ihale-soru-cevap-logo.png

" usulüne " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kesinleşen ihale kararından sonra 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesindeki sürelere uyulmadan sözleşmenin imzalanması halinde; sözleşmenin usulüne aykırı olarak imzalandığının kabulü gerektiği hk. << Devamını Oku>> [536]


yargıtay mahkeme kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Ara hakediş tutanaklarında ihtirazı kayıt belirtilmiş ise de, BİGŞ.nin 39. maddesi uyarınca itiraz sebeplerini gösteren dilekçeler hakedişlere eklenmediğinden itirazın usulüne uygun yapıldığını kabul etmek mümkün değildir.Bu durumda kesintilerin yapıldığı ara hakedişlere yöntemine uygun itiraz edilmemesi nedeniyle yüklenici yönünden kesinleştiğinden açılan davanın reddi gerekir. << Devamını Oku>> [574]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesinin 09.04.2014 tarihli ve E:2014/180 K:2014/1329 sayılı kararı ile “…Dosyanın incelenmesinden, idarece uyuşmazlık konusu ihaleye teklif veren davacı şirketten söz konusu iş için kullanılacak olan araçların özelliklerinin ihale dokümanına uygunluğu konusunda oluşan bilgi eksikliğinin yazının tebliğ tarihinden itibaren iki gün içerisinde giderilmesinin istenildiği, söz konusu yazının davacı şirketin çalışanı Mura << Devamını Oku>> [357]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesi’nin 08.05.2014 tarihli ve E:2014/869 sayılı kararında; “…Dosyanın incelenmesinden, belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan uyuşmazlık konusu ihaleye katılan davacı şirket tarafından, 03.10.2012 tarihinde ihalede öncelikle teknik puanların açıklanması gerekirken idarece ilk olarak mali tekliflerin açıldığı ve aynı tarihte imza karşılığı ilgili standart formların taraflarına teslim edildiği, teknik puanların mali teklifler a& << Devamını Oku>> [398]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdarelerin rekabet ortamın tesis etmekle sorumlu olduğu dikkate alındığında, gerek istekli açısından herhangi bir hak kaybı ihtimalinin bulunmaması gerekse aksi bir uygulamanın kabulünün mevzuata aykırılık teşkil edeceği tespiti karşısında, ikinci ve son fiyat teklif mektubundaki aykırılık aynı zamanda yasak fiil olarak sayılan fiil veya davranışlardan biri olması durumu hariç olmak üzere, son yazılı fiyat teklif mektubunun usulüne uygun olmaması veya tutarının ilk fiyattan yüksek tutarlı olması << Devamını Oku>> [939]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

31.01.2013 tarih ve 2013/DK.D-16 sayılı Düzenleyici Kurul Kararında “…Bu itibarla, …pazarlık usulü ile gerçekleştirilen ihalelerde, son yazılı fiyat teklif mektubunun usulüne uygun olmadığı durumlarda ilk fiyat teklifinin esas alınarak ilgili teklifin geçerli kabul edilmesi hususunda Oybirliği ile karar verilmiştir.” açıklaması yer almaktadır. Bu çerçevede, başvuru sahibinin son yazılı fiyat teklifinin mevzuata uygun olmadığına yönelik idarenin tespitinin yerinde olduğu anlaşılmakla beraber, akt << Devamını Oku>> [498]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesinin 09.04.2014 tarihli ve E:2014/180 K:2014/1329 sayılı kararı ile “…Dosyanın incelenmesinden, idarece uyuşmazlık konusu ihaleye teklif veren davacı şirketten söz konusu iş için kullanılacak olan araçların özelliklerinin ihale dokümanına uygunluğu konusunda oluşan bilgi eksikliğinin yazının tebliğ tarihinden itibaren iki gün içerisinde giderilmesinin istenildiği, söz konusu yazının davacı şirketin çalışanı Mura << Devamını Oku>> [358]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Dava konusu ihalede, idarenin ihaleye katılımı engelleyici bir tutum içerisinde bulunduğu ve ihale dokümanının ihaleye katılımı kısıtlayıcı düzenlemeler içerdiğine ilişkin herhangi bir iddianın bulunmadığı, ihaleye 5 firmanın katılarak teklif verdiği, bu tekliflerden ikisinin geçerli ve yaklaşık maliyetin altında olduğu dikkate alındığında, ihalede rekabet koşullarının oluştuğu kuşkusuz olduğu gibi ihaleye katılan ve ihale komisyonu tarafından diğer tekliflere ve idarenin tespit ettiği yaklaşık << Devamını Oku>> [713]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com