Sözleşmenin Feshi Halinde Sigorta Giderlerinin Karşılanması Hususunda Alınan 01/03/2023 tarihli ve 2023/DK-56 Sayılı Kurul Kararı

Yayın Tarih: 15.03.2023 03:03
Özet

Yüklenicinin kusuru nedeniyle sözleşmenin feshedilmesi durumunda Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 9 uncu maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan sigorta giderlerinin idarece karşılandıktan sonra yükleniciden tazmin edilebileceğine, Kanun’un geçici 4 üncü maddesi kapsamında sözleşmelerde yükleniciye fesih hakkının verildiği, bu sözleşmelerde yüklenicinin kusurundan bahsedilemeyeceği, bu nedenle bu sözleşmelere konu işlerin yeni yükleniciye ihale edilinceye kadar sigorta giderlerinin idare tarafından karşılanacağı ancak yükleniciye tazmin ettirilemeyeceğine, ayrıca anılan sigorta giderleri sözleşmenin feshinden sonra yapılan ihalenin de konusunu oluşturmadığından, sigorta giderlerinin karşılanmasının yeni yükleniciden de talep edilemeyeceğine,


KAMU İHALE KURULU KARARI       

Toplantı No                                                : 2023/016

Gündem No                                                : 37

Karar Tarihi                                               : 01/03/2023

Karar No                                                    : 2023/DK.D-56

Toplantıya Katılan Üye Sayısı                  : 9

Gündem Konusu                                        : Yüklenicinin sözleşme şartlarına uymaması gibi nedenlerle idare tarafından sözleşmenin feshedilmesi veya 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun “Sözleşmelerin tasfiyesi veya devri” başlıklı geçici 4 üncü maddesi doğrultusunda yüklenicinin talebi üzerine mevzuat hükümleri doğrultusunda sözleşmenin feshedilmesi halinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 9 uncu maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan sigorta giderlerinin feshedilen sözleşmenin yüklenicisinden talep edilip edilemeyeceği hususuna dair Kurum görüşünün oluşturulması


Yüklenicinin sözleşme şartlarına uymaması gibi nedenlerle idare tarafından sözleşmenin feshedilmesi veya 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun “Sözleşmelerin tasfiyesi veya devri” başlıklı geçici 4 üncü maddesi doğrultusunda yüklenicinin talebi üzerine mevzuat hükümleri doğrultusunda sözleşmenin feshedilmesi halinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 9 uncu maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan sigorta giderlerinin feshedilen sözleşmenin yüklenicisinden veya yapılan yeni ihale sonucu belirlenen yükleniciden talep edilip edilemeyeceği hususuna ilişkin olarak;

1- Yüklenicinin kusuru nedeniyle sözleşmenin feshedilmesi durumunda Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 9 uncu maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan sigorta giderlerinin idarece karşılandıktan sonra yükleniciden tazmin edilebileceğine,

2- Kanun’un geçici 4 üncü maddesi kapsamında sözleşmelerde yükleniciye fesih hakkının verildiği, bu sözleşmelerde yüklenicinin kusurundan bahsedilemeyeceği, bu nedenle bu sözleşmelere konu işlerin yeni yükleniciye ihale edilinceye kadar sigorta giderlerinin idare tarafından karşılanacağı ancak yükleniciye tazmin ettirilemeyeceğine, ayrıca anılan sigorta giderleri sözleşmenin feshinden sonra yapılan ihalenin de konusunu oluşturmadığından, sigorta giderlerinin karşılanmasının yeni yükleniciden de talep edilemeyeceğine,

3- Kararın Kurumun resmi internet sitesinde yayımlanmasına,

Oybirliği ile karar verildi.


Üst Konuları: Sigorta, Sözleşme Feshi


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap