İsteklinin davadan feragati halinde nasıl karar verilir?

Yayın Tarih: 31.07.2019 03:07
Özet

Danıştay 13 üncü Dairesinin E:2009/3977, K:2009/7901 sayılı Kararı ile ; “…2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanununda feragat hakkında özel bir düzenleme yapılmamış, 31. maddesinde bu konuda Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 91. maddesinde, feragat iki taraftan birinin talep sonucundan vazgeçmesi olarak tanımlanmış, 93. maddesinde feragat beyanının dilekçe ile veya […]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13 üncü Dairesinin E:2009/3977, K:2009/7901 sayılı Kararı ile ;

“…2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanununda feragat hakkında özel bir düzenleme yapılmamış, 31. maddesinde bu konuda Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 91. maddesinde, feragat iki taraftan birinin talep sonucundan vazgeçmesi olarak tanımlanmış, 93. maddesinde feragat beyanının dilekçe ile veya yargılama sırasında sözlü olarak yapılacağı, 95. maddesinde de, feragatin kesin bir hükmün hukuki sonuçlarını hasıl edeceği hükmü yer almıştır.

Temyiz dosyasının incelenmesinden; davalı idarenin ve davalı yanında müdahilin mahkeme kararının temyizen incelenerek bozulması ve yürütülmesinin durdurulması istemi üzerine Dairemizde dosya oluşturulduktan sonra, davacı vekili Av. İ… H… Y…'ın 02.07.2009 tarihinde Danıştay Genel Yazı işleri Müdürlüğü kayıtlarına giren dilekçesi ile davadan feragat ettiklerini bildirdiği anlaşılmaktadır.

Dosya, davalı Kamu ihale Kurumunun ve davalı yanında müdahil O… inşaat Taah. San. Tic. İth. ve ihr. Ltd. Şti.'nin temyiz istemi üzerine açılmış ise de, feragat kesin hükmün hukukî sonuçlarını hasıl edeceğinden ve davacının davadan feragati nedeniyle, davalı idarenin temyiz isteminin esasının incelenme olanağı kalmadığından, temyiz isteminin, davacının feragat başvurusu hakkında karar verilebilmesini teminen kabulüne, Ankara 7. İdare Mahkemesi’nin 29.04.2009 tarih ve E2008/2078, K:2009/510 sayılı kararının bozulmasına, dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,…”

karar verilmiştir.

Üst Konuları: Yargısal İnceleme

Benzer Yazılar


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap