İtirazen şikayet başvuru bedeli sehven başka İKN girerek yapıldığında isteklinin başvurusu geçerli sayılır mı?

Özet

Davacının itirazen şikayet başvuru bedelini, dava konusu ihalenin kayıt numarası yerine, sehven başka bir ihalenin kayıt numarasını yazarak süresi içinde yatırdığı, ortada bir eksiklik bulunmadığı, sadece yanlış ihale için başvuru bedeli yatırıldığı, bu nedenle davalı idarece davacıya tebligat yapılmak suretiyle davacının bu yanlışlıktan haberdar edilmesi gerekirken, tebligat yapılmaksızın, sadece www.ihale.gov.tr internet adresinden duyuru yapıldığı halde süresi içinde eksikliğin giderilmediğinden bahisle davacının itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

T… Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 09.02.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen 2014/179292 İKN’li “Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak M…r-N…s Temizlik Özel Sağ. ve Sos. Hiz. Yemek Ürt. Hiz. Bilg. İlaç. Ltd. Şti.’nin 13.04.2015 tarih ve 33707 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvurusu üzerine, Kamu İhale Kurulunun 17.04.2015 tarihli ve 2015/UH.IV-1159 sayılı kararı ile şekil yönünden“Başvurunun reddine” karar verilmiştir.

Kurul kararının iptali istemiyle M…r-N…s Temizlik Özel Sağ. ve Sos. Hiz. Yemek Ürt. Hiz. Bilg. İlaç. Ltd. Şti. tarafından açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 14.07.2015 tarihli ve E:2015/1476, K:2015/1040 sayılı kararı ile;

 

“…

Dava dosyasının incelenmesinden; Türk Standartları Enstitüsü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın 2014/179292 ihale kayıt numaralı "Temizlik Hizmeti Alımı İşi" ihalesinde en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen davacı tarafından yapılan itirazen şikayet başvurusunun, itirazen şikayette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin itirazen şikâyet konusu yapılan 2014/179292 İKN’li ihaleye ilişkin olarak Kurum hesaplarına yatırılmadığı, 2014/179321 IKN’li ihaleye ilişkin olarak yatırıldığı hususu tespit edildiği, söz konusu eksikliğin başvuru sahibi tarafından giderilebilmesi için www.ihale.gov.tr internet adresi üzerinden yayınlandığı, ancak İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca on günlük itirazen şikâyet süresi içinde giderilmediğinden bahisle itirazen şikayet başvurusunun şekil yönünden reddi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

 

Olayda, davacının itirazen şikayet başvuru bedelini, dava konusu ihalenin kayıt numarası yerine, sehven başka bir ihalenin kayıt numarasını yazarak süresi içinde yatırdığı, ortada bir eksiklik bulunmadığı, sadece yanlış ihale için başvuru bedeli yatırıldığı, bu nedenle davalı idarece davacıya tebligat yapılmak suretiyle davacının bu yanlışlıktan haberdar edilmesi gerekirken, tebligat yapılmaksızın, sadece www.ihale.gov.tr internet adresinden duyuru yapıldığı halde süresi içinde eksikliğin giderilmediğinden bahisle davacının itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

 

 

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline,…” şeklinde karar vererek 17.04.2015 tarihli ve 2015/UH.IV-1159 sayılı Kurul kararının iptaline karar vermiştir.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap