tarafından yeterlik bilgileri tablosunun “EKAP’ta Kayıtlı Olan İş Deneyim Belgesi” bölümünde EKAP tarafından belgeye verilen sayının “30412-Y-KK-13-2” olarak beyan edildiği görülmüştür.

EKAP üzerinden yapılan sorgulama neticesinde söz konusu belgenin iş yönetme belgesi olduğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Raylı Sistem Daire Başkanlığı, Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü tarafından İnşaat Yüksek Mühendisi Dursun Balcıoğlu adına düzenlendiği, bahse konu iş deneyim belgesinin “İstanbul Metrosu Haliç Metro Geçiş Köprüsü Yapım İşi”ne ilişkin olduğu, uygulanan yapı tekniğinin “- Toplam 27 adet Ø2500 mm çapında kompozit (çelik + betonarme) kazık üzerinde inşa edilen; deniz yüzeyinden 65 m yükseklikte 2 adet çelik pilona eğik kablolu sistem ile asılı orta açıklığı 180 m, kenar açıklıkları 90 m olmak üzere toplam 360 metre uzunluğunda kablo askılı köprü ile bu köprü ve Beyoğlu yaklaşım viyadüğü arasında 27 m.’lik çelik geçiş köprüsü, – Orta açıklığı 180 m olan eğik kablolu sistem ile asılı çelik köprü üzeri metro istasyonu yapımı (istasyon platformu cephelerinin titanyum alaşımlı çinko paneller ile kaplanması, istasyon üzerinde cam kanopi ve cam korkuluk yapılması dahil)( ince işler ve tefriş hariç) – 5 adet Ø2500 mm çapında kompozit (çelik + betonarme) kazık üzerine teşkil edilen merkez pivot ve 120 m boyunda açılır-kapanır köprü, – 8 adet Ø1800 mm çapında kompozit (çelik + betonarme) kazık üzerine yerleştirilen öngermeli betonarme kirişler tarafından taşınan döner köprü bakım platform ile bu platformu ve P2-2 ayağını koruma amaçlı Ø1800 mm çapında 10 adet kompozit (çelik + betonarme) kazık ve başlık kirişi, – Metro tüneli portal yapıları ile çelik köprüler arasındaki bağlantıyı sağlayacak, Unkapanı yakasında 172 m ve Beyoğlu yakasında 241 m boyunda ardgermeli betonarme yaklaşım viyadükleri, – Viyadük temellerini taşıyan 34 adet Ø2500 mm çapında yerinde dökme betonarme kazık ve 4 adet Ø4000 mm çapında kuyu temel – Unkapanı ve Beyoğlu yakasındaki metro istasyonu giriş binalarının inşaatı (ince işler ve tefriş hariç) Unkapanı yakasında 40 adet Ø1000 mm çapında lamba zıvanalı çelik boru kazıkla teşkil edilen şev koruma yapısı – Mevcut Haliç fıskiyesinin demontajının yapılarak İdarece gösterilecek depo yerine nakli – Tüm köprülerin ve yaya yürüme yollarının, kaymayı önleyici ve koruyucu poliüretan esaslı malzeme ile kaplanması Belgeye konu işin esaslı unsuru: (A) I. Grup – Köprü ve Viyadük İşleri” şeklinde olduğu, ilgilinin görevi sırasında yönettiği iş kısmının konusunun “- Toplam 27 adet Ø2500 mm çapında kompozit (çelik + betonarme) kazık üzerinde inşa edilen; deniz yüzeyinden 65 m yükseklikte 2 adet çelik pilona eğik kablolu sistem ile asılı orta açıklığı 180 m, kenar açıklıkları 90 m olmak üzere toplam 360 metre uzunluğunda kablo askılı köprü ile bu köprü ve Beyoğlu yaklaşım viyadüğü arasında 27 m.’lik çelik geçiş köprüsü, – Orta açıklığı 180 m olan eğik kablolu sistem ile asılı çelik köprü üzeri metro istasyonu yapımı (istasyon platformu cephelerinin titanyum alaşımlı çinko paneller ile kaplanması, istasyon üzerinde cam kanopi ve cam korkuluk yapılması dahil)( ince işler ve tefriş hariç) – 5 adet Ø2500 mm çapında kompozit (çelik + betonarme) kazık üzerine teşkil edilen merkez pivot ve 120 m boyunda açılır-kapanır köprü, – 8 adet Ø1800 mm çapında kompozit (çelik + betonarme) kazık üzerine yerleştirilen öngermeli betonarme kirişler tarafından taşınan döner köprü bakım platform ile bu platformu ve P2-2 ayağını koruma amaçlı Ø1800 mm çapında 10 adet kompozit (çelik + betonarme) kazık ve başlık kirişi, – Metro tüneli portal yapıları ile çelik köprüler arasındaki bağlantıyı sağlayacak, Unkapanı yakasında 172 m ve Beyoğlu yakasında 241 m boyunda ardgermeli betonarme yaklaşım viyadükleri, – Viyadük temellerini taşıyan 34 adet Ø2500 mm çapında yerinde dökme betonarme kazık ve 4 adet Ø4000 mm çapında kuyu temel – Unkapanı ve Beyoğlu yakasındaki metro istasyonu giriş binalarının inşaatı (ince işler ve tefriş hariç) – Unkapanı yakasında 40 adet Ø1000 mm çapında lamba zıvanalı çelik boru kazıkla teşkil edilen şev koruma yapısı – Mevcut Haliç fıskiyesinin demontajının yapılarak İdarece gösterilecek depo yerine nakli – Tüm köprülerin ve yaya yürüme yollarının, kaymayı önleyici ve koruyucu poliüretan esaslı malzeme ile kaplanması”, ilgilinin mesleği ile ilgili olarak hissesine düşen belge tutarının 157.436.945,16 EUR olduğu tespit edilmiştir.

Tamyapı Oto. İnş. Taah. Maden. San. ve Tic. A.Ş. tarafından yeterlik bilgileri tablosunun “EKAP’ta Kayıtlı Olan İş Deneyim Belgesi” bölümünde EKAP tarafından belgeye verilen sayının “3349-Y-KD-333-1” olarak beyan edildiği görülmüştür.

EKAP üzerinden yapılan sorgulama neticesinde söz konusu belgenin iş yönetme belgesi olduğu, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından İnşaat Mühendisi Nilgün Ataoğlu adına düzenlendiği, bahse konu iş deneyim belgesinin “Kuzey Marmara (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Otoyolu Projesi Odayeri-Paşaköy (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Kesimi Yap-İşlet-Devret Modeli İle Yapılması, İşletilmesi ve Devri İşi” işine ilişkin olduğu, uygulanan yapı tekniğinin “Yaklaşık 148 km. otoyol ( yaklaşık 102 km.si 2×4 şeritli ) – Boğaz Köprüsü; 1,408 metre ana açıklığı ve 2,164 m. toplam uzunluğa sahip, üzerinden demiryolu geçen, rüzgar ve deprem yüklerine karşı yapısal davranışı iyileştiren ilave takviye kabloları ile donatılmış hibrit bir asma köprüdür. Kule yüksekliği 322 metre ve 59 metrelik tabliye genişliği hepsi aynı düzeyde çalışacak olan 8 şeritli karayolu, 2 şeritli yüksek hızlı tren yolu ve 2 yaya yolunu barındırmaktadır. -39 adet viyadük -Her biri 4 şeritlik 2 tüpten oluşan NATM yöntemine göre yapılan 2 otoyol tüneli (Riva Tüneli 626 m. sol tüp, 562 m. sağ tüp, Çamlık Tüneli 551 m. sol tüp, 650 m. sağ tüp=2,389 m.); Aç-Kapa yöntemine göre yapılan 2 çift hatlı tek demiryolu tüneli ( 536 m. ) -Yaklaşık 86 milyon m3 kazı, yaklaşık 45 milyon m3 dolgu, alttemel, plentmiks temel, bitümlü sıcak karışım, peyzaj, otokorkuluk, telçit, yatay ve düşey işaretleme, aydınlatma işleri Otoyol standartlarına göre, ücretli olması dolayısıyla servis alanları, dinlenme alanları ile birlikte ücret toplama ve akıllı ulaşım sistem dahil tüm destek tesisleri de kapsamaktadır.” şeklinde olduğu, ilgilinin görevi sırasında yönettiği iş kısmının konusunun “İşin finansmanının temini, projelendirilmesi, yapımı, işletilmesi, İşletme Süresi boyunca her türlü bakımı, onarımı ve sözleşme süresi sonunda Otoyol’un her türlü borç ve taahhütlerden ari, bakımlı, çalışır kullanılabilir durumda ve bedelsiz olarak İdare’ye devredilmesi”, ilgilinin mesleği ile ilgili olarak hissesine düşen belge tutarının 4.725.603.615,69 TL olduğu, belge tutarının iş grupları itibariyle dağılımının ise;

Yapılan İşin Cinsi Sözleşme Birim Fiyatlarıyla Yapılan İş Tutarı
3. Boğaz Köprüsü 1.431.476.161,20 TRY
Toprak İşleri 1.183.750.834,82 TRY
Büyük Sanat Yapıları 1.265.352.313,17 TRY
Küçük Sanat Yapıları 137.368.044,47 TRY
Ücret Toplama Sistemleri 19.940.457,59 TRY
Tünel İşleri 105.251.547,13 TRY
Üstyapı İşleri 463.852.925,79 TRY
Diğer İşler 118.611.331,52 TRY
TOPLAM 4.725.603.615,69 TRY
şeklinde olduğu görülmüştür.

Avos Grup İnş. Taah. Tur. San. ve Tic. A.Ş. tarafından yeterlik bilgileri tablosunun “EKAP’ta Kayıtlı Olan İş Deneyim Belgesi” bölümünde EKAP tarafından belgeye verilen sayının “3349-Y-KD-284-1” olarak beyan edildiği görülmüştür.

EKAP üzerinden yapılan sorgulama neticesinde söz konusu belgenin iş yönetme belgesi olduğu, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından İnşaat Mühendisi Mustafa Karademir adına düzenlendiği, bahse konu iş deneyim belgesinin “Ankara-Pozantı Otoyolu Gölcük-Kemerhisar (Kemerhisar ve Niğde Bağlantı Yolları Dahil) Kesimi” işine ilişkin olduğu, uygulanan yapı tekniğinin “41 Km 2×3 Otoyol + 3,5 Km 2×3 Bağlantı Yolu + 17,7 Km 2×2 Bağlantı Yolu” şeklinde olduğu, ilgilinin görevi sırasında yönettiği iş kısmının konusunun “Otoyol Yapım İşi”, ilgilinin mesleği ile ilgili olarak hissesine düşen belge tutarının 139.973.836,21 USD olduğu görülmüştür.

Şimşek Grup Müş. İnş. Petr. ve Maden. San. Tic. A.Ş. tarafından yeterlik bilgileri tablosunun “EKAP’ta Kayıtlı Olan İş Deneyim Belgesi” bölümünde EKAP tarafından belgeye verilen sayının “2017/353072-2473075-2-1” olarak beyan edildiği görülmüştür.

EKAP üzerinden yapılan sorgulama neticesinde söz konusu belgenin iş bitirme belgesi olduğu ve Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü tarafından Şimşek Grup Müşavirlik İnşaat Petrol ve Madencilik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi adına düzenlendiği, bahse konu iş deneyim belgesinin “Batman-Hasankeyf-Gercüş-Midyat Yolu (Hasankeyf Varyantı) KM:20+000 – 39+005 arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Plentmiks Alttemel, Plentmiks Temel, Bitümlü Temel, Binder, Aşınma Tabakası Yapılması İkmal İşi” işine ilişkin olduğu, uygulanan yapı tekniğinin “Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Plentmiks Alttemel, Plentmiks Temel, Bitümlü Temel, Binder, Aşınma Tabakası, Tünel İşleri Belgeye konu işin esaslı unsuru: AV. GRUP KARAYOLU İŞLERİ (alt yapı+üst yapı)” olduğu, belge tutarının ise 113.775.151,92 TL olduğu görülmüştür.

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi’nde (A)/I. Grup: Köprü ve Viyadük İşleri “1.Köprüler 2. Viyadükler 3. Alt ve üst geçitler 4. Akedükler”, (A)/II. Grup: Tünel İşleri “1.Karayolu ve demiryolu tünelleri 2. Su iletim, derivasyon ve kuvvet tünelleri 3. Atıksu tünelleri 4. Deniz ve nehir altı tünelleri 5. Metro tünelleri 6. Galeri ve şaftlar” ve (A)/V. Grup: Karayolu İşleri (Altyapı + Üstyapı) “1. Otoyollar 2. Devlet, il ve köy yolları 3. Cadde ve sokak yapım işleri” olarak düzenlenmiştir.

İş deneyim kriterlerine ilişkin olarak İdari Şartname’de yapılan düzenlemede, istekliler tarafından sunulması gereken ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi tutarının, teklif edilen bedelin % 80’inden az olmaması gerektiği ve (A)/I. veya (A)/II. veya A/V. Grubu işlerin benzer iş olarak kabul edileceği belirtilmiştir.

Feza Taah. A.Ş. – Uluova İnş. ve Mak. San. Ltd. Şti. İş Ortaklığının pilot ortağı Feza Taah. A.Ş. tarafından sunulan iş deneyim belgesine konu işin “Km:129+500-137+033, 0+300-1+900, 8+800-30+800, 35+590-65+393 arası Yol Yapım İşi. ‘Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Köprü, Tünel, Alttemel, Plentmiks Temel, Bitümlü Sıcak Karışım, İkincil İşler vs.’ İşleri. A-V Grubu: Karayolu İşleri (Altyapı+Üstyapı)” olduğu ve sunulan belgede benzer iş kapsamında değerlendirilecek kısmın idarece ayrıştırılarak belge tutarının iş grupları itibarıyla dağılımına yer verildiği anlaşılmıştır. Belgede A/V grubu kapsamında gerçekleştirilen işlere ilişkin toplam tutarın yer aldığı görülmüş olup, iş deneyim belgesine konu işin idarece ayrıştırılan kısmının benzer iş tanımına uygun olduğu ve belge tutarının asgari iş deneyim tutarını sağladığı tespit edilmiştir.

Özel ortak Uluova İnş. ve Mak. San. Ltd. Şti. tarafından sunulan iş deneyim belgesine konu işin esaslı unsurunun “A-V Grubu: Karayolu İşleri (Altyapı+Üstyapı)” işleri olduğu, bu kapsamda iş deneyim belgesine konu işin benzer iş tanımına uygun olduğu ve belge tutarının asgari iş deneyim tutarını sağladığı tespit edilmiştir.

İstcon İnş. Yat. San. ve Tic. A.Ş. tarafından sunulan iş deneyim belgesine konu işin esaslı unsurunun “(A) I. Grup – Köprü ve Viyadük İşleri” işleri olduğu, bu kapsamda iş deneyim belgesine konu işin benzer iş tanımına uygun olduğu ve belge tutarının asgari iş deneyim tutarını sağladığı tespit edilmiştir.

Tamyapı Oto. İnş. Taah. Maden. San. ve Tic. A.Ş. tarafından sunulan iş deneyim belgesinde belgeye konu iş kapsamında yapılan işlere ve tutarlarına yer verildiği, yapılan işler içerisinde karayolu alt yapısı ve üst yapısına ilişkin (A/V grubu) işlerin bulunduğu ve söz konusu işlerin benzer iş tanımına uygun olduğu görülmüş olup, belge tutarının asgari iş deneyim tutarını sağladığı tespit edilmiştir.

Avos Grup İnş. Taah. Tur. San. ve Tic. A.Ş. tarafından sunulan iş deneyim belgesinin otoyol yapımı işine ilişkin olduğu, söz konusu işlerin A/V grubu kapsamında olduğu ve benzer iş tanımına uygun olduğu görülmüş olup, belge tutarının asgari iş deneyim tutarını sağladığı tespit edilmiştir.

Şimşek Grup Müş. İnş. Petr. ve Maden. San. Tic. A.Ş. tarafından sunulan iş deneyim belgesine konu işin esaslı unsurunun “AV. Grup Karayolu İşleri (alt yapı+üst yapı)” işleri olduğu, dolayısıyla iş deneyim belgesine konu işin benzer iş tanımına uygun olduğu ve belge tutarının asgari iş deneyim tutarını sağladığı tespit edilmiş olup, başvuru sahibinin iddiaları yerinde bulunmamıştır.

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, açıklanması istenilen özel pozlara ilişkin analiz girdileri ve miktarlarının gösterildiği analiz formatlarının yukarıda belirtildiği şekliyle hazırlanarak, aşırı düşük teklif sorgulama yazısı ekinde isteklilere gönderilmek suretiyle teklif fiyatı sınır değerin altında olan isteklilerden yeniden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap