Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı.

Yayın Tarih: 12.07.2019 09:07
Özet

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 31.3.2018 tarihli ve 30377 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.


Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 31.3.2018 tarihli ve 30377 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
Yapılan düzenleme uyarınca;

Hizmet alımı ihalelerinde, EKAP üzerinden gerçekleştirilen ihale hazırlık işlemlerinde; ihalede işçilik giderinin yaklaşık maliyet içerisindeki ağırlık oranı, işin sürekli nitelik taşıyıp taşımadığı gibi bilgileri içeren formun da idareler tarafından doldurulması ve formun bir örneğinin ihale işlem dosyasında saklanması gerekmektedir.

Forma işlenecek olan işçilik giderinin yaklaşık maliyet içerisindeki ağırlık oranı bilgisinin, ihale dokümanında personel sayısı ve işçilik ücretine ilişkin düzenleme olup olmadığına ya da işçilerin tam ve/veya kısmi zamanlı çalışıp çalışmadığına bakılmaksızın hizmetin yürütülmesi için ihtiyaç duyulan işçilik girdisi hesaplanmak suretiyle belirlenmesi ve buna ilişkin bilgi ve belgelere yaklaşık maliyet hesap cetveli ekinde yer verilmesi gerekmektedir.

4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında hizmet alımının, personel çalıştırılmasına dayalı olup olmadığının ya da niteliği itibarıyla bu sonucu doğurup doğurmadığının tespiti, bu formda yer alan beyanlar esas alınarak yapılacaktır.

Tebliğ değişikliği ile ayrıca;
– Kamu İhale Genel Tebliğinin 16.5.3 numaralı maddesi yürürlükten kaldırılmış,
– Anayasanın 90 ıncı maddesi uyarınca usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan uluslararası andlaşma hükümlerinin ihalelerde uygulanmasına yönelik olarak, andlaşmaya  taraf yabancı ülkelerin aday veya isteklileri ile istekli olabileceklerinin idareye başvuruda bulunması halinde, idarenin bu başvuruyu uluslararası andlaşma hükümleri açısından inceleyip gerekli tedbirleri alması gerektiğine ilişkin hüküm eklenmiş,
– Tebliğ’in ilgili maddelerinin Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun hükümlerine uyumlaştırılması sağlanmıştır.


31.3.2018 tarihli ve 30377 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile;

Hizmet alımı ihalelerinde, EKAP üzerinden gerçekleştirilen ihale hazırlık işlemlerinde; ihalede işçilik giderinin yaklaşık maliyet içerisindeki ağırlık oranı, işin sürekli nitelik taşıyıp taşımadığı gibi bilgileri içeren formun idareler tarafından doldurulması ve formun bir örneğinin ihale işlem dosyasında saklanması gerektiğine yönelik düzenleme yürürlüğe girmiştir.

Ayrıca, forma işlenecek olan işçilik giderinin yaklaşık maliyet içerisindeki ağırlık oranı bilgisinin, ihale dokümanında personel sayısı ve işçilik ücretine ilişkin düzenleme olup olmadığına ya da işçilerin tam ve/veya kısmi zamanlı çalışıp çalışmadığına bakılmaksızın hizmetin yürütülmesi için ihtiyaç duyulan işçilik girdisi hesaplanmak suretiyle belirlenmesi ve buna ilişkin bilgi ve belgelere yaklaşık maliyet hesap cetveli ekinde yer verilmesi gerekmektedir.

4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında hizmet alımının, personel çalıştırılmasına dayalı olup olmadığının ya da niteliği itibarıyla bu sonucu doğurup doğurmadığının tespiti, bu formda yer alan beyanlar esas alınarak yapılacaktır.

İdarelerin EKAP üzerinden yapacakları ihale dokümanı hazırlık işlemlerini, anılan düzenleme çerçevesinde yürütmeleri önem arz etmektedir.KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞİ METNİ

MADDE 1 – 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinin 16.5.3 numaralı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 30.3.8 numaralı maddesinde yer alan “1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü” ibaresinden sonra gelmek üzere “,15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 30.5.2 numaralı maddesinin II numaralı bendinde yer alan “sahip ortakları” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve hisseleri toplamı şirket sermayesinin yarısından fazlasını teşkil eden ortakları” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 69 uncu maddesinin başlığı “Hizmet alımı ihalelerinde iş tanımı ve ihale bilgilerinin EKAP’a kaydedilmesi” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki 69.2. maddesi eklenmiştir.

69.2. Hizmet alımı ihalelerinde, Kurum tarafından hazırlanan ve işçilik giderinin yaklaşık maliyet içerisindeki ağırlık oranı, işin sürekli nitelik taşıyıp taşımadığı gibi bilgileri içeren form, idareler tarafından doldurularak EKAP’a kaydedilecek ve formun bir örneği, ihale işlem dosyasında saklanacaktır. 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında hizmet alımının, personel çalıştırılmasına dayalı olup olmadığının ya da niteliği itibarıyla bu sonucu doğurup doğurmadığının tespiti, bu formda yer alan beyanlar esas alınarak yapılacaktır. İşçilik giderinin yaklaşık maliyet içerisindeki ağırlık oranı, ihale dokümanında personel sayısı ve işçilik ücretine ilişkin düzenleme olup olmadığına ya da işçilerin tam ve/veya kısmi zamanlı çalışıp çalışmadığına bakılmaksızın hizmetin yürütülmesi için ihtiyaç duyulan işçilik girdisi hesaplanmak suretiyle belirlenecek olup, buna ilişkin bilgi ve belgelere yaklaşık maliyet hesap cetveli ekinde yer verilecektir.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 78.8 inci maddesinde yer alan “1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü” ibaresinden sonra gelmek üzere “,15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 78.22 nci maddesinde yer alan “1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü” ibaresinden sonra gelmek üzere “,15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 97 nci maddesine aşağıdaki 97.1.9. numaralı madde eklenmiştir.

97.1.9. Anayasanın 90 ıncı maddesi uyarınca usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan uluslararası andlaşmalara taraf yabancı ülkelerin aday veya isteklileri ile istekli olabileceklerinin, uluslararası andlaşmahükümlerinin ihalede uygulanması konusunda idareye başvuruda bulunması halinde, idarenin bu başvuruyu uluslararası andlaşma hükümleri açısından inceleyip gerekli tedbirleri alması gerekmektedir.”

MADDE 8 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

Üst Konuları: Hizmet Alımları


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap