ihale-soru-cevap-logo.png

" Vekâlet " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesi tarafından alınan 18.03.2014 tarihli ve E:2013/3729, K:2014/940 sayılı kararla “Dosyanın incelenmesinden; 24.06.2011 tarihli genel kurul kararıyla O… A…’ın 10 yıl süreyle uyuşmazlık konusu ihaleye ilişkin itirazen şikâyet başvurusunda bulunan B… İnş. Tem. Gıda Yemek Üretim Nak. Güv. ve Bil. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne müdür olarak seçildiği, şirket müdürü Ozan Arslan’ın [&hel << Devamını Oku>> [743]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesi Başkanlığının 16/03/2011 tarih ve Esas No:2010/1230, Karar No:2011/1064 sayılı kararı ile; “Dosyanın incelenmesinden; Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği tarafından 28/12/2007 tarihinde yapılan “Nükleer Tıp Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin dava konusu 19.08.2008 tarih ve 2008/MK-110 sayılı Kamu İhale Kurulu kararının Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nin yürütmenin durdurulması kararının uygulanması << Devamını Oku>> [411]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

makaleler ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

I.Giriş. Kamu İhale Kanunun ikincil mevzuatı oluşturan Tip İdari Şartnamenin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7.1.b.2 maddesinde “… ( d ) fıkrasında vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,” istenilmektedir. Yazımızda limited şirketlerde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 623ncü […] << Devamını Oku>> [3589]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Vekalet ile yapılacak olan sözleşmelerde. Vekaletname ve imza sirküsü alınıyor. Peki vekilin imza sirküsü ve sabıka kaydı almak yasal olarak var mı. Maddesini bulamadım. << Devamını Oku>> [1086]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Mahkeme kararlarına istinaden verilen hüküm sonucu oluşan vekalet ücreti açık olarak davacıya ödenir demiş ise direk davacı hesabına ödenebilir mi ( serbest meslek makbuzu istenmeyecek bu durum da), ya da her halükarda avukata mi ödenir ? Teşekkürler.. << Devamını Oku>> [621]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Öahkeme kararına istinaden avukatlara ödenen vekalet ücretlerinden damga vergisi kesiliyor mu ? Teşekkürler << Devamını Oku>> [886]