İtiraz eden istekli üzerine ihalenin kalma ihtimali olmadığı gerekçe gösterilerek ehliyet yönünden reddedilmesi doğru mudur?

Yayın Tarih: 31.07.2019 03:07
Özet

Uyuşmazlık konusu olayda dava konusu işlemdeki davacının iddialarının ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekeceğinden, ilk iddiasına ilişkin olarak davalı idarece yapılan incelemede, iddia çerçevesinde yapılacak değerlendirme sonucunda tekliflerin sıralamasının değişebileceği veya ihalede geçerli teklif kalmaması halinde ihalenin iptal edilebileceği göz önünde bulundurulduğunda başvuru sahibi olan davacı şirket üzerinde ihalenin kalmayacak olmasından ayrık olarak iddia hakkında inceleme yapılması gerektiği sonucuna varılmış olup dava konusu işlemin, davacının itirazen şikâyet başvurusundaki ilk iddiaya yönelik olarak ehliyet yönünden reddine ilişkin kısmında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Dicle Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 29.09.2015 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2015/108696 ihale kayıt numaralı “Dicle Üniversitesi ve Bağlı Birimlerin 36 (Otuzaltı) Ay Süreli Özel Koruma ve Güvenlik” ihalesi ilişkin olarak E…ka Özel Güv. ve Eğit. Ltd. Şti. tarafından 26.10.2015 tarih ve 85306 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 18.11.2015 tarihli ve 2015/UY.III-3073 sayılı karar ile;“4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin on birinci fıkrasının (c) bendi gereğince, başvurunun ehliyet ve süre yönünden reddi gerektiği” gerekçesiyle “Başvurunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı E…ka Özel Güv. ve Eğit. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 1. İdare Mahkemesinin 24.03.2016 tarihli ve E:2016/18, K:2016/857 sayılı kararında, …Uyuşmazlık konusu olayda dava konusu işlemdeki davacının iddialarının ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekeceğinden, ilk iddiasına ilişkin olarak davalı idarece yapılan incelemede, iddia çerçevesinde yapılacak değerlendirme sonucunda tekliflerin sıralamasının değişebileceği veya ihalede geçerli teklif kalmaması halinde ihalenin iptal edilebileceği göz önünde bulundurulduğunda başvuru sahibi olan davacı şirket üzerinde ihalenin kalmayacak olmasından ayrık olarak iddia hakkında inceleme yapılması gerektiği sonucuna varılmış olup dava konusu işlemin, davacının itirazen şikâyet başvurusundaki ilk iddiaya yönelik olarak ehliyet yönünden reddine ilişkin kısmında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Davacının ikinci iddiasına ilişkin olarak ise; dava konusu ihalenin 29.09.2015 tarihinde yapıldığı, bu tarihin aynı zamanda yaklaşık maliyetin açıklandığı tarih olduğu, davacı şirketin şikâyetinin yaklaşık maliyete ilişkin olduğu ve bu hususun yaklaşık maliyetin açıklandığı tarih itibariyle farkına varılmış olduğunun kabulü gerektiği göz önünde bulundurulduğunda; davacının şikâyete yol açan durumun farkına vardığı tarihten itibaren on gün içerisinde en geç 09.10.2015 tarihi mesai saati bitimine dek şikayet başvurusunda bulunması gerekirken bu süre geçtikten sonra 12.10.2015 tarihinde şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşıldığından, dava konusu işlemin, davacı şirketin maliyet hesabının yanlış yapıldığına ilişkin iddiasının esasına girilmeyerek süre yönünden reddedilmesine ilişkin kısmında hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.” gerekçesiyle 18.11.2015 tarihli ve 2015/UY.III-3073 sayılı kararın itirazen şikayet başvurusunun ehliyet yönünden reddine ilişkin kısmının iptaline, süre yönünden reddine ilişkin kısmının ise reddine karar verilmiştir.

Benzer Yazılar


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap