İhale konusu işin isteklinin faaliyet alanları arasında olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılır mı?

Yayın Tarih: 20.04.2016 11:04
Özet

Merhaba hocam. yapım işi ihalesinde iş ortaklığı yapan firmalardan birinde; faaliyet alanı içinde "inşaat malzemeleri" perakende ticareti yazıyor…inşaat yapımı geçmiyor…ama bu firma iş deneyim olarak yapım işi belgesi sunmuştur. bu durumda, firmalardan birinin faaliyet alanı inşaat değil diye, iş ortaklığını eleyebilir mi yiz. sanırım KİK in bu konuda çelişkili kararları var…


Merhaba hocam. yapım işi ihalesinde iş ortaklığı yapan firmalardan birinde; faaliyet alanı içinde "inşaat malzemeleri" perakende ticareti yazıyor…inşaat yapımı geçmiyor…ama bu firma iş deneyim olarak yapım işi belgesi sunmuştur. bu durumda, firmalardan birinin faaliyet alanı inşaat değil diye, iş ortaklığını eleyebilir mi yiz. sanırım KİK in bu konuda çelişkili kararları var…


Cevabımız

6762 sayılı Kanun’un “Hükmi şahısların ehliyeti” başlıklı 137’nci maddesinde, “Ticaret şirketleri hükmi şahsiyeti haiz olup şirket mukavelesinde yazılı işletme mevzuunun çevresi içinde kalmak şartiyle bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilirler. Bu husustaki kanuni istisnalar mahfuzdur.” hükmü yer almakta idi. Ticaret hukukunda ultra vires ilkesi olarak isimlendirilen bu kurala göre, şirketin ana sözleşmesinde belirtilen işletme konusu dışında kalan işlemlerde şirketin hak ehliyeti bulunmamakta olup, ticaret şirketlerinin yalnızca şirket sözleşmesinde yer verdikleri alanlarda faaliyet gösterebilmeleri mümkündür. Ancak, 1/7/2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1533’üncü maddesi ile 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan ultra vires ilkesine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda yer verilmemiştir.

01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun “Tüzel Kişilik ve Ehliyet” başlıklı 125. maddesinde; “Ticaret şirketleri tüzel kişiliği haizdir. Ticaret şirketleri, Türk Medeni Kanunu’nun 48. maddesi çerçevesinde bütün haklardan yararlanabilir ve borçları üstlenebilirler. Bu husustaki kanuni istisnalar saklıdır.” düzenlemesi yer almaktadır. Atıfta bulunulan Türk Medeni Kanunu’nun 48. maddesinde ise; “Tüzel kişiler, cins, yaş, hısımlık yaratılış gereği insana özgü niteliklere bağlı olanlar dışındaki bütün haklara ve borçlara ehildirler.”hükmüne yer verilmiş bulunulmaktadır.

Yapılan yeni düzenleme ile şirketlerin faaliyet alanı sınırlaması kaldırılmış olup, şirketlerin Türk Medeni Kanunu’nun 48. maddesi çerçevesinde bütün haklardan yararlanabilmesi ve borçları üstlenebilmesi sağlanmıştır. Bu çerçevede şirketlerin, şirket mukavelesinde yazılı olmayan alanlarda da faaliyet gösterebilmeleri, şirket mukavelesinde yazılı işletme mevzuu dışında yer alan ihalelere girebilmesinin önü açılmış bulunmaktadır. Dolayısıyla, ihalelerde isteklilerin “Mevzuatı Gereği Kayıtlı Olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi” istenecek olmakla birlikte ihale konusu işin isteklinin faaliyet alanları arasında olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmayacağı değerlendirilmektedir. İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap