ihale-soru-cevap-logo.png

" Mal " ile Etiketlenmiş İçerikler


Belediye şirketinin ancak istisna belgesi alması durumunda şirketin ticarî ve sınaî faaliyetleri çerçevesinde; doğrudan mal ve hizmet üretimine veya ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarının temini için istisna belgesi kapsamındaki mal ve hizmet alımlarını Kamu İhale Kanunundaki hükümlere tabi olmaksızın yerine getirebilecek olup bu incelemede buna ilişkin bilgiler yer almaktadır. << Devamını Oku>> [141]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Belediye şirketlerinin yapım, mal ve hizmet alımları 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi midir?  Herhangi bir limit var mıdır? İstisna belgesi almak gerekir mi? << Devamını Oku>> [93]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Mal alımında ürünler geldiğinde, muayene ve kabul işlemleri yaparken firma olması gerekli midir. Bununla ilgili bir karar var mıdır? << Devamını Oku>> [115]


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Belediyesi tarafından ... yılı için belirlenen dar gelirli vatandaşlara odun ve/veya kömür ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla mal alımına ilişkin 1353, 1703 ve 1704 no.lu ödeme emri belgeleri ve eklerinin incelenmesi neticesinde; söz konusu evraklarda, ilgili belediyede yasal olarak görevli olan Muhasebe Yetkilisi (... ) yerine görevli ve yetkili olmayan kişilerin imzası ile ödemenin yapılması nedeniyle işlemlerin denetiminin yapılmasını teminen konunun İçişleri Bakanlığına yazılmasına karar ve << Devamını Oku>> [121]


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Belediyesinin mal, hizmet ve yapım işleri ihaleleri açısından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Kapsam” başlıklı 2’nci maddesinde sayılan idarelerden olup ilgili Kanun hükümleri çerçevesinde mal alım ihalelerini gerçekleştirmesi gerekirken, odun ve/veya kömür alımını, ilçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren odun ve kömür satıcılarının teklif verebileceği, belediye panosunda ilan yapmak sureti ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nu dışındaki bir yol ile yaparak mevzuata aykırı davranması sonuc << Devamını Oku>> [45]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Üniversitemiz öğrencileri için kimlik kartı alınıyor ancak sözleşme ile alım yapılıyor toplam 10.400 lira bu sözleşmeye dayalı olarak kısım kısım fatura kesilerek alım gerçekleştiriliyor ancak bu tür alımlarda bunun takibi hizmet işleri raporu veya yapım işleri raporu ile oluyor,burada yapılan iş mal alımı ben muhasebe yetkilisi olarak bu ödemelerin takibini nasıl yapacağım çünkü mal alımında […] << Devamını Oku>> [136]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Sayın hocam; 6 kalemlik birm fiyatlı mal alım ihalesi yapıldı. İhaledeki kalemlerin ne kadarını teslim etmese yasaklama yapılır. Teşekkürler << Devamını Oku>> [193]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Mal alımı ihalesinde kısmi teklif verdik geçici teminatı verdiğimiz toplama göre yatırdık fakat iş deneyim belgesini ayrı ayrı yani kısımların genel toplamına değil her bir kısım için ayrı değerlendirdik bizi iş deneyim belgesi yetersiz bütün kısımlara verdiğimiz fiyatta göre değerlendirip elenmemizi sağladılar kurumun verdikleri karar doğrumu yardımcı olabilir misiniz? << Devamını Oku>> [211]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesinin düzenlenemeyeceği, bu durumda bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde, yurt dışında gerçekleştirilen işler hariç gerçekleştirilen işlerde sözleşmelerin ve bu sözleşmelerin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen fatura örnekle << Devamını Oku>> [583]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13 üncü Dairesi tarafından 26.04.2010 tarih ve E:2007/12160, K:2010/3525 sayılı kararı ile, “4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 27.07.2004 tarih ve 25535 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5226 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 21. maddesi ile değişik 3. maddesinin (i) fıkrasında; 21.07.1983 tarih ve 2863 sayılı Kültür […] << Devamını Oku>> [405]