İş deneyim belgesinde yer alan, gerek sözleşme bedelinin gerekse belge tutarının idare tarafından hatalı şekilde düzenlenmesi durumunda, belge sahibi ihale dışı bırakılabilir mi?

Özet

Başvuru sahibinin teklifinin ekinde sunduğu iş deneyim belgesinde yer alan, gerek sözleşme bedelinin gerekse belge tutarının hatalı bir şekilde hesaplandığı anlaşılmakla birlikte, söz konusu hatanın iş deneyim belgesini düzenleyen idareden kaynaklandığı ve başvuru sahibi isteklinin teklifinin ekinde sunduğu iş deneyim belgesinde yer alması gereken tutarın ihale dokümanında istenilen iş deneyim tutarını sağladığı hususları bir arada değerlendirildiğinde, başvuru sahibinin teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata uyarlık bulunmadığı anlaşılmış, ancak söz konusu mevzuata aykırılığın belgeyi düzenleyen idarenin işlemlerindeki hatadan kaynaklandığı göz önünde bulundurulduğunda, belge tutarının yukarıdaki açıklamalara göre düzeltilerek iş deneyim belgesinin yeniden düzenlenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Toplantı No

: 2016/037

Gündem No

: 54

Karar Tarihi

: 22.06.2016

Karar No

: 2016/UY.III-1671

 

Şikayetçi: 

F..lı E… 

İhaleyi Yapan Daire: 

Valilik (Yikob) İçişleri Bakanlığı Müsteşarlık 

Başvuru Tarih ve Sayısı: 

16.05.2016 / 29640 

Başvuruya Konu İhale: 

2016/89005 İhale Kayıt Numaralı "Ordu İli Gölköy İlçesi Kaymakamlık Lojmanı" İhalesi 

 

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, iş deneyim belgesi için yapılan başvuruda gerekli evrakların tamamının idareye verildiği, belediye tarafından bu belgelere göre iş deneyim belgesi düzenlendiği, idarenin söz konusu belgeleri belgeyi düzenleyen belediyeden istediği, idarenin şikayete cevap yazısında sözleşmenin bir bedel içermediği, iş yeri bildirgesinin bulunmadığı, iş deneyim tutarının yanlış olduğu gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığının bildirildiği, ilgili belediyenin iş yeri bildirgesini göndermemesinin kendilerinin dışında gerçekleşen bir olay olduğu,  bununla birlikte noter onaylı sözleşmenin kat karşılığı yapılan bir işe ilişkin olduğu için sözleşmede bir bedel yazmamasının doğal olduğu, belge tutarının yine ilgili belediye tarafından 854.000,00 TL yerine 991.250,00 TL olarak hesaplamasının yine kendilerinin kusuru olmadığı, ancak yine de doğru hesaplanan tutarın da yeterli olduğu, tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belge için başvuru” başlıklı 45’inci maddesinde “(1) İş deneyim belgesi talebinde bulunanlar, yaptıkları işi veya görevi tevsik amacıyla, dilekçelerine aşağıda sayılan belgeleri ekleyerek, belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa başvururlar:

b)(Değişik:RG-7/6/2014-29023) Özel sektöre taahhütte bulunan yükleniciler için; yapılacak iş karşılığı bedel içeren noter onaylı sözleşme, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, ilgili sigorta müdürlüğünden onaylı iş yeri bildirgesi, kat ve/veya arsa karşılığı inşaat işleri haricindeki işlerde bu belgelere ek olarak sözleşmeye ilişkin fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, (Ek ibare: 12/06/2015-29384 R.G./1. md.) serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri.” hükmü,

 

Anılan Yönetmelik’in “İş deneyim tutarının tespiti”  başlıklı 46’ncı maddesinde “… (6) (Ek fıkra:RG-7/6/2014-29023) Kat ve/veya arsa karşılığı inşaat işlerine ilişkin iş deneyim tutarının tespitinde, yapı ruhsatında belirtilen inşaatın yüzölçümü ile sözleşmenin imzalandığı yıla ait Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğde inşaatın sınıfına ve grubuna göre belirlenen yapı birim maliyetinin çarpılması suretiyle hesaplanan bedelin % 60’ı esas alınır.” hükmü bulunmaktadır.

 

Söz konusu ihaleye ait İdari Şartname’nin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin

a) Adı: Ordu İli Gölköy İlçesi Kaymakamlık Lojmanı

b) Yatırım proje no'su/kodu:

c) Miktarı ve türü:

Zemin + 1 Kat 358,56 m2 Bina yapımı

Zemin + 1 Kat 358,56 m2 Bina yapımı” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

………” düzenlemesi yer almaktadır.

 

14.04.2016 tarihinde yapılan ihaleye 6 isteklinin katıldığı, başvuru sahibinin teklifinin “İş Deneyim Belgesinin, Kamu İhale Genel Tebliğinin 42/1. Maddesinde belirtilen ‘Sözleşmesinde yapım işine ait bir bedel yer almayan (YİD) modeli ile gerçekleştirilen yapım işleri için düzenlenmiş İş Deneyim Belgeleri 4734 Sayılı Kanun Kapsamındaki yapım işleri ihalelerinde İş Deneyimini tevsik eden belge olarak kullanılamayacaktır.’ hükmü gereğince ve Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliğinin belge düzenlenmesi esnasında belge için başvuru başlıklı 45/b maddesinde istenen belgelerin tamamının karşılanmaması sebebiyle İş Deneyim Belgesinin uygun olmadığı” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin ……..

 

Başvuru sahibinin iş deneyimini tevsik etmek üzere E… Belediyesi tarafından F..lı E… adına 21.01.2016 tarih ve 14451-Y-ÖS-2-1 sayılı işin adının “Cumhuriyet Mahallesi Karanfil Caddesi 68 Ada 43 Nolu Parsele Düzenlenen 08/03/2013 Tarih ve 20 Nolu Yapı Ruhsatı 3 Adet Bağımsız Bölüm İşyeri ve 9 Adet Bağımsız Bölüm Betonarme Konut İnşaatı (1525 m2)”, uygulama yapı tekniği “Bir Zemin ve Üç Normal Katlı Toplam Dört Katlı 1522 m2’lik Betonarme Bina III. Sınıf B Grubu Bina İnşaatı” olan iş bitirme belgesi sunduğu görülmüştür.

 

İdarenin belgeyi veren E… Belediye Başkanlığı’ndan 15.04.2016 tarih ve 60759836-755.02.99-E.4900 sayılı yazı ile iş deneyim belgesine dayanak belgeleri istediği, E… Belediye Başkanlığı’nın 18.04.2016 tarih ve 34703683-754-E.1005 sayılı cevap yazısı ekinde 1 adet sözleşme, 1 adet yapı ruhsat fotokopisi, 1 adet yapı kullanma izin belgesi fotokopisi, 1 adet iş deneyim belgesi yer aldığı görülmüştür.

 

E… Belediye Başkanlığı’nın söz konusu yazısı ekinde yer alan sözleşmenin Noter huzurunda düzenlenmiş değeri 90.000,00 TL olan Düzenleme Şeklinde Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi ve Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi olduğu, yapı ruhsatında ise toplam yüzölçümü alanının 1525 m2 olduğu bilgisinin yer aldığı tespit edilmiştir.

 

E… Belediye Başkanlığı’nın yazısı ekinde sigorta müdürlüğünden onaylı iş yeri bildirgesinin yer almadığı, başvuru sahibinin Kurum’a sunduğu itirazen şikayet dilekçesinde de söz konusu belgenin iş bitirme belgesi için başvuru yapılırken sunulduğu yönündeki iddiası üzerinde 01.06.2016 tarihli yazımız ile E… Belediye Başkanlığı’ndan F..lı E… adına 21.01.2016 tarih 14451-Y-ÖS-2-1 sayı ile düzenlenen iş deneyim belgesi için idareye başvuru aşamasında F..lı E… tarafından Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belge İçin Başvuru” başlıklı 45’inci maddesi uyarınca sunduğu belgeler istenilmiştir.

 

E… Belediye Başkanlığı’nın 14.06.2016 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan 07.06.2016 tarih ve 34703683-622.03-E.1424 sayılı yazısı ekinde yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, sözleşme ve SGK iş yeri bildirgesinin yer aldığı görülmüştür.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin yukarıda yer verilen 43, 45 ve 46’ncı maddeleri bir arada değerlendirildiğinde, gerçek kişilere veya Kanun kapsamındaki idareler ile Kanun kapsamı dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşları dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işler için iş deneyim belgelerinin, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ilgili belediye tarafından düzenleneceği, belediyenin ilgili birimi tarafından düzenlenen iş deneyim belgelerinin, belediye başkanı veya yetkili birim amiri tarafından onaylanacağı, kat karşılığı inşaat işlerine ilişkin olarak iş deneyim belgesi taleplerinde noter onaylı sözleşme, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, ilgili sigorta müdürlüğünden onaylı iş yeri bildirgesinin başvuru ekinde sunulması gerektiği, kat ve/veya arsa karşılığı inşaat işlerine ilişkin iş deneyim tutarının tespitinde, yapı ruhsatında belirtilen inşaatın yüzölçümü ile sözleşmenin imzalandığı yıla ait Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğde inşaatın sınıfına ve grubuna göre belirlenen yapı birim maliyetinin çarpılması suretiyle hesaplanan bedelin % 60’ının esas alınacağı hususları anlaşılmaktadır.

 

Başvuru sahibinin teklifi kapsamında sunduğu iş deneyim belgesinin tutar bölümü incelendiğinde belge tutarının 991.250,00 TL olduğu, yukarıda yer alan açıklamalar ve isteklinin sunduğu yapı ruhsatı üzerindeki veriler dikkate alındığında belge tutarının 560 x 1525 x 0,6 =512.400,00 TL (Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2012 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ ve 18.08.2014 tarihli yapı kullanma izin belgesi verileri dikkate alınmıştır) olması gerektiği tespit edilmiştir.

 

Başvuru sahibinin teklifinin ekinde sunduğu iş deneyim belgesinde yer alan, gerek sözleşme bedelinin gerekse belge tutarının hatalı bir şekilde hesaplandığı anlaşılmakla birlikte, söz konusu hatanın iş deneyim belgesini düzenleyen idareden kaynaklandığı ve başvuru sahibi isteklinin teklifinin ekinde sunduğu iş deneyim belgesinde yer alması gereken tutarın ihale dokümanında istenilen iş deneyim tutarını sağladığı hususları bir arada değerlendirildiğinde, başvuru sahibinin teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata uyarlık bulunmadığı anlaşılmış, ancak söz konusu mevzuata aykırılığın belgeyi düzenleyen idarenin işlemlerindeki hatadan kaynaklandığı göz önünde bulundurulduğunda, belge tutarının yukarıdaki açıklamalara göre düzeltilerek iş deneyim belgesinin yeniden düzenlenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibi F..lı E…’nin teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

1) Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

2) E… Belediye Başkanlığı tarafından 21.01.2016 tarih 14451-Y-ÖS-2-1 sayılı F..lı E… adına düzenlenmiş iş bitirme belgesinin yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda yeniden düzenlenmek üzere ilgili idareye bildirilmesine,

 

   Oybirliği ile karar verildi.

 

 


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap