Mahkemenin vekâlet ilişkisiyle yapılan işlemlerin uygunluğu hususu araştırılmak suretiyle karar verilmesi gerektiği hk.

Yayın Tarih: 31.07.2019 03:07
Özet

Danıştay 13. Dairesi tarafından alınan 18.03.2014 tarihli ve E:2013/3729, K:2014/940 sayılı kararla “Dosyanın incelenmesinden; 24.06.2011 tarihli genel kurul kararıyla O… A…’ın 10 yıl süreyle uyuşmazlık konusu ihaleye ilişkin itirazen şikâyet başvurusunda bulunan B… İnş. Tem. Gıda Yemek Üretim Nak. Güv. ve Bil. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne müdür olarak seçildiği, şirket müdürü Ozan Arslan’ın […]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesi tarafından alınan 18.03.2014 tarihli ve E:2013/3729, K:2014/940 sayılı kararla

“Dosyanın incelenmesinden; 24.06.2011 tarihli genel kurul kararıyla O… A…’ın 10 yıl süreyle uyuşmazlık konusu ihaleye ilişkin itirazen şikâyet başvurusunda bulunan B… İnş. Tem. Gıda Yemek Üretim Nak. Güv. ve Bil. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne müdür olarak seçildiği, şirket müdürü Ozan Arslan’ın şirketi bilumum resmi ve hususi daireler, müessesler, bankalar, kurumlar ve Devlet teşekkülleri, hakiki ve hükmü şahıslar nezdinde bilumum işlemlerinde temsile yetkili olduğu, 13.07.2011 tarih ve 7857 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanan ortaklar kurulu kararının şirket müdürünün temsil yetkisinin sınırlandırılmasına yönelik olmayıp, Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca avukatlara özel yetki verilmesi gereken hallere ilişkin açıklayıcı mahiyette olduğu, şirket müdürü Ozan Arslan tarafından verilen vekâletnameyle M…F…Ç…’in Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilindeki bilumum resmi kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan ihalelerde şirketi temsile yetkili kılındığı, söz konusu ihalede Baytekin İnş. Tem. Gıda Yemek Üretim Nak. Güv. ve Bil. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. adına şikâyet ve itirazen şikâyet başvurularının M…F…Ç… tarafından yapıldığı, itirazen şikâyet başvurusunda bulunan Baytekin İnş. Tem. Gıda Yemek Üretim Nak. Güv. ve Bil. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin yetkisiz temsilci aracılığıyla teklif verdiği ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu ileri sürülerek bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, B… İnş. Tem. Gıda Yemek Üretim Nak. Güv. ve Bil. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ni temsilen işler yürüten M…F…Ç…’in ticari vekil olup olmadığı, söz konusu işletmeyle olan bağı ve şirket sözleşmesinde ticari vekilin atanmasına ilişkin bir düzenleme bulunup bulunmadığı, ticari vekil olmadığının tespiti hâlinde ise Borçlar Kanunu hükümleri gereği vekâlet ilişkisiyle yapılan işlemlerin uygunluğu hususu araştırılmak suretiyle karar verilmesi gerekirken, eksik incelemeye dayalı olarak verilen dava konusu işlemin iptali yönündeki Mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir.” gerekçesiyle anılan Mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir.

Üst Konuları: İhalelerden Yasaklama

Benzer Yazılar


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap