ihale-soru-cevap-logo.png

" Yardımı " ile Etiketlenmiş İçerikler


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 yıllarını kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşme’de ödenebilecek sosyal denge tazminatının aylık tavan tutarı en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) 0’ü olarak belirlenmiştir. Belediye ile yetkili sendika arasında imzalanarak yürürlüğe konulan sosyal denge sözleşmesinde tavan tutarın üzerinde eğitim yardımı ve bayram ikramiyesi gibi ödemeler öngörülmüştür. Yapılan bu ödemeler sosyal deng << Devamını Oku>> [84]


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 yıllarını kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşme’de ödenebilecek sosyal denge tazminatının aylık tavan tutarı en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) 0’ü olarak belirlenmiştir. Belediye ile yetkili sendika arasında imzalanarak yürürlüğe konulan sosyal denge sözleşmesinde tavan tutarın üzerinde eğitim yardımı ve bayram ikramiyesi gibi ödemeler öngörülmüştür. Yapılan bu ödemeler sosyal deng << Devamını Oku>> [76]


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yukarıda ifade edilen mevzuat ve sözleşme hükmüne göre, Esaslar’in kapsamına dahil kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştırılan sözleşmeli personele sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında ayni veya nakdi ödeme yapılamayacağı anlaşılmaktadır. Rapor dosyası ve eklerinin incelenmesi sonucunda, 14.12.2015 tarihinde imzalanan 31.12.2019 tarihine kadar uzatılan Sosyal denge sözleşmesinin yemek yardımını düzenleyen 35. Maddesinde ... Belediyesinde çalışan Memur Personel ile seçilmiş ve atanmış yö << Devamını Oku>> [204]


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Toplu iş sözleşmesinin 38’inci maddesinde açıkça yemek yardımının fiilen çalışılan günlerde ödeneceği belirtildiğinden ve yukarıda yer alan 4857 sayılı Kanun hükümleri uyarınca işçilere ödenen yıllık izin ücretlerine yemek yardımların dahil edilmemesi gerekmektedir. << Devamını Oku>> [256]


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri doğrultusunda, yiyecek yardımının, restoran, cafe, market vb. yerlerde para yerine geçen bir ödeme aracı olan kart ile yapılması mevzuata aykırılık teşkil etmektedir. 5018 sayılı Kanunun 71 inci maddesi 1 inci fıkrasında kamu zararı tanımlanmış, 2 nci fıkrasında da bu zararın belirlenmesinde esas alınacak kriterler düzenlenmiştir. 5018 sayılı Kanunda, “Mevzuatında öngörülmediği halde ödeme yapılması” da kamu zararının belirlenmesinde esas alınacak kriterlerd << Devamını Oku>> [502]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Davacı şirket tarafından, 4857 sayılı Kanun'da belirlenen yükümlülük kapsamında çalıştırılması gereken 7 engelli işçi için yapılan Hazine yardımı dikkate alınarak usulüne uygun olarak verilen teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk, davanın reddine ilişkin Mahkeme kararında da hukuki isabet bulunmamaktadır…”gerekçesiyle temyiz isteminin kabulüne ve Ankara 4. İdare Mahkemesi'nin kararının bozulmasına karar verilmiştir. << Devamını Oku>> [663]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesince verilen 31.03.2014 tarihli ve E:2014/63, K:2014/1224 sayılıkararda “…Dosyasının incelenmesinden; uyuşmazlığa konu ihalede, % 3 sözleşme gideri ve genel giderler ile yol ve yemek gideri dâhil, giysi gideri hariç teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin 8.763.380,40-TL olarak hesaplandığı, bu tutardan daha düşük teklif veren isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, bu kapsamda 8.750.6 << Devamını Oku>> [562]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde Neler Değişti, İdarelerin değişikliğe ilişkin neler yapması gerekir. << Devamını Oku>> [780]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

günaydın. hizmet alımı ihalesinde yemek yardımı yapılacak gün sayısı 26 yada 22 dışında olabilir mi.. 20 gün yada 30 gün şeklinde bir düzenleme olabilir mi? << Devamını Oku>> [581]