Hakkında kamu davası açılan isteklinin geçici teminatının gelir kaydedilemeyeceği ancak değerlendirme dışı bırakılması gerektiği hk.

Yayın Tarih: 31.07.2019 03:07
Özet

Hakkında kamu davası açılan isteklinin geçici teminatının gelir kaydedilemeyeceği ancak değerlendirme dışı bırakılması gerektiği hk.


Danıştay 13’üncü Dairesinin 07.11.2013 tarihli ve E:2013/2114, K:2013/2855 sayılı kararı ile

“…6359 sayılı Kanun’la yapılan düzenleme ile haklarında kamu davası açılmasına karar verilmesi nedeniyle yargılama sonuna kadar Kanun kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılamayacak durumda olanların, 4734 sayılı Kanun’un 11. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi kapsamı dışına çıkarılmış olması karşısında, geçici teminatın gelir kaydedilmesi işleminin dayanağı kuralda lehe düzenleme yapılması sebebiyle ortaya çıkan yeni hukuki durumun dikkate alınması gerekmektedir.

Bu durumda davacı şirket müdürü olan E… T…la hakkında açılan kamu davası devam ederken, davacı şirketin B… Atatürk Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 23.05.2011 tarihinde yapılan ihaleye katılması nedeniyle, davacı şirketin ihaleye katılım aşamasında sunmuş olduğu geçici teminat gelir kaydedilemeyeceğinden, davacı şirketin geçici teminatının gelir kaydedilmesi üzerine yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin Kamu İhale Kurulu kararının bu kısmında hukuka uygunluk bulunmadığından İdare Mahkemesi kararının Kurul kararının bu kısmının iptali isteminin reddine ilişkin kısmının bozulması gerekmektedir.

Dava konusu Kurul kararının davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olduğuna ilişkin kısmına gelince;

Haklarında kamu davası açılmış kişilerin Kanun’un 59’uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince ihalelere katılması mümkün olmadığından ve davacı şirketin müdürü hakkında kamu davası açılmış olduğundan, davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması üzerine yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin Kurul kararında ve Kurul kararının bu kısmına yönelik verilen davanın reddi yolundaki temyize konu Mahkeme kararında hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin kısmen kabulü ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. Maddesi uyarınca Ankara 16. İdare Mahkemesi’nin 15.03.2012 tarih ve E:2011/1546, K:2012/425 sayılı kararının, dava konusu işlemin davacı şirketin geçici teminatının gelir kaydedilmesiyle ilgili kısmının iptali isteminin reddine ilişkin kısmının bozulmasına; davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasıyla ilgili kısmının iptali siteminin reddine ilişkin kısmının ise onanmasına; bozulan kısım hakkında yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkeme’ye gönderilmesine…” karar verilmiştir.


Üst Konuları: İhalelerden Yasaklama


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap