Kıdem Tazminatın Hangi Koşullarda Hak Kazanılır?

Yayın Tarih: 29.04.2015 10:04
Özet

       Personel çalıştırılmasına dayalı ihalelerde kıdem tazminatın hangi koşullarda hak kazanılır?


       Personel çalıştırılmasına dayalı ihalelerde kıdem tazminatın hangi koşullarda hak kazanılır?


Üst Konuları: Kıdem Tazminatı

Benzer Yazılar

Cevabımız

       Kıdem tazminatına hak kazanılmasında, 4857 sayılı Kanunun 120 nci maddesi ile yürürlükte bırakılan mülga 25/8/1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununun yürürlükte olan 14 üncü maddesi hükmü uygulanır. Kıdem tazminatının hak kazanılması için işçiler için ön şart kıdem tazminatı hak kazanacak şekilde iş  akdinin sona ermesidir. Kıdem tazminatı hak kazanıp kazanılmamasında tereddüt var ise söz konusu tereddüt Yargıtay içtihatlarına göre giderilebilir veya iş mahkemesine dava açılarak uyuşmazlığın giderilmesi talep edilebilir.

       14. Maddeye Göre Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Koşulları Şunlardır:

       I. Hizmet akdinin işçi tarafından;

       a) 4857 sayılı İş Kanununun 24 üncü maddesinde belirtilen ve işçiye hizmet akdini derhal fesih hakkı veren sebeplerden dolayı,

       b) Muvazzaf askerlik hizmetinden dolayı,

       c) Bağlı bulunduğu kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı ya da toptan ödeme almak amacıyla,

       ç) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanunun Geçici 81 inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılması nedeniyle,

       d) Kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile

feshedilmiş olması

       II. Hizmet akdinin işveren tarafından 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinde belirtilen ve işverene hizmet akdini derhal fesih hakkı veren ve II numaralı bentte belirtilen ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri dışındaki sebeplerden dolayı feshedilmiş olması.

       III. Hizmet akdinin işçinin ölümü sebebiyle son bulması. Tazminat işçinin kanuni mirasçılarına ödenir.

       İşçinin bağlı bulunduğu kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı ya da toptan ödeme almak amacıyla hizmet akdini sona erdirmesi halinde, kıdem tazminatı hakkından faydalanabilmesi için aylık veya toptan ödemeye hak kazanmış bulunduğunu ve kendisine aylık bağlanması veya toptan ödeme yapılması için yaşlılık sigortası bakımından bağlı bulunduğu kuruma veya sandığa müracaat etmiş olduğunu belgelemesi şarttır. İşçinin ölümü halinde bu şart aranmaz.

       Eğer hizmet akdi yukarıda belirtilen haller dışında, işçinin kendi isteği ile sona erdirilmiş veya ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller nedeniyle işveren tarafından sona erdirilmişse, işçinin kıdem tazminatı hakkı doğmaz.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap