Mal alım ihalesinde, teknik şartname düzenlerken İdarenin takdir yetkisinin olup /olmadığı hk.

Yayın Tarih: 16.07.2022 11:07
Özet

İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanmasının esas olduğu, teknik şartnamelerde idareler tarafından alınacak hizmetin teknik kriterleri ve özelliklerinin belirleneceği, bunların verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve fırsat eşitliğini sağlaması gerektiği, belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürünün belirtilemeyeceği ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemeyeceği anlaşılmaktadır. Bunun yanı sıra, idarenin ihtiyacını karşılarken alımını yapacağı malzemenin teknolojik özelliklerini belirlemek konusunda takdir hakkı ve yetkisi bulunmaktadır. Bu nedenle, idarelerin gerek ihtiyacı olan hizmetin tespiti, gerek ihale konusu alımın niteliklerini dikkate alarak teknik şartnamelerde hangi kriterleri belirleyip belirleyemeyecekleri, gerekse de belirledikleri kriterlerin ihtiyacı karşılamada yeterli olup olmadığı noktasında belli bir serbestiye sahip olduğu açıktır. Ancak, alımın konusuna ilişkin teknik kriter ve özellikleri belirleme hususundaki bu takdir yetkisi yukarıda yer verilen Kanun maddesi ile sınırlandırılmıştır.(4734 / 12 md.) İdarenin ihtiyacının belirlenmesi noktasında;

  • Cihazın özelliklerini dikkate alması gerektiği yönünde bir zorunluluğunun bulunmadığı,
  • İsteklilerin ihtiyacından önce idarenin ihtiyacının öncelikli olduğu, bu kapsamda idarenin ihtiyacını karşılarken piyasadaki ürünler açısından bir takım avantaj ve dezavantajların oluşabileceği, diğer taraftan şartnamelerin idarelerin ihtiyaçlarını karşılama noktasında hazırlandığı ve idarelerin ihtiyaçlarının uygun şartlarda ve zamanında karşılanması açısından takdir yetkisi bulunduğu değerlendirildiğinden,
başvuru sahibinin söz konusu iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com
Toplantı No : 2022/034
Gündem No : 38
Karar Tarihi : 29.06.2022
Karar No : 2022/UM.I-785

 

BAŞVURU SAHİBİ:

…. Healthcare Sağlık A.Ş.,

 

VEKİLİ:

Av. ..

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2022/436003 İhale Kayıt Numaralı “1,5 Tesla Manyetik Rezonans Görüntüleme Cihazı Alımı” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından 07.06.2022 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “1,5 Tesla Manyetik Rezonans Görüntüleme Cihazı Alımı” ihalesine ilişkin olarak …. Healthcare Sağlık Anonim Şirketi’nin 20.05.2022 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 27.05.2022 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 03.06.2022 tarih ve 26192 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.06.2022 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2022/570 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) a) Teknik Şartname’nin “Alıcı-Verici Bobinleri ve Elektroniği Sistemi” başlıklı 1.3’üncü maddesinde “1.3.1.8.Ekstremite incelemeleri için yeterli olacak genel amaçlı farklı boyutlarda en az iki adet Ultraflex veya dStream Flex veya AIR flex veya AIR MP veya Contour en az 6 kanallı yüzeyel bobin verilecektir.” yer alan düzenlemenin “1.3.1.8. Ekstremite incelemeleri için yeterli olacak genel amaçlı farklı boyutlarda en az iki adet Ultraflex veya dStream Flex veya AIR flex veya AIR MP en az 4 kanallı yüzeysel bobin verilecektir.” şeklinde düzenlenmesinin talep edildiği, söz konusu maddeye yönelik zeyilname düzenlenmediği, şartnamede istenilen Ultraflex, AIR flex, AIR MP bobinlerinin en az 4 kanallı olması gerektiği, ancak ihale dokümanında 6 kanallı olacak şekilde düzenlenen dStream Flex bobininin bu madde ile Philips markası lehine avantaj sağladığı, ilgili düzenleme ile Philips markası lehine yaratılan avantaj Philips markasının dStream Flex M MR coils cihazına ilişkin dokümana ilişkin görsel ve linkten açıkça görülebileceği,

 

(b) Teknik Şartname’nin “Alıcı-Verici Bobinleri ve Elektroniği Sistemi” başlıklı 1.3’üncü maddesinde “1.3.5. Sistemle birlikte verilen koiller ya tam dijital yapıda (sinyal dijitalizasyonunun koilde gerçekleştiği teknoloji) olmalı ya da benzer sinyal/gürültü oranına hizmet edecek şekilde sistemle birlikte firmalarca dStream, Contour, TIM4G veya AIR gibi isimlerle adlandırılan koil veya koil teknolojilerinden en az biri verilmelidir. En az biri en az 2 adet koil için verilmelidir.” düzenlemesinin yer aldığı, söz konusu maddenin “1.3.5. Sistemle birlikte verilen koiller ya tam dijital yapıda (sinyal dijitalizasyonunun koilde gerçekleştiği teknoloji) olmalı ya da benzer sinyal/gürültü oranına hizmet edecek şekilde sistemle birlikte firmalarca dStream, TIM4G veya AIR gibi isimlerle adlandırılan koil ve ya koil teknolojilerinden en az biri verilmelidir. En az biri en az 2 adet koil için verilmelidir.” şeklinde düzenlenmesi gerektiği, taraflarının koillerde kullanılan en son RF iletim ve bobin teknolojisinin isminin TIM4G olduğu, şartnamede istenilen Contour adı altında bir teknolojisinin mevcut olmadığı, contour abdomen (karın bölgesi) çekimlerine yönelik olarak geliştirilmiş olan bir bobin ürün iken TIM4G bahse konu bobinlerde kullanılan teknolojiyi ifade ettiği, countur bobini TIM4G teknolojisine sahip, ultra esnek ve abdomen görüntüleme için kullanılan battaniye şeklinde bir bobin olduğu, ilgili maddede “teknolojilerinden biri verilmelidir.” ibaresi kullanıldığından teknoloji ismine yer verilmesi gerekirken ürüne ilişkin ibareye yer verilmesinin hatalı olduğu, bu nedenle madde metninin belirtildiği şekilde değiştirilmesi gerektiği,

 

(c)  Teknik Şartname’nin “Radyofrekans (Rf) Sistemi” başlıklı 1.4’üncü maddesinde yer alan “1.4.7 Sistemde kanaldan bağımsız tam dijital platform ya da kanal bağımlı sistemler için, eş zamanlı olarak tek FOV’da magnet üzerindeki en az 64 bağımsız alıcı RF kanalından sinyal toplayabilecek ve yine tek FOV’da çalışabilen en az 64 ADC (Analog Digital çevirici) bulunacaktır. Magnet üzerinde RF zincirinde multiplexing yapan firmalar opsiyonel olan en yüksek RF kanallı sistemini verecektir.” düzenlemesinin,

 

“1.4.7 Sistemde kanaldan bağımsız tam dijital platform ya da kanal bağımlı sistemler için, eş zamanlı olarak tek FOV’da magnet üzerindeki en az 64 bağımsız alıcı RF kanalından sinyal toplayabilecek ve yine tek FOV’da çalışabilen en az 32 ADC (Analog Digital çevirici) bulunacaktır. Magnet üzerinde RF zincirinde multiplexing yapan firmalar opsiyonel olan en yüksek RF kanallı sistemini verecektir.” şeklinde değiştirilmesi gerektiği, RF alıcı /verici teknolojilerinin sektörde faaliyet gösteren ve istekli olabilecekler tarafından farklı isimler ve tanımlarla adlandırıldığı, Philips markasının tüm 1.5T MR sistemleri ise kanal bağımsız olarak adlandırıldığı ve 33 mT/m ya da 45mT/m olarak iki farklı seçenekte MR sistemlerinde sunulabildiği, taraflarının 1.5T 70 cm cihazları ise minimum 180 bağımsız kanal sayısına sahip olduğu, tek FoV (Field of View) en az 32 ya da 64 kanaldan (ADC’den) sinyal toplayabilen ve 33 mT ya da 45 mT/m olarak iki farklı seçenekte sunabildikleri, şartnamede istenilen sistemin “Tek FOV’da çalışabilen en az 64 ADC (Analog Digital çevirici) ifadesi nedeniyle philips firmasının 33 mT/m’lik sistem ile ihaleye iştirak edeceği, bu durumun ilgili firma lehine haksız avantaj sağladığı, söz konusu maddelerin talep edilen şekilde düzenlenmesi gerektiği, aksi halde mevcut düzenlemenin rekabet, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkelerine aykırılık teşkil edeceği ve ihalenin iptal edilmesi gerektiği,

 

2) Teknik Şartname’nin “Sistem yazılım paketi” başlıklı 1.7’nci maddesinde “1.7.49.5. Geç kontrastlanma (delayed enhancement) sekanslarının 2 boyutlu ve 3 boyutlu türleri ve PSIR (phase sensitive inversion recovery) çeşitleri ve single shot yöntemiyle uygulanan çeşitleri verilecektir. Bunları uygulayabilen TI scout, look locker, cine TI Inversion Recovery vb. sekanslardan en az birinin bulunması sağlanacaktır.” düzenlemesinin,

 

“1.7.49.5. Geç kontrastlanma (delayed enhancement) sekanslarının 2 boyutlu ve 3 boyutlu türleri ve PSIR (phase sensitive inversion recovery) çeşitleri ve single shot yöntemiyle uygulanan çeşitleri verilecektir. Bunları uygulayabilen TI scout, look locker, cine TI Inversion Recovery vb. sekanslardan en az birinin bulunması sağlanacaktır.

Miyokard T1 Relakasyon değerini molly görüntülerinden ve miyokard T2 Relaksasyon  Değerini T2 mapping görüntülerinden sayısal olarak belirleyen yazılımın otomatik olarak çekim sonrasında relaksasyon değerine göre renkli reformat görüntü oluşturması ve bu reformat görüntüler üzerinden iş istasyonu üzerindeki  yazılımlarla sayısal değerlendirme yapılabilmesini sağlayan  yazılım verilecektir.” şeklinde değiştirilmesi gerektiği, kardiyak haritalama yapılabilmesi için yukarıdaki maddenin eklenmesi gerektiği, söz konusu maddenin talep edilen şekilde düzenlenmesi gerektiği, aksi halde mevcut düzenlemenin rekabet, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkelerine aykırılık teşkil edeceği ve ihalenin iptal edilmesi gerektiği,

 

3) Teknik Şartname’nin “Genel şartlar” başlıklı 2’nci maddesinde “2.7. Firma, cihazın kullanımı, bakımı ve olası arızaların giderilmesi ile kalibrasyonuna ilişkin kendi eğitilmiş personeli tarafından Radyoloji Ana Bilim Dalı tarafından uygun görülen personele 10 (on) gün süreyle ücretsiz eğitim verecektir. Eğitim planlaması ve zaman aralıkları bölüm tarafından kararlaştırılacaktır. Ayrıca firma cihaz üstündeki üst düzey yazılımların kullanımı ile ilgili olarak eğitilmiş personeli tarafından her biri en az 2 şer gün olmak üzere Radyoloji Ana Bilim Dalı’nın uygun gördüğü tarihlerde eğitimi 2 defa tekrarlayacaktır. Cihaz üzerindeki güncellemeleri ve opsiyonel çekim tetkiklerini değerlendirme amacı ile gerekirse, Radyoloji bölümünün talebi doğrultusunda, ek eğitim düzenleme satıcı firmanın sorumluluğundadır.” düzenlemesinin yükleniciye külfet oluşturduğu, söz konusu düzenlemenin “2.7. Firma, cihazın kullanımı, günlük bakımı ve olası birinci seviye arızalarının giderilmesi ve kalibrasyonuna ilişkin kendi eğitilmiş personeli tarafından Radyoloji Ana Bilim Dalı tarafından uygun görülen personele 5 (beş) gün süreyle ücretsiz eğitim verecektir. Eğitim planlaması ve zaman aralıkları bölüm tarafından kararlaştırılacaktır. Ayrıca firma cihaz üstündeki üst düzey yazılımların kullanımı ile ilgili olarak eğitilmiş personeli tarafından her biri en az 2(iki) şer gün olmak üzere Radyoloji Ana Bilim Dalı’nın uygun gördüğü tarihlerde eğitimi 2 defa tekrarlayacaktır. Cihaz üzerindeki güncellemeleri ve opsiyonel çekim tetkiklerini değerlendirme amacı ile gerekirse, Radyoloji bölümünün talebi doğrultusunda, ek eğitim düzenleme satıcı firmanın sorumluluğundadır.” şeklinde değiştirilmesi gerektiği, çünkü cihaz bakımlarının eksiksiz bir şekilde yapılması ve ayrı profesyonellik gerektiren bir uzmanlık alanı olduğu, dolayısıyla yüklenicinin vermekle yükümlü kılındığı eğitimlerin niteliği gereği cihazın fonksiyonlarını kullanmak ve birinci seviyede arıza müdahalelerini yapmak ile sınırlı olduğu, üretici tarafından cihazın temel fonksiyonlarının kullanımı ile ilgili eğitim planının 5 gün olarak öngörüldüğü, buna rağmen idare tarafından Teknik Şartname’de 10 günlük eğitim verilmesinin talep edilmesinin yükleniciyi gereksiz külfete soktuğu, ayrıca idarece daha uzun süreli bir eğitim programı talep edilmesinin gerekçesinin tam olarak açıklanamadığı,  hangi nedenlerle daha uzun ve kapsamlı bir eğitime ihtiyaç duyulduğu hususunun netleştirilmediği, bu nedenle olması gerekenden oldukça uzun bir eğitim planlanarak yükleniciyi gereksiz külfete soktuğu, sonuç olarak idarece akademik kuruluşların görüşüne başvurulabileceği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasının (a) ve (c) maddelerine ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Şartnameler” başlıklı 12’nci maddesinde “…İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik  düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.” hükmü,

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Teknik şartname” başlıklı 14’üncü maddesinde “(1) Alınacak malın teknik kriterleri ve özellikleri, ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamede düzenlenir. Teknik kriterlerin ve özelliklerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve fırsat eşitliğini sağlaması zorunludur. Bu şartnamelerde yerli malı teklif edilmesini engelleyici düzenlemelere yer verilemez.

(2) Teknik şartnamede, varsa ulusal standart ve dengi uluslararası standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenleme yapılabilir. Ancak ulusal standardın bulunmaması durumunda sadece uluslararası standart esas alınarak düzenleme yapılabilir.

(3) Teknik şartnamede, belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmadığı veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmadığı hallerde “veya dengi” ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir…” hükmü yer almaktadır.

 

İhale sürecinde başvuru sahibi ve diğer istekli olabilecekler tarafından yapılan şikâyet başvuruları neticesinde idarece 27.05.2022 ve 03.06.2022 tarihlerinde iki ayrı zeyilname yapılmasına karar verildiği ve ihalenin 24.06.2022 tarihine ertelendiği anlaşılmaktadır.

 

Bu kapsamda, Teknik Şartname’nin “Alıcı-Verici Bobinleri ve Elektroniği Sistemi” başlıklı 1.3’üncü maddesinde yer alan “1.3.1.8.Ekstremite incelemeleri için yeterli olacak genel amaçlı farklı boyutlarda en az iki adet Ultraflex veya dStream Flex veya AIR flex veya AIR MP veya Contour en az 6 kanallı yüzeyel bobin verilecektir.” düzenlemenin;

 

Başvuru sahibi tarafından “1.3.1.8. Ekstremite incelemeleri için yeterli olacak genel amaçlı farklı boyutlarda en az iki adet Ultraflex veya dStream Flex veya AIR flex veya AIR MP en az 4 kanallı yüzeysel bobin verilecektir.” şeklinde değiştirilmesinin talep edildiği,

 

İdarece yayımlanan zeyilname ile söz konusu düzenlemenin “Ekstremite incelemeleri için yeterli olacak genel amaçlı farklı boyutlarda en az iki adet flex veya dStream Flex veya AIR flex veya AIR MP en az 16 kanallı yüzeyel bobin verilecektir.” şeklinde değiştirildiği,

 

Teknik Şartname’nin “Alıcı-Verici Bobinleri ve Elektroniği Sistemi” başlıklı 1.3’üncü maddesinde “1.3.5. Sistemle birlikte verilen koiller ya tam dijital yapıda (sinyal dijitalizasyonunun koilde gerçekleştiği teknoloji) olmalı ya da benzer sinyal/gürültü oranına hizmet edecek şekilde sistemle birlikte firmalarca dStream, Contour, TIM4G veya AIR gibi isimlerle adlandırılan koil ve ya koil teknolojilerinden en az biri verilmelidir. En az biri en az 2 adet koil için verilmelidir.” düzenlemesinin;

 

Başvuru sahibi tarafından “Sistemle birlikte verilen koiller ya tam dijital yapıda (sinyal dijitalizasyonunun koilde gerçekleştiği teknoloji) olmalı ya da benzer sinyal/gürültü oranına hizmet edecek şekilde sistemle birlikte firmalarca dStream, TIM4G veya AIR gibi isimlerle adlandırılan koil ve ya koil teknolojilerinden en az biri verilmelidir. En az biri en az 2 adet koil için verilmelidir.” şeklinde değiştirilmesinin talep edildiği,

 

İdarece yayımlanan zeyilname ile söz konusu düzenlemenin “Sistemle birlikte verilen koiller ya tam dijital yapıda (sinyal dijitalizasyonunun koilde gerçekleştiği teknoloji) olmalı ya da benzer sinyal/gürültü oranına hizmet edecek şekilde sistemle birlikte firmalarca dStream, TIM4G veya AIR gibi isimlerle adlandırılan koil ve ya koil teknolojilerinden en az biri verilmelidir. En az biri en az 2 adet koil için verilmelidir.” şeklinde değiştirildiği,

 

Teknik Şartname’nin “Radyofrekans (Rf) Sistemi” başlıklı 1.4’üncü maddesinde yer alan “1.4.7 Sistemde kanaldan bağımsız tam dijital platform ya da kanal bağımlı sistemler için, eş zamanlı olarak tek FOV’da magnet üzerindeki en az 64 bağımsız alıcı RF kanalından sinyal toplayabilecek ve yine tek FOV’da çalışabilen en az 64 ADC (Analog Digital çevirici) bulunacaktır. Magnet üzerinde RF zincirinde multiplexing yapan firmalar opsiyonel olan en yüksek RF kanallı sistemini verecektir.” düzenlemesinin,

 

Başvuru sahibi tarafından “1.4.7 Sistemde kanaldan bağımsız tam dijital platform ya da kanal bağımlı sistemler için, eş zamanlı olarak tek FOV’da magnet üzerindeki en az 64 bağımsız alıcı RF kanalından sinyal toplayabilecek ve yine tek FOV’da çalışabilen en az 32 ADC (Analog Digital çevirici) bulunacaktır. Magnet üzerinde RF zincirinde multiplexing yapan firmalar opsiyonel olan en yüksek RF kanallı sistemini verecektir.” şeklinde değiştirilmesinin talep edildiği,

 

İdarece yayımlanan zeyilname ile söz konusu düzenlemenin “1.4.7 Sistemde kanaldan bağımsız tam dijital platform ya da kanal bağımlı sistemler için, eş zamanlı olarak tek FOV’da magnet üzerindeki en az 64 bağımsız alıcı RF kanalından sinyal toplayabilecek ve simultane olarak sisteme bağlanabilen en yüksek bobin kanal sayısından sinyal toplayabilme altyapısına sahip (ADC) olacaktır. Magnet üzerinde RF zincirinde multiplexing yapan firmalar opsiyonel olan en yüksek RF kanallı sistemini verecektir.” şeklinde değiştirildiği,

 

Teknik Şartname’nin “Sistem yazılım paketi” başlıklı 1.7’nci maddesinde “1.7.49.5. Geç kontrastlanma (delayed enhancement) sekanslarının 2 boyutlu ve 3 boyutlu türleri ve PSIR (phase sensitive inversion recovery) çeşitleri ve single shot yöntemiyle uygulanan çeşitleri verilecektir. Bunları uygulayabilen TI scout, look locker, cine TI Inversion Recovery vb. sekanslardan en az birinin bulunması sağlanacaktır.” düzenlemesinin,

 

 

 

 

Başvuru sahibi tarafından “1.7.49.5. Geç kontrastlanma (delayed enhancement) sekanslarının 2 boyutlu ve 3 boyutlu türleri ve PSIR (phase sensitive inversion recovery) çeşitleri ve single shot yöntemiyle uygulanan çeşitleri verilecektir. Bunları uygulayabilen TI scout, look locker, cine TI Inversion Recovery vb. sekanslardan en az birinin bulunması sağlanacaktır.

 Miyokard T1 Relakasyon Değerini Molly görüntülerinden ve Miyokard T2 Relaksasyon  Değerini T2 mapping görüntülerinden sayısal olarak belirleyen yazılımın otomatik olarak çekim sonrasında relaksasyon değerine göre renkli reformat görüntü oluşturması ve bu reformat görüntüler üzerinden iş istasyonu üzerindeki  yazılımlarla sayısal değerlendirme yapılabilmesini sağlayan  yazılım verilecektir.” şeklinde değiştirilmesinin talep edildiği,

 

İdarece yapılan zeyilname ile söz konusu düzenlemenin “1.7.49.5.Geç kontrastlanma (delayed enhancement) sekanslarının 2 boyutlu ve 3 boyutlu türleri ve PSIR (phase sensitive inversion recovery) çeşitleri ve single shot yöntemiyle uygulanan çeşitleri verilecektir. Bunları uygulayabilen TI scout, look locker, cine TI Inversion Recovery vb. sekanslardan en az birinin bulunması sağlanacaktır.

Miyokard T1 Relaksayon Değerini Molly Görüntülerinden ve Miyokard T2 Relaksasyon Değerini T2 Mapping Görüntülerinden Sayısal Olarak Belirleyen Yazılımın Otomatik Olarak Çekim Sonrasında Relaksasyon Değerine Göre Renkli Reformat Görüntü Oluşturması Ve Bu Reformat Görüntüler Üzerinden İş İstasyonu Üzerindeki Yazılımlarla Sayısal Değerlendirme Yapılabilmesini Sağlayan Yazılım Verilecektir.” şeklinde değiştirildiği görülmüştür.

 

Diğer taraftan, başvuru sahibinin Teknik Şartname’nin “Genel şartlar” başlıklı 2’nci maddesinde “2.7. Firma, cihazın kullanımı, bakımı ve olası arızaların giderilmesi ile kalibrasyonuna ilişkin kendi eğitilmiş personeli tarafından Radyoloji Ana Bilim Dalı tarafından uygun görülen personele 10 (on) gün süreyle ücretsiz eğitim verecektir. Eğitim planlaması ve zaman aralıkları bölüm tarafından kararlaştırılacaktır. Ayrıca firma cihaz üstündeki üst düzey yazılımların kullanımı ile ilgili olarak eğitilmiş personeli tarafından her biri en az 2 şer gün olmak üzere Radyoloji Ana Bilim Dalı’nın uygun gördüğü tarihlerde eğitimi 2 defa tekrarlayacaktır. Cihaz üzerindeki güncellemeleri ve opsiyonel çekim tetkiklerini değerlendirme amacı ile gerekirse, Radyoloji bölümünün talebi doğrultusunda, ek eğitim düzenleme satıcı firmanın sorumluluğundadır.” düzenlemesinin eğitim süreleri çerçevesinde değiştirilmesine yönelik talebinin ise, başvuru sahibinin bir önceki ihalede de aynı maddeye yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine alınan 20.04.2022 tarihli ve 2022/UM.II-521 sayılı Kurul kararı doğrultusunda uygun görülmediği görülmüştür.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden, ihale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanmasının esas olduğu, teknik şartnamelerde idareler tarafından alınacak hizmetin teknik kriterleri ve özelliklerinin belirleneceği, bunların verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve fırsat eşitliğini sağlaması gerektiği, belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürünün belirtilemeyeceği ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemeyeceği anlaşılmaktadır.

 

 

Bunun yanı sıra, idarenin ihtiyacını karşılarken alımını yapacağı malzemenin teknolojik özelliklerini belirlemek konusunda takdir hakkı ve yetkisi bulunmaktadır.

 

Bu nedenle, idarelerin gerek ihtiyacı olan hizmetin tespiti, gerek ihale konusu alımın niteliklerini dikkate alarak teknik şartnamelerde hangi kriterleri belirleyip belirleyemeyecekleri, gerekse de belirledikleri kriterlerin ihtiyacı karşılamada yeterli olup olmadığı noktasında belli bir serbestiye sahip olduğu açıktır.

 

Ancak, alımın konusuna ilişkin teknik kriter ve özellikleri belirleme hususundaki bu takdir yetkisi yukarıda yer verilen Kanun maddesi ile sınırlandırılmıştır.

 

İdarenin ihtiyacının belirlenmesi noktasında bir cihazın özelliklerini dikkate alması gerektiği yönünde bir zorunluluğunun bulunmadığı, isteklilerin ihtiyacından önce idarenin ihtiyacının öncelikli olduğu, bu kapsamda idarenin ihtiyacını karşılarken piyasadaki ürünler açısından bir takım avantaj ve dezavantajların oluşabileceği, diğer taraftan şartnamelerin idarelerin ihtiyaçlarını karşılama noktasında hazırlandığı ve idarelerin ihtiyaçlarının uygun şartlarda ve zamanında karşılanması açısından takdir yetkisi bulunduğu değerlendirildiğinden, başvuru sahibinin söz konusu iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasının (b) maddesi ile 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

Yukarıda yer verilen tespitler uyarınca, başvuru sahibinin Teknik Şartname’nin 1.3.5 ve 1.7.49.5’inci maddelerine ilişkin değişiklik taleplerinin idarece yayımlanan zeyilname ile uygun görüldüğü ve başvuru sahibinin iddiasında istenildiği şekilde yeniden düzenlendiği, bu nedenle başvuru sahibinin söz konusu şartname maddelerinde talep ettiği değişiklik taleplerine yönelik iddialarının konusuz kaldığı görüldüğünden, başvuru sahibinin bu yöndeki iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

Teknik Şartname’nin “Genel şartlar” başlıklı 2’nci maddesinde “2.7. Firma, cihazın kullanımı, bakımı ve olası arızaların giderilmesi ile kalibrasyonuna ilişkin kendi eğitilmiş personeli tarafından Radyoloji Ana Bilim Dalı tarafından uygun görülen personele 10 (on) gün süreyle ücretsiz eğitim verecektir. Eğitim planlaması ve zaman aralıkları bölüm tarafından kararlaştırılacaktır. Ayrıca firma cihaz üstündeki üst düzey yazılımların kullanımı ile ilgili olarak eğitilmiş personeli tarafından her biri en az 2 şer gün olmak üzere Radyoloji Ana Bilim Dalı’nın uygun gördüğü tarihlerde eğitimi 2 defa tekrarlayacaktır. Cihaz üzerindeki güncellemeleri ve opsiyonel çekim tetkiklerini değerlendirme amacı ile gerekirse, Radyoloji bölümünün talebi doğrultusunda, ek eğitim düzenleme satıcı firmanın sorumluluğundadır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdarece başvuru sahibine verilen cevapta, “20.04.2022 tarihli ve 2022/UM.II-521 sayılı Kurul kararı gereği, personelin eğitimi için gereken sürenin belirlenmesi hususunun ihale konusu işin uzmanı ve tecrübe sahibi olan idarenin sorumluluk ve takdir sınırları içinde kaldığı” yönünde değerlendirme yapılarak başvuru sahibinin iddiasının uygun görülmediği anlaşılmaktadır.

 

 

Söz konusu eğitim süreleri ya da planlamalarının belirlenmesi açısından mevzuatta açık bir hüküm bulunmamakta olup, anılan düzenlemedeki eğitim süreleri ve planlamalarına ilişkin yapılan düzenlemelerin ihale konusu işin uzmanı olan idarenin ihtiyaçlarını uygun şartlarda ve zamanında belirleme noktasındaki takdir yetkisi çerçevesinde değerlendirilmesinin mümkün olduğu anlaşılmaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Nitekim 20.04.2022 tarihli ve 2022/UM.II-521 sayılı Kurul kararında, alımı yapılmak istenilen manyetik rezonans görüntüleme cihazını kullanacak olan personelin eğitimi için gereken sürenin belirlenmesi hususunun, ihale konusu işin uzmanı ve tecrübe sahibi olan idarenin sorumluluk ve takdir sınırları içinde kaldığı değerlendirilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

Oybirliği ile karar verildi.

 

 

Benzer Yazılar


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap